Скандално Криминално Анализи
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
22.03.2018
Поддръжката на оградата по границата ще се извършва без обществени поръчки
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса виж всички
час пик
23.02.2018
Над 150 администрации могат да си "говорят" електронно
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем виж всички
съобщения
06.08.2018
Съобщение за предстоящо заседание на УС на ИПАИ
09.07.2018
ЦОК организира семинар-обучение на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на туризма“ в гр. Бургас виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
23.03.2018
Предварителна информация за промените във връзка с Общия регламент за защита на личните данни
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение виж всички
ЧАС ПИК / Анализи
« назад към списъка 01.09.2015
Снабдяване с изпълнителен лист за разноски, възложени от КЗК по ЗОП


Анализ на адв. Х. Василева

Снабдяване с изпълнителен лист за разноски, възложени от КЗК по ЗОП
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

На осн. чл. 122г, ал. 9 от ЗОП, в сила от 26.02.2012 г., "Комисията за защита на конкуренцията се произнася по отговорността за разноските при условията и по реда на чл. 143 от Административнопроцесуалния кодекс".

Както е известно, КЗК не е съдебен, а е административен орган. Поради тази причина в диспозитивите си КЗК не "присъжда", а "възлага" разноски. Все още се задава въпросът как става снабдяването с изпълнителен лист за тези вземания?

Вече е натрупана съдебна практика, която дава еднозначен отговор: снабдяването с изпълнителен лист може да стане по реда на заповедното производство по ГПК, в това число чрез издаване на заповед за незабавно изпълнение, въз основа на акт по чл. 417, т. 1 ГПК. Условие за издаване на заповедта и изпълнителния лист е представянето на доказателства за влизане в сила на решението на КЗК:

 

"Заповедното производство не е задължително, а има факултативен характер. С нормите на чл. 410, ал. 1 и чл. 417 ГПК то е предвидено като възможност за кредитора, който може, а не е задължен да иска издаването на заповед за изпълнение. Поради предоставената му от закона възможност, кредиторът не е задължен да използва по-леката на пръв поглед процедура, с която разполага по реда на заповедното производство. С оглед диспозитивното начало в гражданския процес в негово право е да избере пътя за защита на правата си- чрез заповедното производство или чрез предявяване на осъдителен иск." (Решение № 52 от 29.04.2011 г. по т.д.№ 512/2010 г., Т. К., І Т. О. на ВКС)

 

"С разпоредбата на чл. 417, т. 1 от ГПК изрично е предвиден реда за издаване на заповед за изпълнение за притезания, произтичащи от влязъл в сила акт на административен орган, каквото е по своя характер решението на Комисията за защита на конкуренцията. Настоящият състав приема, че в случая е приложим именно този ред. С решение, постановено по к.д. № 6/2008 г. на КС на РБ, изрично е прието, че в производството по Закона за обществените поръчки, Комисията за защита на конкуренцията не е съдебен орган, макар и да осъществява правораздавателна дейност. Решението, постановено в това производство, в частта с която КЗК се произнася по реда на чл. 122г, ал. 9 от ЗОП, съставлява извънсъдебно изпълнително основание и за реализирането му следва да се осъществи заповедно производство по реда на Глава двадесет и седма от ГПК с издаване на заповед за изпълнение по чл. 417, т. 1 от ГПК." (Определение № 2484 от 20.02.2013 г. по адм. д. № 1902/2013 г., ІV отд. на ВАС)

 

"Решението, постановено в производство по ЗОП, в частта, с която КЗК се произнася по реда на чл. 122г, ал. 9 от ЗОП като възлага разноските в производството, съставлява извънсъдебно изпълнително основание и за реализирането му следва да се осъществи заповедно производство. Право на кредитора е да избере дали ще реализира правата си по чл. 410 или чл. 417, т. 1 от ГПК. В настоящият случай заявителят е избрал процедурата по чл. 410 от ГПК, заявлението е редовно, индивидуализирано е вземане по размер, основание и страни, не са налице пречките по чл. 411, ал. 2 от ГПК. Заявлението следва да бъде уважено." (Определение № 16061 от 29.07.2014 г. по в. ч. гр. д. № 8534/2014  г. на СГС)

 

"Съдът намира, че представеният документ - решение № 1693/18.12.2013 г. на КЗК, представлява административен акт по смисъла на чл. 268, т. 1 АПК, който подлежи на изпълнение по реда на ГПК, по арг. от чл. 269, ал. 2 ГПК, респ. има качеството на документ по смисъла на чл. 417, т. 1 от ГПК. По въпроса дали индивидуален административен акт по смисъла на чл. 268, т. 1 АПК, който удостоверява частно парично вземане, е основание за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК, е налице положително произнасяне в решение № 52/29.04.2011 г. по т.д. № 512/2010 г. на ВКС, І ТО, постановено по реда на чл. 290 ГПК. Следователно е налице задължителна практика на ВКС, че административен акт по чл. 268, т. 1 АПК, удостоверяващ частно вземане, какъвто е настоящият случай, не е пряко изпълнително основание.

С оглед обстоятелството, че в посочената част влезлият в сила административен акт подлежи на изпълнение по реда на ГПК, следва, че заповедното производство е единственото приложимо в конкретния случа й." (Определение № 22168 от 28.10.2014 г. по в. ч. гр. д. № 13193/2014 г. на СГС)

 

"Задължението за разноски в производството пред КЗК произтича от влязъл в сила акт на административен орган, каквото е по характера си решението на КЗК. Следователно същото е документ попадащ в хипотезата на чл. 417, т. 1 от ГПК. В чл. 417 е предвиден изрично реда за издаване заповед за изпълнение на притезание, произтичащо от влязъл в сила акт на администрацията. Решението на КЗК, в частта, в която се произнася по реда на чл. 122г ал. 9 от ЗОП /за разноските/ съставлява извънсъдебно изпълнително основание, поради което и за успешно реализиране на правата по събиране на присъдените му разноски, жалбоподателят правилно е избрал реда по ГПК." (Определение № 4082 от 08.10.2013 Г. по в. ч. т. д. № 1798/2013 г. на ОС Варна)

 

"В конкретния случай жалбоподателят посочва като изпълнително основание следния документ - Решение № 1401 от 29.11.2012 г. по преписка № КЗК-1190/2012 г. на КЗК. По отношение на това решение не е осъществен контрол от административен съд, поради което е неприложима нормата на чл. 405, ал. 2 от ГПК вр. чл. 144 от АПК - след като не се е развило съдебно производство, по което да е издаден акт, подлежащ на изпълнение, не може изпълнителен лист да се иска от административния съд. От друга страна, съгласно к. д. № 6/2008 г. на Конституционния съд на РБ, Комисията за защита на конкуренцията в производство по преразглеждане на акт на възложител на обществена поръчка не е съдебен орган, макар и дейността, която осъществява, да носи белези на правораздавателна. Поради това приложима се явява нормата на чл. 417, т. 1 от ГПК, в която е предвиден ред за издаване на заповед за изпълнение за притезания, произтичащи от влязъл в сила акт на административен орган, каквото е по своя характер решението на Комисията за защита на конкуренцията. Решението, постановено в това производство, в частта, с която КЗК се произнася по реда на чл. 122г ал. 9 от ЗОП, съставлява извънсъдебно изпълнително основание и за реализирането му следва да се осъществи заповедно производство по реда по чл. 417, т. 1 от ГПК." (Определение № 8227 ОТ 17.04.2014 г. по в. ч. гр. д. № 2036/2014 г. на СГС)

 

"Съгласно чл. 122 г., ал. 9 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията се произнася по отговорността за разноските при условията и по реда на чл. 143 от Административнопроцесуалния кодекс. В този смисъл КЗК се произнася по разноските в производството по обжалване по реда на ЗОП с административен акт. Предвид разпоредбата на чл. 269, ал. 2 АПК, вр. чл. 268 АПК, вземанията за разноски по влезли в сила индивидуални административни актове се изпълняват по реда на ГПК. Предвид изложеното решението на КЗК се явява документ по чл. 417, т. 1 от ГПК." (Определение № 2013 ОТ 29.01.2014 г. по в. ч. гр. д. № 5064/2013 г. на СГС).

 

адв. Х. Василева/Нередности