Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Проекти
« назад към списъка
ПРОУЧВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА СРЕДА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАСТРОЕНИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО


Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ на Институт за правни анализи и изследвания
гр.Бургас,ул.”Цариградска”№24, Административен Бизнес Център „Цариградска“, ет.4, офис№1, телефон: +359(56)844 700, факс: +359(56)823 121, e-mail: ek@ipai-bg.eu
 
 
О Б О Б Щ Е Н И   Д А Н Н И
ОТ “ПРОУЧВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА СРЕДА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАСТРОЕНИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО
 
І. ПРАВНА РАМКА НА ПРОУЧВАНЕТО:
Проучването е извършено в изпълнение на прието решение на Управителния съвет на Институт за правни анализи и изследвания (ИПАИ), обективирано в т.4 от Протокол №25/12.07.2011г., съставен в резултат от проведеното двадесет и четвъртото редовно заседание на управителния орган на ИАПИ. 
Изпълненото проучване е част от приетата „Стратегия за развитието на Институт за правни анализи и изследвания 2009-2012г.“, поради което неговото осъществяване съответства на целите на организацията съдържащи се в чл.7, ал.3, ал.5, ал.6, ал.9 и ал.10 от Устава на ИПАИ. Изследването съответства напълно на механизмите за реализация на целите организацията посочени в чл.8, ал.3, ал.4, ал.6, ал.7 от Устава на ИПАИ, а неговото изпълнение е съобразено изцяло с условията за разходване на средства от организацията съдържащи се в чл.9, ал.3, ал.5 и ал.7 от Устава на ИПАИ и чл.2, ал.2, ал.3, ал.5, ал.6, ал.9, чл.3, ал.3, ал.6, ал.7, ал.9, чл.4, ал.3, ал.5, ал.7, чл.6, чл.8, ал.3, ал.6, ал.7, ал.9 от Правилата и реда за извършване на обществено полезна дейност от ИПАИ.
Управителния съвет на организацията приема, че изпълнението на Проект№2 „Проучване на общественото мнение с цел получаване на гражданска оценка за ефективността на работата на държавните и общински институции и органи“, чрез извършването на „Проучване на елементите на местната икономическа и социална среда и обществените настроения на населението в община Приморско“, ще допринесе за:
1. Повишаване нивото на информираност на общинските органи и гражданското общество в община Приморско;
2. Изготвяне на предложения за въвеждане на механизми, целящи подобряване бързината, надеждността и ефективността на работата на общинските органи;
3. Ще подпомогне установяването на постоянно действащ правозащитен стандарт в рамките на общината, чрез подобряването на работата на публичните органи;
4. Ще подпомогне защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица, чрез иницииране на съдействие от общински органи с активното съдействие на неправителствения сектор;
5. Ще повиши информираността на гражданите с оглед иницииране на тяхната предприемчивост при защита на правата им;
6. Ще допринесе за постигане целите на организацията при стриктно спазване на Устава и регулиращото материята законодателство.
 „Проучване на елементите на местната икономическа и социална среда и обществените настроения на населението в община Приморско“ е извършено в изпълнение на Програма ІV „Информирано гражданско общество 2009-2012“ от Стратегия 2009-2012, Мярка 2: „Активна гражданска позиция“, Проект№2 „Проучване на общественото мнение с цел получаване на гражданска оценка за ефективността на работата на държавните и общински институции и органи“.
 
ІІ. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Община Приморско, Област Бургас: гр.Приморско, гр.Китен, с.Писменово, с.Веселие, с.Ново Паничарево, с.Ясна Поляна.
 
ІІІ. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРОВЕДЕНАТА АНКЕТА В ОБЩИНА ПРИМОРСКО:
Анкетата е проведена във времеви диапазон от 3 (три) седмици на територията на шестте съставни населени места на Община Приморско – градовете Приморско (106 анкетирани) и Китен (126 анкетирани) и селата Писменово (112 анкетирани), Веселие (145 анкетирани), Ново Паничарево (155 анкетирани), Ясна Поляна (125 анкетирани).
Общо анкетирани са 769 (седемстотин шестдесет и девет) души, живеещи постоянно на територията на общината.
В теренното изследване участват 7 анкетьори, предварително запознати с тематиката на въпросите в анкетата и с целта на всеки от тях.
Анкетата е съставена от 40 (четиридесет) въпроса, които имат конкретна цел да проучат елементите на местната икономическа и социална среда и обществените настроения на населението на Община Приморско.
Приблизително половината от въпросите изискват точно дефинирани отговори, предварително посочени в анкетата, а останалата част изискват личното мнение на анкетирания.
1. АНКЕТИРАНИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНАТА:
За времевия диапазон на провеждане на анкетата са анкетирани общо 769 жители на Община Приморско, разпределени във възрастовите граници, както следва:
от 18 до 24 годишна възраст - 156 анкетирани;
от 25 до 40 годишна възраст - 173 анкетирани;
от 41 до 55 годишна възраст - 193 анкетирани;
* над 55 годишна възраст – 247 анкетирани.
Анализът на информацията от анкетите следва въпросите, съдържащи се в изследването. Резултатите, от някои от въпросите, посочени в проценти от общия брой анкетирани надхвърлят 100% тъй като анкетираните дават повече от един отговор.
2. ВЪПРОСИТЕ ОТ АНКЕТАТА:
На първия от въпросите анкетата, а именно:
От къде се информирате най-често?
Отговори дават всички от анкетираните, като процентното разпределението на отговорите е следното:
Печатни медии (вестници, списания...)- 56.2%;
Онлайн изданията на печатни медии-7.0%;
Други (изцяло) онлайн медии-2.9%;
Телевизия-88.7%;
Радио-15.3%;
Разговори със съседи и съграждани-15.3%;
Друго – 2.3% (всички източници).
Анализът на данните от проучването, по съответните населени места в Община Приморско, не показва значителни разминавания с обобщените резултати.
 
На въпросите: Считате ли, че община Приморско Ви информира добре за своята работа?;
 Бихте ли отправили препоръки за по-удачна форма за информиране на обществеността?,
*  21.8% от анкетираните отговарят положително,;
76,3%  не считат, че Общината ги информира ефективно за работата си.
Основните препоръки, които анкетираните дават за подобряване методите на информиране на обществото от страна на Община Приморско са свързани с организиране  на по-чести срещи с населението; увеличаване прозрачността на управлението на Общината.
За целите на настоящото изследване е включен следния въпрос:
Къде според Вас е съсредоточена местната власт?
7.1% от анкетираните се затрудняват до отговорят на въпроса и не посочват отговор]
48.5% твърдят, че местната власт е съсредоточена в ръцете на Кмета;
15.9% считат, че общинската администрация е с най-голям властови ресурс;
* 31,9% от анкетираните дават отговор, че властта е в ръцете на Общинския съвет.
 
На въпроса отнасящ се до това  Дали анкетираните са били свидетели или жертви на грубо, унизително или обидно отношение от представител на общинската власт към тях или към гости на общината?
6,5% не отговарят;
9.4% от анкетираното население е ставало свидетел на подобно отношение;
7.7% са били потърпевши;
* 77.5% от населението на Общината не е било нито свидетел, нито жертва на грубо, унизително или обидно отношение от представител на общинската власт към тях.
Голямо затруднение при анкетираните се наблюдава на отговора на Въпрос № 6 от анкетата, касаещ  размера и налагането на глобите/санкциите от общината.
Това затруднение се обосновава от високия процент неотговорили:
*  14.8%  анкетирани не са отговорили на въпроса;
* 23.5% от отговорилите считат, че глобите и санкциите, налагани от община Приморско, не са справедливи;
* 20,0% от отговорилите смятат, че са заслужени в определени моменти;
*  41.4% отбелязват, че са напълно заслужени, без да могат да се обосноват или да дадат пример за конкретна глоба – по основание и размер.
 
Следващият въпрос от проучването е свързан пряко с работата на община Приморско и по конкретно с мнението на населението за служителите ѝ.
* 18.3% от анкетираните не отговарят на въпроса дали има общински служители, които не заслужават да работят в Общината;
*  65,1% са категорични, че такива служители има и споменават имена на хора, важни за социалния живот на отделните населени места в общината (Цветанка Георгиева; Мария; Данчето; Лиляна Димова; Атанас Стойчев; Катя Божинова; Станислав Гърков; Илия Стоянов; Стоян Цветанов; Янка; Даниела; Силвия; Станислава; Тодор);
* 16.6% от анкетираните считат, че служителите на общината заслужават постовете си и не изразяват претенции към работата им.
 
Въпрос № 8 представлява развитие на предходния въпрос, като анкетираните са запитани дали мислят, че сегашния Кмет на общината заслужава поста си?
*  13.0% от жителите на общината не дават отговор на въпроса;
* 36.7% смятат, че кмета заслужава поста си и изтъкват като причини за това добрата и усърдната работа, лични качества – делово поведение, отговорност, отчитат и влиянието на икономическата криза, в която се намира страната ни;
* 50.3% считат, че кмета не заслужава поста си и обосновават отговорите си с различни причини – партийна  ориентация, липса на организация, липса на комуникация с населението, незаинтересованост към проблемите на населението, едноличното и недоверчиво поведение и управление; липса на доверие у хората, отсъствие на успешен екип, конкретни лични качества.
Имайки предвид големия процент анкетирани, които изразяват недоволството си от управлението на настоящия кмет, очаквано е 84.0% от анкетираните да смятат, че новоизбраният Кмет на общината трябва да предприеме нещо спешно в работата си още от първия работен ден.
Основните и най-често споменавани предложения са:
* Реформа и съкращаване броя на служителите на общинската администрация;
* Изграждане на канализация и ПОС в населените места, в които липсват такива;
* Предприемане на мерки за намаляване на безработицата;
* Подобряване на комуникацията с населението на общината;
* Подобряване на селищната и междуселищната пътна мрежа; провеждане на адекватна регионална политика и решаване на проблеми на отделните населени места в Общината.
* 7.7% от анкетираните не отговарят на въпроса и почти толкова (8.3%) не считат, че е необходимо новоизбрания кмет да предприема спешни промени в управлението на поверената му община.
 
В следващият въпрос № 10, анкетираните степенуват първите три неща, които новоизбраният Кмет на общината трябва да предприеме спешно при работата си още от първия работен ден:
* Едва 8.9% от анкетираните не дават отговор на въпроса;
* Мненията на останалите са доста разнородни и обвързани с проблемите на съответните населени места в общината и включват:
* Изграждане на канализация и ПОС;
* Подобряване на пътната мрежа и инфраструктурата в населените места;
*  Подобряване на социалната политика на общината;
* Подобряване на транспорта в общината;
* Реформа и съкращаване броя на служителите на общинската администрация;
* Предприемане на мерки за намаляване на безработицата сред населението;
* Подобряване на комуникацията с жителите на отделните населени места;
* Подобряване на чистотата и контрол на замърсяването в населените места;
* Създаване на успешен управленски екип, с който новоизбрания кмет да работи за доброто на общината.
 
Според резултатите от изследването:
73.4% от анкетираните вече са направили личния си избор (за Кмет и Общински съветници) за предстоящия местен вот;
* 22.5% все още не са избрали своите фаворити;
*  само 4,1% не отговарят на въпроса.
 
Въпрос № 12 от анкетата е първият от серия въпроси свързани с работата на предходния, настоящия и бъдещия кмет и Общински съвет.
Изследването се опитва да изследва период от 12 години или три кметски мандата, като логично започва с въпроси свързани с работата на предходния кмет/ Общински съвет. 
На въпроса дали има нещо, което да липсва на анкетираните от работата на предходния кмет/Общински съвет?
* 42,0% отговарят положително и споменават добрата социална политика (помощи за новородени деца, безплатен транспорт), успешното справяне с безработицата в общината, добрата комуникация с населението, строгия контрол при управление на общината, успешната регионална политика, лични качества;
* 50.3% от анкетираните не изпитват носталгия по предишното управление;
* 7,7% не отговарят на въпроса.
 
Въпреки сравнително големия процент на положително отговорилите на предходния въпрос, помолени да отбележат първите 3 неща, които им липсват от работата на предишния (предходния) Кмет /Общински съвет, жителите на общината се затрудняват, в резултат на което:
*  78.1% оставят въпроса без отговор.
*  Носталгията по работата на предходния Кмет/Общински съвет се изразява в по - добро финансово състояние на общината; добрата комуникация с населението; прозрачното управление на общината; наличието на контрол и отговорност при осъществяване на задълженията; добрата социална политика.
 
На въпроси № 14 и 15 от анкетата, идентични с предходните два, но свързани с работата на настоящия Кмет /Общински съвет:
*  13,6% от анкетираните споделят, че има неща, които биха им липсвали от работата на сегашния Кмет /Общински съвет, като ги степенуват по следния начин: честност,  упоритост, стриктност, организираност, добра комуникация с населението, отлична работа по проекти на Европейския съюз, безпристрастност;
* 52,7% от анкетираните смятат, че работата на сегашния Кмет /Общински съвет няма да им липсва;
* 33,7 % нямат мнение по въпроса.
Както и при предходната двойка въпроси, въпрос № 15, който изисква личното мнение на анкетираните остава без отговор  от 92,9% от анкетираните, което е показател за познаване в детайли на работата на местната власт, което може да се обясни с различни причини.
 
Въпроси №16 и 17 свързани с определяне на най-силните и най-слабите страни на бившия (предходния) Кмет /Общински съвет, продължават тенденцията на голям брой неотговорили:
* над 66,0%.
Жителите на общината определят като най-силни страни на бившия (предходния) Кмет /Общински съвет:
* Способността му да организира и управлява;
* Осъществяването на добра комуникация с населението;
* Провеждането на добра социална политика;
* Успешното справяне с безработицата в общината;
* Подобренията на пътната мрежа и инфраструктурата;
* лични качества, като отговорност, предприемчивост, инициативност, отзивчивост, услужливост, съпричастност, достойнство, справедливост, упоритост.
 
Най-слабите страни на бившия (предходния) Кмет /Общински съвет, които споменават анкетираните са:
* Злоупотребите с власт, с цел лични облаги;
* Липсата на комуникация с населението;
* Авторитарно управление;
* Оказване на натиск върху бизнеса;
* Манипулации от страна на членове на екипа;
* Непрозрачност на управлението;
* Толериране на ромското население;
* Неправомерна продажба на общински земи;
* Лични качества - надменност, студенина в отношението, високомерност; липса на отчетност от страна на Общинския съвет.
 
На въпроса Кои са трите най-силни страни на сегашния Кмет /Общински съвет?
 * 84,0%  от анкетираните не дават отговор;
*  останалите 16,0%  характеризират силните страни като: добра работа по проекти на Европейския съюз; провеждане на добра социална политика; добър управник –икономист; полагане на грижи за проблемите на малките населени места в общината; желание за диалог; лични качества, като честен, стриктен, упорит, амбициозен, умен, интелигентен, независим, силен характер.
 
Най-слабите страни на сегашния Кмет /Общински съвет:
 * Не отбелязват 55,6% от анкетираните;
* Отговорите на останалите очертават следните проблеми: липса на комуникация с хората; липса на информация за управлението на Общината; липса на обратна връзка; труден достъп до Кмета; неуспешни мерки за справяне с безработицата в района;  провеждане на недобра социална политика;  липса на контрол и екипност в работата; лични качества, като недоверчив, боязлив, страхлив;  партийни разногласия, от които произтичат конфликти в Общинския съвет.
 
Почти половината от анкетираните не отговарят и на въпроса Кои бихте искали да са трите най-силни страни на новия Кмет /Общински съвет?
* Като фаворити сред отговорите се очертават: осъществяване на добра комуникация с населението и вслушване в проблемите на отделните населени места; провеждането на добра социална политика, прозрачно и независимо управление на общината; създаване на добър екип от професионалисти; осъществяване на контрол върху работата на администрацията; подобряване на пътната мрежа и инфраструктурата; лични качества, като честен, коректен, справедлив, отговорен, компетентен, инициативен.
От анализа на отговорите също става видно, че населението на община Приморско иска следващият Общински съвет да спазва законовите норми, да работи в екип, и да не става обект на корупция.
 
Единственият въпрос, на който нито един от анкетираните не дава отговор е свързан с трите най-слаби страни на евентуалния нов Кмет /Общински съвет, които жителите на общината биха приели.
Възможна причина за липсата на отговори на този въпрос е желанието на жителите на общината да имат нов  Кмет /Общински съвет, които напълно да отговарят на изискванията им.
 
Удовлетворението от работата на местната власт е основен елемент от настоящото изследване, засегнат във въпрос № 22 – Били ли сте изцяло доволни от работата на местната власт и кога?:
*  52,7% от анкетираните са били напълно доволни от управлението в даден момент от живота си, като отбелязват имената на Димитър Димитров, Лиляна Димова, Атанас Михов и други имена, несвързани с местното управление.
* 36,7% от населението никога не са били напълно удовлетворени от работата на местната власт;
*  10,6% не отговарят.
 
С цел подобряване работата на местната власт за постигане на по-голяма удовлетвореност:
* 53,3% от анкетираните изразяват готовност да отправят препоръки към местната власт чрез неправителствени организации или да потърсят съдействие за разрешаване на техен проблем от НПО, ако им бъде дадена възможност за това.
* 29,6% от анкетираните не се доверяват на помощта на неправителствените организации при решаване на проблемите на местно ниво;
* 17,1% не дават отговор на въпроса, вероятно от неразбиране.
 
Растящото доверие от страна на гражданите към работата на НПО личи и от големия процент жители на община Приморско:
 *  74,6%, които подкрепят идеята неправителствени организации да упражняват наблюдение върху работата на местната власт.
 
Въпрос № 25 Коя е най-голямата грешка допусната от предишния (предходния) Кмет /Общински съвет? е продължение на въпросите свързани с периода от 12 години управление на община Приморско.
По традиция при въпросите изискващи собствено мнение и този въпрос остава без отговор от повече от половината анкетирани:
* 51,5% не отговарят.
* Останалата част от анкетираните определя като най-голямата грешка допусната от предишния (предходния) Кмет /Общински съвет: злоупотребата с власт с цел лично облагодетелстване; незаконната продажба на общински земи; липсата на комуникация с населението; липсата на екип и лошото управление на Общината.
 
Едва 38,5% от анкетираните отбелязват коя според тях е най-голямата грешка допусната от сегашния Кмет /Общински съвет, като сред най-често срещаните отговори са:
* Лошата комуникация с населението;
* Затруднения достъп до Кмета;
* Несправянето с безработицата;
* Липсата на екипна работа в управлението на Общината.
 
По малко от 15,0% от анкетираните споделят коя би била най-голямата грешка допусната от новия Кмет /Общински съвет:
*  Да продължи политиката на облагодетелстване чрез неправомерна продажба на общински имоти;
* Да не се допитва до населението;
* Да създава разделение между етносите;
* Да не работи в екип с Общинския съвет;
* Да не работи активно; да продължи политиката на предшественика си; да обслужва чужди интереси.
 
Въпрос № 28 отчита преценката на анкетираните Дали се е променило тяхното населено място през последните 4 години:
 * 35,5% смятат, че промяната е в положителна посока;
*  16,6% казват, че населеното им място се е променило към лошо;
* 42,6% не мислят, че населеното им място се е променило въобще;
* 5,4% не отговарят на въпроса.
 
Основните проблеми, с които местната власт не се справя през изминалите години:
* Според 68,0% от анкетираните, са: изграждането на канализация и ПОС в населените места, в които липсват; подобряването на пътната мрежа и инфраструктурата в населените места; намаляването на безработицата; провеждането на правилна и ефективна социална политика; осъществяване на ефективна комуникация с населението; опазването на обществения ред; сформирането на добре работещ екип.
 
В контекста на предходния въпрос, анкетираните споделят мнението си за достойни за отделните населени места имена на личности, които могат да свържат съдбата си с бъдещото управление на общината:
Надежда Иванова; Яна Жекова; Димитър Германов; Манол Манолов; Златина Тюлиева; Румен Желев; Васил Атанасов; Атанас Стоянов; Димитър Димитров; Стойчо Карабинов; Атанас Тричков; Мая Станкова; Елена Райкова; Атанас Михов; Тенчо Фогата; Вълко Стамов; Стоян Диханов.
 
Едва 8,9% от анкетираните посочват изобщо имена на хора, достойни според тях да се включат в управлението на Община Приморско, който нисък процент е в синхрон с мнението на 51,5% от населението, което смята, че местните политици не представляват интересите на жителите на Общината.
 
* 34,3% считат, че местните политици представляват интересите на жителите на тяхната община;
* 1,2% не успяват да дадат еднозначен отговор;
* 13,0% не отговарят на зададения въпрос.
 
Като се има предвид времето на провеждане на проучването – съвпадащо с предизборната кампания за местните и президентски избори на 2011г., логични са въпросите свързани с личния избор за Кмет.
 
Именно такъв е въпрос № 32 На какво бихте заложили при избора на новия кмет?:
* 82,2% от анкетираните залагат на личността при избора на нов кмет;
* едва 9,5% залагат на партийната кандидатура;
* 8,3% не отговарят на въпроса.
 
76,3% от анкетираните пък смятат, че новият кмет на общината ще бъде избран след балотаж между основните претенденти за този пост:

Партньори