Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г.
01.10.2018
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец октомври виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 17.11.2017
Семинар – обучение на тема: „Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки“


Обучението ще се проведе в гр. София, парк хотел «Витоша», на 29 и 30 ноември 2017 г.

Семинар – обучение на тема: „Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки“
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
             НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ

предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

гр. София, парк хотел «Витоша»,

на 29 и 30 ноември 2017 г.

ЛЕКТОРИ:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП;

Валентин Панчев – държавен експерт в Комисия за защита на личните данни, експерт по ЗОП

Даниела Георгиева – експерт по ЗОП в Комисия за защита на конкуренцията

П Р О Г Р А М А

Първи ден /29.11. – сряда/

8.30 – 9.00ч. – Регистрация на участниците

09.00 – 10.30 ч. – Основни принципи за възлагане на обществените поръчки и анализ на най – често допусканите нарушения, които опорочават процедурата за възлагане. Практически проблеми и грешки при определянето на предмета на обществената поръчка.

Правила за определяне на приложимата процедура в зависимост от прогнозната стойност на поръчката и вида на възложителя. Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки и често допускани грешки при приложението им.

Лектор: Милана Кривачка

10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 – 12.30ч. – Практически и правни проблеми при подготовката на процедурите за възлагане на обществените поръчки. Правила за разделяне на обществената поръчка на обособени позиции и най-често допускани нарушения. Основни правила за определяне на изискванията към участниците относно личното им състояние и на критериите за подбор. Проблеми и грешки при определянето на критериите за възлагане нa обществените поръчки и при изготвянето на методиката за оценка на офертите. Правила за оповестяване на процедурата и за изменение на предварително обявените условия. Анализ на често допусканите нарушения при откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки.

Лектор: Милана Кривачка

14.00 – 15.30ч. – Практически и правни проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки. Най – често допусканите грешки от изпълнителите при подготовката на офертите. Правни проблеми и трудности при попълването на ЕЕДОП. Основни правила за провеждането на съответната процедура. Правила за работата на комисията за разглеждане на офертите и анализ на най-често допусканите грешки от комисията. Условия и ред за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка. Анализ на често допусканите нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки.

Лектор: Милана Кривачка

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Правила при сключването, изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка. Анализ на често допусканите нарушения при сключването, изменението и прекратяването договорите за възлагане на обществените поръчки.

Лектор: Милана Кривачка

Втори ден /30.11. – четвъртък/

09.00 – 10.30 ч. – Правила за осъществяване на предварителен контрол от АОП. Най-често констатираните грешки от АОП, при осъществяването на предварителния контрол .

Лектор: Валентин Панчев

10.30 – 11.00 ч. Кафе пауза

11.00 – 12.30ч. – Мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, извършван от АОП. Най-често констатираните грешки от АОП при осъществяването на мониторинга.

Лектор: Валентин Панчев

14.00 – 15.30ч. – Производство по обжалване по глава двадесет и седма от ЗОП – правила и особености. Изисквания за редовност на жалбите. Предпоставки за допустимост на жалбите. Образуване на производство. Временна мярка. Предварително изпълнение. Производство за разглеждане на жалбите. Възлагане на разноски в производството пред КЗК. Налагане на имуществени санкции. Казуси от практиката. Обжалване на решения за откриване на процедура и на решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – казуси от практиката.

Лектор: Даниела Георгиева

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Обжалване на действия и бездействия на възложители. Обжалване на решенията за избор на изпълнител. Констатирани нарушения при провеждане на процедурата – казуси от практиката.

Обжалване на решения за прекратяване на процедурата – казуси от практиката.

Лектор: Даниела Георгиева

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 50 лв. на човек

Доплащане за единична стая – 30 лв. на нощувка

Срок за записване: най-късно до 27.11.2017г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова и Александра Бакърджиева

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:„АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240/Център за обучение и квалификация