Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо виж всички
час пик
23.02.2018
Над 150 администрации могат да си "говорят" електронно
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем виж всички
съобщения
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Превенция и противодействие на незаконни и корупционни практики“
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Принципи и практики на ефективната управленска комуникация“ виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение
31.01.2018
Румъния е на път да спре наблюдението на Брюксел, България – не виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 06.06.2016
УС НА ИПАИ ПРИЕ ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОУЧВАНЕТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ


06 юни 2016г., гр. Бургас, Център за национално сътрудничество на ИПАИ

УС НА ИПАИ ПРИЕ ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОУЧВАНЕТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Управителният съвет на Институт за правни анализи и изследвания прие резултата от работата на Работната група към Центъра на национално сътрудничество, подпомагана от Центъра за наблюдение на обществените поръчки, с което практически приключи успешно изпълнението на Проучване № EU-EC-ILAR-PP-2011-2016от 31.05.2016г. - Национално проучване „Криза в системите за възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръчки в България“.

Обект на изследване бяха актовете на АДФИ и СП, свързани с последващ контрол върху дейността на възложителите на обществени поръчки; актовете на КЗК и ВАС свързани с процедури за възлагане на обществени поръчки; актовете предоставени от службите на ЕК съставени в резултат от одит и оценка на системите за управление и контрол на програми, финансирани със средства от бюджета на ЕС; методически указания и данни от предварителния контрол на АОП; указанията и данните от контрола на управляващите органи на програми финансирани със средства от бюджета на ЕС; вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на обществени поръчки и договори на възложителите; процеса на изменение и допълнение на ЗОП (2012-2014г.); процеса на съставяне и приемане на новия ЗОП (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.); стратегическите документи на България за борба с корупцията и за развитие на системата на обществените поръчки; типичните корупционни нарушения и незаконосъобразни действия на възложителите на обществени поръчки и реакциите на възложителите на обществени поръчки, след уведомяване за открити несъответствия или нарушения на правната регламентация регулираща тази материя.

Основните цели на проучването и на Окончателния доклад включват идеята чрез публичен и независим мониторинг от неправителствения сектор да бъдат посочени и преодолени придобилите системен характер проблеми, свързани с планирането, организацията, възлагането и осъществяването на контрол върху изпълнението на обществени поръчки и договори на възложителите; прозрачността при планирането, организацията, възлагането и осъществяването на контрол върху изпълнението на обществени поръчки и договори за тях, да бъде установена като водещ принцип, както и да бъдат дефинирани пропуските и нарушенията в практиката, както и на празнотите и несъответствията в действащото в България законодателство, регулиращо обществените поръчки.

След постигнатите от проучването резултати се нареждат набелязването и предлагането на способи за преодоляване на съществуващите порочни практики и нарушения на действащото законодателство, включително и чрез законодателни изменения; проследяването и регистрирането на типични корупционни нарушения при възлагането и изпълнението на обществени поръчки; промяната в съществуващите порочни практики при някои от възложителите в процеса при възлагане и изпълнение на обществени поръчки, както и изваждането „на светло“ и подлагането на критичен анализ на съществуващите проблеми, констатирани от наблюдението и свързани със системата на обществените поръчки в България.

На 31.05.2016г. Управителният съвет на ИПАИ прие резултатите от проучването и одобри заключителния Окончателен доклад, който е предназначен за изпращане на г-жа Вера Йорукова – Европейски комисар по правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете – в отговор на Референтен номер JUST AI/JC/js/D(2012) 7195; г-жа Елжбета Бенковска – Европейски комисар за вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП – в отговор на Референтен номер ARES (2012) 766494 - 26 06 2012; г-н Пиер Московиси – Европейски комисар по икономическите и фискалните теми, както и на г -н Йоханес Лайтенбергер – Генерален директор на Генерална дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия. В раздел „Допълнителна информация за инициативата национално проучване „Криза в системите за възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръчки  в България“ на доклада е подчертано, че едни от най-активните в сътрудничеството си с ИПАИ са ръководството на Община Банско, което в хода на проучването изпрати 38 покани за наблюдение върху възлагането на обществени поръчки и ръководството на Община Иваново, с което се проведоха 14 работни срещи във връзка с проучването. Същевременно проучването констатира, че един от основните проблеми на България, генериращ голямо обществено недоволство е гарантирането на прозрачност и осъществяването на своевременен и ефективен контрол при планирането, подготовката, възлагането и изпълнението на обществени поръчки. В тази връзка подчертаваме, че общините Банско и Иваново попадат сред българските общини, които предприеха и изпълниха мерки, свързани с подобряване на работата си – участваха активно в проучването, увеличиха прозрачността при възлагането на обществените поръчки и запазиха темповете и нивото си на прозрачност и предвидимост при възлагането на обществени поръчки през целия период на изследването. Това е причината, поради която във връзка с изпълнението на Програма ІV „Ефективна и отговорна администрация“, Мярка 1: „Политики на успешно взаимодействие с администрацията“ от ИПАИ, Управителният съвет на ИПАИ прие решение да бъде изпратено писмено уведомление, което може да послужи за основание, на общинските ръководства да бъде издадено и връчено удостоверение за констатациите от проучването.

 

УС на ИПАИ поздравява Община Банско и Община Иваново за проявената инициативност от техните ръководства и за постигнатите резултати./ЦАИО