Скандално Анализи
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
12.02.2022
Има нарушения при обществените поръчки в "Напоителни системи"
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки? виж всички
час пик
31.01.2022
Кои са лошите практики при възлагането на търгове от болниците
28.01.2022
Как се заобикалят обществени поръчки в здравеопазването виж всички
съобщения
08.03.2022
Предстои редовно заседание на УС на ИПАИ
05.10.2021
Предстои провеждането на заключително годишно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
18.02.2022
Остроумия по темата има ли калинка начело на Агенцията по обществените поръчки
18.11.2021
Финансовият министър иска реформа на закона за обществените поръчки виж всички
ЧАС ПИК / Анализи
« назад към списъка 05.01.2015
Съобщение до средствата за масово осведомяване по ЗОП


Анализ на адв. Х. Василева

Съобщение до средствата за масово осведомяване по ЗОП
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

С последните изменения в Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 40/2014 г.), считано от 01.10.2014 г., възложителите имат задължение за изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка (чл. 27, ал. 2) и обявена публична покана за възлагане на поръчка по чл. 14, ал. 4 (чл. 101б, ал. 3).

Чл. 27, ал. 2. След публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки възложителят изпраща съобщение до средствата за масово осведомяване за обществената поръчка. В съобщението се посочват най-малко предметът на обществената поръчка и датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки и не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението.

Чл. 101б, ал. 3. В деня на публикуването възложителят изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване и може да я изпрати и до избрани от него лица, без да променя условията по ал. 1, т. 2 - 6. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.

Понятието "съобщение до средствата за масово осведомяване" има легално определение в §1, т. 28а от Допълнителните разпоредби на ЗОП, съгласно което: ""Съобщение до средствата за масово осведомяване" е електронен документ с титуляр възложителя, който се изпраща в един и същи ден по електронен път до Българската телеграфна агенция, до най-малко три печатни медии и до най-малко три лицензирани радио- и телевизионни оператори."

Законодателят не изисква "електронният документ" да бъде подписан с квалифициран електронен подпис. Какво е електронен документ, какво е автор и титуляр, как и кога се счита за изпратен и получен е разписано в Закона за електронния документ и електронния подпис. Доколкото ЗОП не указва друго, потвърждаване на получаването на електронно изявление не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата.

С една дума, законодателят изисква от възложителя да изпрати едно електронно писмо (електронен документ, изпратен по електронен път) с минимум седем адресати (т.е. може и повече) - БТА, поне три печатни медии и поне три лицензирани радио- и телевизионни оператори, и с минималното съдържание, посочено в закона. Кои да бъдат адресатите - печатни медии и лицензирани радио- и телевизионни оператори, е оставено на избора и преценката на възложителя. Не са поставени никакви други ограничения или изисквания относно печатната медия или радио- или телевизионния оператор.

Чл. 27, ал. 2 не определя срок, в който съобщението трябва да бъде изпратено, но при всяко положение това трябва да стане след публикуване на обявлението в РОП, а за да бъде съобразено с целите на закона - и преди отваряне на офертите. При публичните покани законодателят е предвидил съобщението да се изпрати в деня на публикуване на поканата в Портала за обществени поръчки.

Законодателят не задължава възложителя да осигури публикуване на това съобщение от БТА, печатна медия (каквито разпоредби е имало в предишни редакции на закона) или излъчването му по радио или телевизия. Такова задължение нямат и адресатите на съобщението. Очевидно, в случая средствата за масово осведомяване не се разглеждат като посредник на информация, която трябва да стигне до обществеността, а като краен адресат.

На електронната страница на Българска телеграфна агенция е обявен електронен адрес за изпращане на съобщения по ЗОП. Радио- и телевизионните оператори се лицензират от Съвета за електронни медии, на чиято електронна страница може да се намери техния списък.

Целта на разпоредбата не е толкова осигуряване на публичност, което се постига в достатъчна степен (и под страх от административно-наказателна отговорност) чрез официалните обявления и покани, публикувани в Портала за обществени поръчки и съответните Профили на купувача, колкото осигуряване на максимална прозрачност при провеждане на процедурите и възможност за осъществяване на контрол от страна на "четвъртата власт", доколкото представителите на средствата за масово осведомяване имат право да присъстват при отварянето на оферти и заявления (чл. 68, ал. 3,  чл. 69а, ал. 3, чл. 79, ал. 2, чл. 82, ал. 5, чл. 83г, ал. 2, чл. 88, ал. 2, чл. 101г, ал. 3).

адв. Х. Василева/Нередности