Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
01.10.2018
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец октомври
14.09.2018
ЦОК проведе семинар-обучение на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на образованието“ в гр. Варна виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 06.06.2016
УС НА ИПАИ ПРИЕ ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОУЧВАНЕТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ


06 юни 2016г., гр. Бургас, Център за национално сътрудничество на ИПАИ

УС НА ИПАИ ПРИЕ ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОУЧВАНЕТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Управителният съвет на Институт за правни анализи и изследвания прие резултата от работата на Работната група към Центъра на национално сътрудничество, подпомагана от Центъра за наблюдение на обществените поръчки, с което практически приключи успешно изпълнението на Проучване № EU-EC-ILAR-PP-2011-2016от 31.05.2016г. - Национално проучване „Криза в системите за възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръчки в България“.

Обект на изследване бяха актовете на АДФИ и СП, свързани с последващ контрол върху дейността на възложителите на обществени поръчки; актовете на КЗК и ВАС свързани с процедури за възлагане на обществени поръчки; актовете предоставени от службите на ЕК съставени в резултат от одит и оценка на системите за управление и контрол на програми, финансирани със средства от бюджета на ЕС; методически указания и данни от предварителния контрол на АОП; указанията и данните от контрола на управляващите органи на програми финансирани със средства от бюджета на ЕС; вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на обществени поръчки и договори на възложителите; процеса на изменение и допълнение на ЗОП (2012-2014г.); процеса на съставяне и приемане на новия ЗОП (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.); стратегическите документи на България за борба с корупцията и за развитие на системата на обществените поръчки; типичните корупционни нарушения и незаконосъобразни действия на възложителите на обществени поръчки и реакциите на възложителите на обществени поръчки, след уведомяване за открити несъответствия или нарушения на правната регламентация регулираща тази материя.

Основните цели на проучването и на Окончателния доклад включват идеята чрез публичен и независим мониторинг от неправителствения сектор да бъдат посочени и преодолени придобилите системен характер проблеми, свързани с планирането, организацията, възлагането и осъществяването на контрол върху изпълнението на обществени поръчки и договори на възложителите; прозрачността при планирането, организацията, възлагането и осъществяването на контрол върху изпълнението на обществени поръчки и договори за тях, да бъде установена като водещ принцип, както и да бъдат дефинирани пропуските и нарушенията в практиката, както и на празнотите и несъответствията в действащото в България законодателство, регулиращо обществените поръчки.

След постигнатите от проучването резултати се нареждат набелязването и предлагането на способи за преодоляване на съществуващите порочни практики и нарушения на действащото законодателство, включително и чрез законодателни изменения; проследяването и регистрирането на типични корупционни нарушения при възлагането и изпълнението на обществени поръчки; промяната в съществуващите порочни практики при някои от възложителите в процеса при възлагане и изпълнение на обществени поръчки, както и изваждането „на светло“ и подлагането на критичен анализ на съществуващите проблеми, констатирани от наблюдението и свързани със системата на обществените поръчки в България.

На 31.05.2016г. Управителният съвет на ИПАИ прие резултатите от проучването и одобри заключителния Окончателен доклад, който е предназначен за изпращане на г-жа Вера Йорукова – Европейски комисар по правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете – в отговор на Референтен номер JUST AI/JC/js/D(2012) 7195; г-жа Елжбета Бенковска – Европейски комисар за вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП – в отговор на Референтен номер ARES (2012) 766494 - 26 06 2012; г-н Пиер Московиси – Европейски комисар по икономическите и фискалните теми, както и на г -н Йоханес Лайтенбергер – Генерален директор на Генерална дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия. В раздел „Допълнителна информация за инициативата национално проучване „Криза в системите за възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръчки  в България“ на доклада е подчертано, че едни от най-активните в сътрудничеството си с ИПАИ са ръководството на Община Банско, което в хода на проучването изпрати 38 покани за наблюдение върху възлагането на обществени поръчки и ръководството на Община Иваново, с което се проведоха 14 работни срещи във връзка с проучването. Същевременно проучването констатира, че един от основните проблеми на България, генериращ голямо обществено недоволство е гарантирането на прозрачност и осъществяването на своевременен и ефективен контрол при планирането, подготовката, възлагането и изпълнението на обществени поръчки. В тази връзка подчертаваме, че общините Банско и Иваново попадат сред българските общини, които предприеха и изпълниха мерки, свързани с подобряване на работата си – участваха активно в проучването, увеличиха прозрачността при възлагането на обществените поръчки и запазиха темповете и нивото си на прозрачност и предвидимост при възлагането на обществени поръчки през целия период на изследването. Това е причината, поради която във връзка с изпълнението на Програма ІV „Ефективна и отговорна администрация“, Мярка 1: „Политики на успешно взаимодействие с администрацията“ от ИПАИ, Управителният съвет на ИПАИ прие решение да бъде изпратено писмено уведомление, което може да послужи за основание, на общинските ръководства да бъде издадено и връчено удостоверение за констатациите от проучването.

 

УС на ИПАИ поздравява Община Банско и Община Иваново за проявената инициативност от техните ръководства и за постигнатите резултати./ЦАИО