Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Проекти
« назад към списъка 01.03.2014
Стратегия за развитието на Институт за правни анализи и изследвания за периода 2014-2020г.


Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

С Т Р А Т Е Г И Я

ЗА РАЗВИТИЕТО НА

ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

2014-2020

 

І.ВЪВЕДЕНИЕ:

1. Основна информация

Настоящата Стратегия за развитието на Институт за правни анализи и изследвания, отразява  концепцията за развитието на организацията за периода 2014-2020г. В нея са залегнали основите принципи, стратегически цели, приоритети и мерки за реализирането на задачите поставени за изпълнение от органите на Институт за правни анализи и изследвания (ИПАИ) за посочения период. При изпълнението на Стратегията от органите на ИПАИ ще се продължи процеса по реализация на целите и задачите на ИПАИ, чрез предприемането на ефективни стъпки, представляващи изпълнение на приетите от Управителния съвет програми, мерки и проекти, включени в Стратегията. В изпълнението на стратегията е заложено продължаване на сътрудничеството си с европейските институции и пазителите на основните права в Европейския съюз – Европейският съд по правата на човека в Страсбург, Съдът на Европейския съюз в Люксембург, Еврокомисарят по правосъдие, основни права и гражданство, Агенцията за основните права в ЕС, Комисията по петициите на Европейския парламент, Европейския омбудсман, Европейската комисия и останалите европейски и национални органи, чрез което да се способства достигането на висок стандарт за ефективна, прозрачна и достъпна дейност на публичните институции, насочена както към отстояване авторитета и независимостта, към повишаване на общественото доверие  в работата на държавните и общински органи в България. Дейността на Институт за правни анализи и изследвания, предвидена за изпълнение от настоящата стратегия е насочена към подпомагане обезпечаването и поддържането на позитивни и ползотворни условия и среда за ефективна работа на отговорни, компетентни и мотивирани държавни и общински органи, държавна и общинска администрация, органи и служители на съдебната власт на територията на цялата страна.

2. Основни задачи

Основна задача, която поставя пред института стратегията е засилване функциите на организирано и инициативно гражданско общество чрез осъществяване на мониторинг и безпристрастен обществен контрол върху работата на държавните и общински органи за достигане на достъпно, прозрачно и срочно правосъдие, осигурявано от отворена към обществото съдебна власт, равенство, справедливост и предвидимост при работата на всички публични институции в страната, отчетност на всички държавни и общински органи, повишаване на общественото доверие в държавната и общинската власти, етично поведение, висока отговорност и морал на всички представители на публичната власт в страната и непрекъснато усъвършенстване на работата на държавните, общински и съдебни органи. Стратегията предвижда друга задача на организацията да бъде установяването на постоянно действащ подобрен правозащитен стандарт, повишаване на общественото доверие в работата на съда, държавните и общински институции и повишено ниво на информираност на държавните и общински органи, магистрати, преподаватели, студенти и цялото гражданско общество, както и защита правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица, чрез иницииране на съдействие от националните държавни и общински органи, органите на Европейския съюз, както и предприемане на инициативи за хармонизиране в още по – голяма степен на българското право с правото на Европейския съюз.

3. Основни цели

Основните цели, които стратегията поставя пред организацията са насочени към формирането на активно и организирано гражданско общество в лицето на инициативния и активен неправителствен сектор, подпомагащ процесите по достигането на качествено, срочно, прозрачно и достъпно правосъдие, гарантирано от отговорна, модерна и отворена съдебна власт, ефективни, отговорни и открити публични институции в страната прилагащи антикорупционна управленска политика, следящи за предотвратяването на конфликт на интереси при работата на всички публични органи.

4. Основни дейности

Стратегията е насочена и към дейности по подпомагане на държавната и общинска администрации, както и държавни и общински структури или предприятия, лечебни заведения и др. при упражняване на компетенции и работа по Европейски и други национални и  международни проекти и дейности по сътрудничество. При съвместната работа и взаимодействие между органите на ИПАИ, държавните и общински органи и администрация, публичноправните организации и представителите на частния сектор се очаква постигането на посочените по-горе елементи от общественополезната дейност на ИПАИ, които ще бъдат използвани като изходна база за продължаването на тази дейност и изпълнението на поставени нови и допълнителни стратегически цели, задачи и приоритети, свързани с развитието на ИПАИ и гражданското общество в страната ни, като пълноправен член на Европейския съюз.

Определените като стратегически цели и приоритети - програми, мерки и проекти, включени в Стратегията за периода  2014г.-2020г. са обособени и ще бъдат допълвани при необходимост, чрез анализ на направените констатации и препоръки към страната ни, материализирани в актовете и докладите за работата на държавната администрация и съдебната власт от органите на Европейския съюз.

Стратегията предвижда изпълнението на редица конструктивни идеи за бъдеща работа на ИПАИ, чрез привличането на доброволен принцип на допълнителни експерти към действащите органи. Тези външни за организацията експерти в унисон с установената от организацията практика след своето утвърждаване като ангажирани с дейността на организацията сътрудници, ще получат възможност за включване в състава на постоянно действащите органи на ИПАИ, с опция за кариерно развитие в организацията. Към настоящата Стратегия за развитието на Институт за правни анализи и изследвания могат да бъдат включвани за изпълнение и нови проекти или дейности, след одобрението им от състава на предлагащия ги орган и приемането им от Управителния съвет на ИПАИ.

 

ІІ.ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Целта на Стратегията е чрез определянето на заложените в нея задачи да бъде постигнато подпомагане на процеса по обезпечаването и поддържането на позитивни и ползотворни условия за ефективна работа на компетентни и мотивирани държавни и общински органи, държавна и общинска администрация, органи и служители на съдебната власт, което да предпостави достигане на висок стандарт за ефективна, прозрачна и достъпна дейност, насочена както към отстояване авторитета и независимостта на публичните институции в страната ни, така и към повишаване на общественото доверие  в работата на държавните и общински органи.

 

ІІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА:

Най-общите основни принципи, които следва да бъдат възприети и обезпечени с работата на органите на ИПАИ през периода 2014г.-2020г.:

1.засилване на функциите и ролята на организирано и инициативно гражданско общество;

2. засилване мониторинга и обществения контрол на неправителствения сектор;

3. достъпно, прозрачно и срочно правосъдие, осигурявано от модерна и отворена към обществото съдебна власт;

4. равенство, справедливост и предвидимост при работата на всички публични институции в страната;

5. независимост и отчетност на всички държавни органи;

6. повишаване на общественото доверие в държавната власт;

7. етично поведение, висока отговорност и морал на всички представители на публичната власт в страната;

8. непрекъснато усъвършенстване при работата на държавните, общински и съдебни органи;

 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

1. активно и организирано гражданско общество;

2. инициативен, активен и безпристрастен в оценките си неправителствен сектор;

3. качествено, срочно, прозрачно и достъпно правосъдие, гарантирано от отговорна, модерна и отворена съдебна власт;

4. ефективни, отговорни и открити публични институции;

5. антикорупционна управленска политика и предотвратяване  конфликти на интереси при работата на всички публични органи;

6. повишаване на общественото доверие в работата на съда и държавните институции;

7. установен постоянно действащ подобрен правозащитен стандарт;

8. повишено ниво на информираност на държавни и общински органи, магистрати, преподаватели, студенти и цялото гражданско общество.

 

V. ПРОГРАМИ НА ИПАИ

За изпълнението на определените стратегически цели се предвиждат конкретни приоритети в различните аспекти от работата на органите на ИПАИ – програми и мерки, свързани с постигането на целите, както и способи за измерване на достигнатите резултати. Стратегията предвижда в периода 2014-2020г. изпълнението на:

 

Програма І „Реформирана съдебна власт“

Мярка 1: „Усъвършенстване на нормативната база, регулираща дейността на българската съдебна система“

Мярка 2: „Сътрудничеството и взаимодействие със съдебната власт“

Основното изпълнение на програмата се възлага на Центъра за подпомагане на съдебната реформа на ИПАИ, чиято дейност може да бъде подпомагана от останалите помощни органи.

 

Програма ІІ „Честни и прозрачни обществени поръчки“

Мярка 1: „Граждански мониторинг при възлагане на обществени поръчки“

Мярка 2: „Борба с корупцията и предотвратяването и разкриването на конфликт на интереси при обществените поръчки“

Мярка 3: „Мониторинг и анализ на системата на обществените поръчки“

Мярка 4: „Изготвяне и публикуване на периодични доклади за слабости в системата на обществените поръчки“

Мярка 5: „Изпращане на периодични доклади за слабостите в системата на обществените поръчки до националните органи и органите на ЕС“

Основното изпълнение на програмата се възлага на Центъра за наблюдение на обществените поръчки на ИПАИ, чиято дейност може да бъде подпомагана от останалите помощни органи.

 

Програма ІІI „Реформирано здравеопазване“

Мярка 1: „Промени в нормативната база на българското здравеопазване“.

Мярка 2: „Подобряване на работата на здравната система“

Мярка 3: „Сътрудничеството с органите на здравеопазване и контрол на системата“

Мярка 4: „Сигнали във връзка с установени слабости в системата на здравеопазването“

 

Основното изпълнение на програмата се възлага на Центъра за национално сътрудничество и Експертната комисия на ИПАИ, чиято дейност може да бъде подпомагана от останалите помощни органи.

 

Програма ІV „Ефективна и отговорна администрация“

Мярка 1: „Политики на успешно взаимодействие с администрацията“

Мярка 2: „Общи проекти с държавната и общинска администрации“

Мярка 3: „Сигнали във връзка с установени слабости в работата на администрацията“

Основното изпълнение на програмата се възлага на Центъра за национално сътрудничество и Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ, чиято дейност може да бъде подпомагана от останалите помощни органи.

 

Програма V „Утвърждаване  върховенството на закона“

Мярка 1: „Активен обществен защитник“

Мярка 2: „Независим обществен мониторинг“

Мярка 3: „Сигнали във връзка с установени нарушения при работата на администрацията“

Основното изпълнение на програмата се възлага на Центъра за национално сътрудничество на ИПАИ, чиято дейност може да бъде подпомагана от останалите помощни органи.

 

Програма VI „Усъвършенстване на законодателството“

Мярка 1: “Подобрено гражданско-правно законодателство“

Мярка 2: „Подобрено административно-правно законодателство“

Мярка 3: „Подобрено наказателно-правно законодателство“

Основното изпълнение на програмата се възлага на Консултативния и Експертния съвети на ИПАИ, чиято дейност може да бъде подпомагана от останалите помощни органи.

 

Програма VІI „Информирано гражданско общество“

Мярка 1: „Динамично портфолио в интернет“

Мярка 2: „Активна гражданска позиция, чрез семинари, конференции и др.“

Мярка 3: „Активна гражданска позиция, чрез взаимодействие с медиите“

Основното изпълнение на програмата се възлага на Управителния съвет, Центъра за административно и информационно обслужване, Координатора на проектите и Връзки със средствата за масова информация на ИПАИ, чиято дейност може да бъде подпомагана от останалите помощни органи.

 

Програма VІІI „Механизъм за самооценка и контрол“

Основното изпълнение на програмата се възлага на Етичната комисия на ИПАИ, чиято дейност може да бъде подпомагана от останалите помощни органи.

 

Програма IX „Повишаване на ключовите компетенции“

Мярка 1: “Придобиване на ключови умения и компетенции от експертите на организацията, чрез организиране и провеждане на обучения“

Мярка 2: “Придобиване на ключови умения и компетенции от външни за организацията лица, чрез организиране и провеждане на обучения“

Основното изпълнение на програмата се възлага на Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ, чиято дейност може да бъде подпомагана от останалите помощни органи.

 

Програма X „Международно сътрудничество“

Мярка 1: “Европейско сътрудничество“

Мярка 2: “Сътрудничество извън Европейския съюз“

Основното изпълнение на програмата се възлага на Центъра за международна дейност на ИПАИ, чиято дейност може да бъде подпомагана от останалите помощни органи.

 

Програма XI „Проекти и програми“

Мярка 1: “Подготовка и изпълнение на проекти финансирани от програми на ЕС и международни донорски организации“

Мярка 2: “ Участие в изпълнението на обществени поръчки“

Основното изпълнение на програмата се възлага на Управителния съвет и останалите помощни органи на ИПАИ.

 

 

VІ.ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Способи за оценка на постигнатите резултати от Стратегията, програмите, мерките и проектите, могат да бъдат:

1. Периодично събиране и анализ на информацията по извършваната дейност;

2. Периодична проверка на обществената оценка за работата на ИПАИ, чрез анкети и други способи за оценяване;

3. Периодичните атестации на дейността на експертите, включени в състава на органите на ИПАИ;

4. Анализ на получени външни оценки;

5. Резултати от взаимно оценяване на дейността на експертите от различни органи в рамките на ИПАИ, както и оценка при работа в екипи, периодични отчети и справки  за работата на експертите и органите.

 

VІІ.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При изпълнението на настоящата Стратегия могат да се използват и изготвят ежегодни планове за действие по приоритети, краткосрочни и дългосрочни цели, като в тях могат да намерят отражение идеи и предложения на всички експерти, ангажирани с дейността на ИПАИ.

§1. Настоящата „Стратегия за развитието на Институт за правни анализи и изследвания“ е приета на основание чл. 22 т.22.10 от Устава на ИПАИ с Решение №2 в Протокол №46/01.03.2014г. от четиридесет и шестото редовно заседание на Управителния съвет на Институт за правни анализи и изследвания.