Скандално Анализи
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки?
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
31.05.2021
Съобщение за свикване на редовно заседание на УС на ИПАИ
02.02.2021
Ново редовно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
24.01.2019
Държавата се подсигури срещу медиен шум при нов срив на Търговския регистър
21.01.2019
Е-услугите проникват мъчително бавно в аналоговата администрация виж всички
ЧАС ПИК / Анализи
« назад към списъка 31.01.2016
Тълкувателно дело № 8/2015 г. на ОСС ВАС относно финансовите корекции


Очаква се произнасянето на ВАС по два ключови въпроса

Тълкувателно дело № 8/2015 г. на ОСС ВАС относно финансовите корекции
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 На 25.11.2015 г., по искане на Омбудсмана на Република България и министъра на правосъдието, е образувано тълкувателно дело № 8/2015 г. на Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегии на Върховния административен съд за приемане на решение по въпросите:

1. Подлежат ли на контрол за законосъобразност от административния съд актовете на Управляващия орган за налагане на финансова корекция или отказ за верифициране на суми по договори за безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на оперативните програми, съфиннансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд? 

2. Действат ли управляващите органи в хипотезата на обвързана компетентност при изпълнението на препоръки от страна на одитиращия орган по смисъла на чл. 62 от Регламент /ЕО/ 1083/2006 г. и на сертифициращия орган по смисъла на чл. 61 от Регламент /ЕО/ 1083/2006 или разполагат с оперативна самостоятелност?

Ходът на делото може да се следи ТУК.

Относно досегашната практика на ВАС във връзка с финансовите корекции вж. още.
Относно практика на СЕС вж. още.

Следва да се подчертае, че съгласно §10, ал. 2 от ПЗР на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ, ДВ, бр. 101 от 22 Декември 2015 г., влязъл в законна сила на 25.12.2015 г.), "Образуваните до влизането в сила на този закон съдебни производства по жалби срещу изявления за финансови корекции на ръководителя на управляващия орган се довършват по реда на чл. 27, ал. 1 и ал. 5 - 7.", т. е. по реда за оспорване на индивидуални административни актове пред административен съд. Преходната разпоредба, обаче, не касае отказите за верифициране на плащания. Съгласно чл. 21, ал. 6 ЗУСЕСИФ, "при оспорването на индивидуалните административни актове държавните такси, които се събират за съдебните производства, са пропорционални и се определят като процент върху материалния интерес.", но към момента няма приета тарифа. Бюджетните организации са освободени от заплащане на такси.   
Рязък завой в практиката на ВАС относно обжалването на финансови корекции пред административен съд и правната природа на договора за безвъзмездна финансова помощ последва след приемането на тълкувателно решение № 8/11.12.2015 г. по т.д. 1/2015 г. на ОСС от I и II колегии на ВАС. Съгласно тълкуването на върховните съдии:

1. Актовете, издавани от органите на Разплащателната агенция – Държавен фонд "Земеделие", по чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 33 от Наредба № 9 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007–2013 г., са индивидуални административни актове и подлежат на съдебен контрол по реда на АПК. 

2. Допустим е съдебен контрол на заповедта на министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл. 16г, ал. 4 (предишна ал. 2) от Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол, с която се одобрява окончателният специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние“.

 

Воден от това тълкуване, ВАС приема, че характер на "административен договор" имат и ДБФП, сключвани с бенефициентите по оперативните програми, респективно - характер на индивидуални административни актове имат изявленията за налагане на финансови корекции. Вж. решение № 13764/16.12.2015 г. по адм. д. № 7197/2015 г. на ВАС, VII-мо отделение.
Аналогично - определение № 10878/19.10.2015 г. по адм. д. № 1039/2015 на ВАС, VIII-мо отделение./nerednosti blogspot