Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Проекти
« назад към списъка
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ 2009-2012


Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
Програма V от Стратегия 2009-2012 „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2009-2012“

 
Мярка 1:“Подобрено гражданско законодателство“
Проект: „Иницииране на процес по обсъждане на необходимостта от приемане на изменения и допълнения на гражданско-процесуалния кодекс, относно обезпечителните мерки“
 
Инициирането на обсъждания за необходимостта от приемане, изработване и предлагане на механизми за  ограничаване действието на института на обезпечителното производство досежно дейността на лечебните заведения за болнична помощ, осигуряващи активно лечение на граждани, е провокирано от необходимостта от установяване на постоянно действащ правозащитен стандарт. Реализацията на проекта е свързана с участие на експертите на ИПАИ в работни групи по изготвянето на законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове и осъществяването на партньорство с държавни структури, работещи в правната сфера и развитието на гражданското общество. 
 
I. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА:
СРЕДСТВА И ДЕЙСТВИЯ
1. Участие в работни групи по изготвянето на законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове;
2. Осъществяване на партньорство с държавни структури, работещи в правната сфера и развитието на гражданското общество;
ФИНАНСИРАНЕ
1. Средствата необходими за изпълнение на проекта се осигуряват от Институт за правни анализи и изследвания;
2. Разработките необходими за изпълнението на Проекта са осигурени чрез предоставяне на безвъзмезден труд от експертите на ИПАИ;
 
II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
1. Име на проекта  - Иницииране на процес по обсъждане на необходимостта от приемане на изменения и допълнения на гражданско-процесуалния кодекс, относно обезпечителните мерки;
2. Териториален обхват на проекта – територията на Република България;
3. Период на изпълнение – до приемането на ЗИДГПК от НС и влизането му в сила;
IІІЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Установяване на постоянно действащ правозащитен стандарт, съобразен с Европейското право и практика, с помоща на експертите на Институт за правни анализи и изследвания, с дейността на които се цели усъвършенстване на националното законодателство, свързано с възможностите за прилагане на института на обезпечителното производство и в частност приложението на обезпечителните мерки по отношение на болниците, осъществяващи актовно лечение на граждани в страната.
 
ІV. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Лечебни заведения, съдии, прокурори,  съдебни помощници, граждани, юридически лица и гражданското общество като цяло.
 
V. ПРЕДСТАВЯНЕ И ОПИСАНИЕ
НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА
Експертите на ИПАИ реализират дейност, свързана с упражняване на мониторинг върху дейността на „МБАЛ-Бургас” АД като областно лечебно заведение, осъществяващо активно лечение на граждани на територията на Бургаска област и съседните на нея.
В хода на осъществявания мониторинг се установяват множество проблеми възникващи като следствие от финансови задължения на лечебното задължение към доставцичи на стоки и услуги, които не е възможно да бъдат изплащани в предвидените срокове. Във връзка с това на 16.06.2010г. като следствие от проведено заседание  на Експертната Комисия на Института за правни анализи и изследвания (ИПАИ) инициирано във връзка с упражнения мониторинг и констатациите направени от него, със Сигнално писмо с изх. №МС-86/16.04.2010г. е сезиран Премиера на Република България - Бойко Борисов, на когото е предложено българското Правителство да предприеме спрешни действия и да предложи на НС изменение и допълнение на разпоредбите на чл.5, ал. 1 от ЗЛЗ и съответните разпоредби на ГПК, които изменения да доведат до съществуването на ограничителна разпоредба създаваща забранително условие за допускане на обезпечения на иск, отнасящ се до лечебно заведение предоставящо медицинска помощ – активно лечение на населението.
С Писмо с изх.  №МЗ-87/16.04.2010г. е сезиран Министъра на здравеопазването на Република България проф. д-р Анна – Мария Борисова, на която е предложено да инициира процес, чрез който българското Правителство да предприеме спрешни действия и да предложи на НС изменение и допълнение на разпоредбите на чл.5, ал. 1 от ЗЛЗ и съответните разпоредби на ГПК, които изменения да доведат до съществуването на ограничителна разпоредба създаваща забранително условие за допускане на обезпечения на иск, отнасящ се до лечебно заведение предоставящо медицинска помощ – активно лечение на населението.
С Писмо с изх. №ОУБ-88/16.04.2010г. е сезиран Областния управител на Област Бургас проф. г-н Константин Гребенаров, на който е предложено да предложи на членовете на българското Правителство да предприеме спрешни действия и да предложи на НС изменение и допълнение на разпоредбите на чл.5, ал. 1 от ЗЛЗ и съответните разпоредби на ГПК, които изменения да доведат до съществуването на ограничителна разпоредба създаваща забранително условие за допускане на обезпечения на иск, отнасящ се до лечебно заведение предоставящо медицинска помощ – активно лечение на населението.
С Писмо с изх.  №ОБ-89/16.04.2010г. е сезиран Кмета на Община Бургас Димитър Николов, на когото е предложено в качеството му на Кмет на общината и член на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ да инициира процес, чрез който да бъде отправено предложение до българското Правителство да предприеме спрешни действия и да предложи на НС изменение и допълнение на разпоредбите на чл.5, ал. 1 от ЗЛЗ и съответните разпоредби на ГПК, които изменения да доведат до съществуването на ограничителна разпоредба създаваща забранително условие за допускане на обезпечения на иск, отнасящ се до лечебно заведение предоставящо медицинска помощ – активно лечение на населението.
С Писмо с изх.  №МФ-90/16.04.2010г. е сезиран Министъра на Финансите Симеон Дянков, на когото е предложено в качеството си на министър на финансите да инициира процес, чрез който да бъде отправено предложение до българското Правителство да предприеме спрешни действия и да предложи на НС изменение и допълнение на разпоредбите на чл.5, ал. 1 от ЗЛЗ и съответните разпоредби на ГПК, които изменения да доведат до съществуването на ограничителна разпоредба създаваща забранително условие за допускане на обезпечения на иск, отнасящ се до лечебно заведение предоставящо медицинска помощ – активно лечение на населението.
С Писмо с изх.  №НС-КБФ-91/16.04.2010г. е сезиран Председателя на КБФ Менда Симеонова, на която е предложено да инициира процес, чрез който да бъде отправено предложение до НС да предприеме съответните действия за изменение и допълнение на разпоредбите на чл.5, ал. 1 от ЗЛЗ и съответните разпоредби на ГПК, които изменения да доведат до съществуването на ограничителна разпоредба създаваща забранително условие за допускане на обезпечения на иск, отнасящ се до лечебно заведение предоставящо медицинска помощ – активно лечение на населението.
С Писмо с изх.  №НС-КПВ-92/16.04.2010г. е сезиран Председателя на КПВ Иска Фидосова - Искренова, на която е предложено да инициира процес, чрез който да бъде отправено предложение до НС да предприеме съответните действия за изменение и допълнение на разпоредбите на чл.5, ал. 1 от ЗЛЗ и съответните разпоредби на ГПК, които изменения да доведат до съществуването на ограничителна разпоредба създаваща забранително условие за допускане на обезпечения на иск, отнасящ се до лечебно заведение предоставящо медицинска помощ – активно лечение на населението.
С Писмо с изх.  №НС-КЗ-93/16.04.2010г. е сезиран Председателя на КЗ д-р Лъчезар Иванов, на когото е предложено да инициира процес, чрез който да бъде отправено предложение до НС да предприеме съответните действия за изменение и допълнение на разпоредбите на чл.5, ал. 1 от ЗЛЗ и съответните разпоредби на ГПК, които изменения да доведат до съществуването на ограничителна разпоредба създаваща забранително условие за допускане на обезпечения на иск, отнасящ се до лечебно заведение предоставящо медицинска помощ – активно лечение на населението.
С Писмо с изх.  №ИК-ГЕРБ-94/16.04.2010г. е сезиран Председателя на ИК-ГЕРБ Бойко Борисов и членовете на Комисията, на които е предложено да бъде иницииран процес, чрез който да бъде отправено предложение до НС да предприеме съответните действия за изменение и допълнение на разпоредбите на чл.5, ал. 1 от ЗЛЗ и съответните разпоредби на ГПК, които изменения да доведат до съществуването на ограничителна разпоредба създаваща забранително условие за допускане на обезпечения на иск, отнасящ се до лечебно заведение предоставящо медицинска помощ – активно лечение на населението.
Със Сигнално писмо с изх.  №МБАЛ-95/16.04.2010г. е уведомен ИД на „МБАЛ-Бургас” АД за предприетите и обективирани по-горе действия отнасящи се до предприетото по повод отправянето на предложение до НС с цел предприемане на  съответните действия за изменение и допълнение на разпоредбите на чл.5, ал. 1 от ЗЛЗ и съответните разпоредби на ГПК, които изменения да доведат до съществуването на ограничителна разпоредба създаваща забранително условие за допускане на обезпечения на иск, отнасящ се до лечебно заведение предоставящо медицинска помощ – активно лечение на населението.
            В резултат от предприетите действия с изх. № КЗ-033-00-3/23.06.2009г. Председателя на КЗ д-р Лъчезар Иванов е уведомил Председателя на УС на ИПАИ за това, че КЗ е ангажирала вниманието на Министъра на здравеопазването и Министъра на финансите по повод полученото предложение.
Експертите на ИПАИ предстои да защитят изготвените становища и анализи, както и да подкрепят идеята за съществуването на ограничителна разпоредба създаваща забранително условие за допускане на обезпечения на иск, отнасящ се до лечебно заведение предоставящо медицинска помощ – Активно лечение на населението.
Дейността на ИПАИ по този проект ще продължи до приемането от НС на съответната ограничителна разпоредба и влизането й в сила.       
 
VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА
От изпълнението на настоящия проект се очаква след приемането на ограничителната разпоредба и влизането й в сила, същото да породи правни последици, изразяващи се във фактическа и правно аргументирана невъзможност на налагане на обезпечителни мерки от категорията „запор върху сметки на лечебни заведения”, осъществяващи активно лечение на граждани., или други подобни обезпечителни мерки, които биха довели до същия резултат и биха затруднили в значителна степен дейността на лечебните заведения, поставяйки ги в несигурна среда на упражняване на дейност поради задлъжнялост и от там до невъзможност за осигуряване на лечението на пациентите си. Резултатите от реализацията на Проекта ще доведат до мултиплициране на добри законодателни практики чрез приемането на изменение в нормативен акт, което ще уреди поставения по-горе проблем, макар че ще създаде една фактическа неравнопоставеност между лечебните заведения и останалите търговски предприятия, която ще бъде обусловена от острата необходимост за предпазване на дейността на лечебните заведения от горната категория чрез създаването на определени ограничителни правила в обезпечителното производство. Ефекта от успешната реализация на Проекта ще доведе до установяване на подобрен правозащитен стандарт, както и до защита на обществения интерес в по-висока степен, така също до увеличаване на държавните гаранции към защита на гражданските права и  в частност правото на живот, здраве и лечение на българските граждани, гражданите на ЕС и онези чужди граждани пребиваващи на територията на РБългария.
 
Програма V от Стратегия 2009-2012 „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2009-2012“
 
Мярка 1:“Подобрено гражданско законодателство“
 
Проектът e в процес на изпълнение до 31.12.2012г.. 
ВАЖНО!
При използване на горния текст в съвкупност, или на части от него, Управителният съвет на Институт за правни анализи и изследвания, Ви препоръчва да се запознаете  и спазвате Условията за ползване на интернет сайта - www.ipai-bg.eu.
Институт за правни анализи и изследвания  си запазва правото при необходимост да изменя и допълва горния текст.
Авторски права © Институт за правни анализи и изследвания.              
Всички права са запазени © Институт за правни анализи и изследвания.