Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС
06.01.2017
ЕК: Можем да караме и без български еврокомисар виж всички
гореща точка - българия
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо виж всички
час пик
31.10.2017
Защо си отиват здравните министри?
15.08.2017
Петър Бакърджиев, ИПАИ пред БИТ Телевизия: Държавата няма възможност да изгради тол-система до 2018 година виж всички
съобщения
16.01.2018
Предстои провеждането на семинар на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на образованието“
09.01.2018
Променена е залата, в която ще проведе семинар на тема „Приложение на изискванията на Кодекса на труда от образователните институции“ виж всички
анализи
29.08.2016
Трудности при ползването на Единния европейски документ за обществени поръчки
29.03.2016
Как се променят правилата за търговете с новия ЗОП? виж всички
публикации
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Не е реалистично държавна компания да изгражда тол системата
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Поръчката за ТОЛ система е подложена на натиск от тези, които не искат да я има виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 17.11.2017
Семинар – обучение на тема: „Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки“


Обучението ще се проведе в гр. София, парк хотел «Витоша», на 29 и 30 ноември 2017 г.

Семинар – обучение на тема: „Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки“
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
             НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ

предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

гр. София, парк хотел «Витоша»,

на 29 и 30 ноември 2017 г.

ЛЕКТОРИ:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП;

Валентин Панчев – държавен експерт в Комисия за защита на личните данни, експерт по ЗОП

Даниела Георгиева – експерт по ЗОП в Комисия за защита на конкуренцията

П Р О Г Р А М А

Първи ден /29.11. – сряда/

8.30 – 9.00ч. – Регистрация на участниците

09.00 – 10.30 ч. – Основни принципи за възлагане на обществените поръчки и анализ на най – често допусканите нарушения, които опорочават процедурата за възлагане. Практически проблеми и грешки при определянето на предмета на обществената поръчка.

Правила за определяне на приложимата процедура в зависимост от прогнозната стойност на поръчката и вида на възложителя. Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки и често допускани грешки при приложението им.

Лектор: Милана Кривачка

10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 – 12.30ч. – Практически и правни проблеми при подготовката на процедурите за възлагане на обществените поръчки. Правила за разделяне на обществената поръчка на обособени позиции и най-често допускани нарушения. Основни правила за определяне на изискванията към участниците относно личното им състояние и на критериите за подбор. Проблеми и грешки при определянето на критериите за възлагане нa обществените поръчки и при изготвянето на методиката за оценка на офертите. Правила за оповестяване на процедурата и за изменение на предварително обявените условия. Анализ на често допусканите нарушения при откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки.

Лектор: Милана Кривачка

14.00 – 15.30ч. – Практически и правни проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки. Най – често допусканите грешки от изпълнителите при подготовката на офертите. Правни проблеми и трудности при попълването на ЕЕДОП. Основни правила за провеждането на съответната процедура. Правила за работата на комисията за разглеждане на офертите и анализ на най-често допусканите грешки от комисията. Условия и ред за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка. Анализ на често допусканите нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки.

Лектор: Милана Кривачка

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Правила при сключването, изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка. Анализ на често допусканите нарушения при сключването, изменението и прекратяването договорите за възлагане на обществените поръчки.

Лектор: Милана Кривачка

Втори ден /30.11. – четвъртък/

09.00 – 10.30 ч. – Правила за осъществяване на предварителен контрол от АОП. Най-често констатираните грешки от АОП, при осъществяването на предварителния контрол .

Лектор: Валентин Панчев

10.30 – 11.00 ч. Кафе пауза

11.00 – 12.30ч. – Мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, извършван от АОП. Най-често констатираните грешки от АОП при осъществяването на мониторинга.

Лектор: Валентин Панчев

14.00 – 15.30ч. – Производство по обжалване по глава двадесет и седма от ЗОП – правила и особености. Изисквания за редовност на жалбите. Предпоставки за допустимост на жалбите. Образуване на производство. Временна мярка. Предварително изпълнение. Производство за разглеждане на жалбите. Възлагане на разноски в производството пред КЗК. Налагане на имуществени санкции. Казуси от практиката. Обжалване на решения за откриване на процедура и на решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – казуси от практиката.

Лектор: Даниела Георгиева

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Обжалване на действия и бездействия на възложители. Обжалване на решенията за избор на изпълнител. Констатирани нарушения при провеждане на процедурата – казуси от практиката.

Обжалване на решения за прекратяване на процедурата – казуси от практиката.

Лектор: Даниела Георгиева

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 50 лв. на човек

Доплащане за единична стая – 30 лв. на нощувка

Срок за записване: най-късно до 27.11.2017г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова и Александра Бакърджиева

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:„АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240/Център за обучение и квалификация