Скандално Криминално Анализи
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЧАС ПИК / Скандално
« назад към списъка 31.03.2014
СМЕТНАТА ПАЛАТА С УНИЩОЖИТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪДЕБНИЯ ИНСПЕКТОРАТ


Институцията работи субективно, непрозрачно, незаконосъобразно и дейността й не е ефективна, смятат одиторите.

СМЕТНАТА ПАЛАТА С УНИЩОЖИТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪДЕБНИЯ ИНСПЕКТОРАТ
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

Сметната палата излезе с унищожителен доклад за работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет, от неговото създаване до края на 2012 г.

"За петгодишния период от създаването на Инспектората, процесът по институционалното изграждане не е приключен. Положени са усилия резултатите от извършената инспекционна дейност да имат общ дисциплиниращ ефект по отношение на бързината, прозрачността и уеднаквяването на съдебната практика и за подобряване качеството на правораздавателната дейност. Пропуските и недостатъците в институционалното изграждане и в осъществяването на инспекционната функция на Инспектората, определят дейността му като недостатъчно ефективна за реализиране на реформата в съдебната система" се казва в документа.

Основните критики на одиторите са за липса на ясни приоритети, непрозрачност в работата, липса на гаранции за обективност при проверките и дейността на ИВСС, както и невъзможност за осигуряване на обективна информация за работата на съдиите, прокурорите и следователите, която да помогне на Висшия съдебен съвет да взима информирани решения при провеждането на дисциплинарната и кадровата си дейност.

"Годишните отчети за постигнатите резултати от Инспектората през отделните години не се основават на система от обективни критерии и показатели. Изключително малкият брой публикувани на интернет страницата актове с резултатите от проверки на органите на съдебната власт, не осигуряват публичност и прозрачност за качеството на правораздавателната дейност", приемат одиторите.

Според доклада, с предложенията на ИВСС за налагане на дисциплинарни наказания "не са създадени условия за формиране на общо становище за подобряване на стандартите за дисциплинарната практика". А това води до "субективен подход и неспазване на принципа на относимост при реализиране на дисциплинарната отговорност на съдиите, прокурорите и следователите, нисък превантивен ефект и ниска степен на ефективност на дисциплиниращата функция."

Одиторите са открили, че в ИВСС не се спазва принципа за случайно разпределение на сигналите според поредността на постъпването им в Инспектората, а закупеният от институцията софтуер дори не е използван: "Незаконосъобразното управленско решение на главния инспектор не създава условия за спазване на принципа за обективност при разпределянето на сигналите на екипите за проверка и води до субективно управление. Не са създадени условия за адекватно планиране на инспекционната дейност и възлагане на проверките в органите на съдебната власт."

От проверката е станало ясно, че екипите за проверка не са били определяни всяка година чрез жребий, както е законовото изискване, а "само при встъпване в длъжност на инспекторите от двата мандата, при липсата на достатъчна прозрачност и по преценка на главния инспектор". Тази практика също има негативен ефект според Сметната палата, защото "не гарантират обективност в дейността на Инспектората."

Освен, че не е бил спазван принципа за случайно разпределение на сигналите в самия ИВСС, институцията не е положила и усилия за да изследва този проблем при проверките в съда: "Прилагането на случайния принцип на разпределянето на преписките и делата в органите на съдебната власт съгласно чл. 9 от Закона за съдебната власт, е изследвано формално. В преобладаващата част от актовете за резултатите от проверките липсва информация за конкретна проверка на възможностите за техническа манипулация при тяхното разпределяне."

Като цяло проверките на инспектората са провеждани "в условията на неразработена и утвърдена цялостна система от ясни критерии и показатели, която да осигурява еднакъв подход за обективно измерване на резултатите от дейността на органите на съдебната власт." Лиспата на такъв подход "не осигурява достатъчна и надеждна база от данни за вземане на управленски решения от ВСС при атестиране на магистратите и оптимизиране на натовареността на органите на съдебната власт."

Сметната палата констатира, че ИВСС няма "приета собствена стратегия с определени визия, мисия, цели и приоритети, в резултат на което осъществява дейността си без очертани и оповестени идентичност, стратегическо очакване и виждане за бъдещото си развитие." И още: "Не са осигурени в достатъчна степен пълни, ясни, точни и актуални разпоредби в прилаганите нормативни и вътрешни актове за дейността на Инспектората. Създадени са условия за различна практика при осъществяване на инспекционната дейност."

Не сте прави, не разбирате…

През одитираният период ръководител на инспектората беше соцкадърът Ана Караиванова. Нейният мандат изтече през януари 2013 г., но тя остана на поста до октомври. Петима инспектори от ИВСС през проверявания мандата в момента са членове на ВСС - Милка Итова, Мария Кузманова, Васил Петров, Ясен Тодоров и Незабравка Стоева. Съпругата на друг член на съвета - Михаил Кожарев работи на ръководен пост в Сметната палата.

Одитът е бил представен на бившия главен съдебен инспектор Караиванова и ИВСС, които са депозирали възражения, но без да представят допълнителни доказателства. Те са поискали "прогласяване на нищожност на проекта на одитен доклад, поради липса на материална компетентност на Сметната палата да проверява и контролира органи на съдебната власт и в частност – Инспектората към ВСС." От Сметната палата са отхвърлили тези възражения: "Не е налице хипотеза на липса на материална компетентност на Сметната палата да извърши одит на Инспектората на ВСС и да издаде одитен доклад за резултатите от него."

Тежките констатации на Сметната палата идват в контекста на атаката срещу председателя на институцията Валери Димитров, като неговият мандат най-вероятно ще бъде прекратен предсрочно със законодателни промени внесени от управляващите./Капитал