Скандално Криминално Анализи
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЧАС ПИК / Анализи
« назад към списъка 31.01.2016
Тълкувателно дело № 8/2015 г. на ОСС ВАС относно финансовите корекции


Очаква се произнасянето на ВАС по два ключови въпроса

Тълкувателно дело № 8/2015 г. на ОСС ВАС относно финансовите корекции
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 На 25.11.2015 г., по искане на Омбудсмана на Република България и министъра на правосъдието, е образувано тълкувателно дело № 8/2015 г. на Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегии на Върховния административен съд за приемане на решение по въпросите:

1. Подлежат ли на контрол за законосъобразност от административния съд актовете на Управляващия орган за налагане на финансова корекция или отказ за верифициране на суми по договори за безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на оперативните програми, съфиннансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд? 

2. Действат ли управляващите органи в хипотезата на обвързана компетентност при изпълнението на препоръки от страна на одитиращия орган по смисъла на чл. 62 от Регламент /ЕО/ 1083/2006 г. и на сертифициращия орган по смисъла на чл. 61 от Регламент /ЕО/ 1083/2006 или разполагат с оперативна самостоятелност?

Ходът на делото може да се следи ТУК.

Относно досегашната практика на ВАС във връзка с финансовите корекции вж. още.
Относно практика на СЕС вж. още.

Следва да се подчертае, че съгласно §10, ал. 2 от ПЗР на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ, ДВ, бр. 101 от 22 Декември 2015 г., влязъл в законна сила на 25.12.2015 г.), "Образуваните до влизането в сила на този закон съдебни производства по жалби срещу изявления за финансови корекции на ръководителя на управляващия орган се довършват по реда на чл. 27, ал. 1 и ал. 5 - 7.", т. е. по реда за оспорване на индивидуални административни актове пред административен съд. Преходната разпоредба, обаче, не касае отказите за верифициране на плащания. Съгласно чл. 21, ал. 6 ЗУСЕСИФ, "при оспорването на индивидуалните административни актове държавните такси, които се събират за съдебните производства, са пропорционални и се определят като процент върху материалния интерес.", но към момента няма приета тарифа. Бюджетните организации са освободени от заплащане на такси.   
Рязък завой в практиката на ВАС относно обжалването на финансови корекции пред административен съд и правната природа на договора за безвъзмездна финансова помощ последва след приемането на тълкувателно решение № 8/11.12.2015 г. по т.д. 1/2015 г. на ОСС от I и II колегии на ВАС. Съгласно тълкуването на върховните съдии:

1. Актовете, издавани от органите на Разплащателната агенция – Държавен фонд "Земеделие", по чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 33 от Наредба № 9 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007–2013 г., са индивидуални административни актове и подлежат на съдебен контрол по реда на АПК. 

2. Допустим е съдебен контрол на заповедта на министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл. 16г, ал. 4 (предишна ал. 2) от Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол, с която се одобрява окончателният специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние“.

 

Воден от това тълкуване, ВАС приема, че характер на "административен договор" имат и ДБФП, сключвани с бенефициентите по оперативните програми, респективно - характер на индивидуални административни актове имат изявленията за налагане на финансови корекции. Вж. решение № 13764/16.12.2015 г. по адм. д. № 7197/2015 г. на ВАС, VII-мо отделение.
Аналогично - определение № 10878/19.10.2015 г. по адм. д. № 1039/2015 на ВАС, VIII-мо отделение./nerednosti blogspot