Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Проекти
« назад към списъка ЦОК-15-2014-04-02
ПРОЕКТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВО“


Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

IІ. ПРАВНА РАМКА:

Проекта се изпълнява от Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ в резултат от договор за подизпълнение с предмет: „Подпомагане на дейности свързани с провеждането на обучение по прилагането на антикорупционни процедури и превенция на корупцията в община Иваново“.

Изпълнението на проекта „Организиране и провеждане на обучение по прилагането на антикорупционни процедури и превенция на корупцията в общинска администрация Иваново“ е част от приетата „Стратегия за развитието на Институт за правни анализи и изследвания“, поради което неговото изпълнение съответства на целите на организацията съдържащи се в чл.7 от Устава на ИПАИ. Проекта съответства напълно на механизмите за реализация на целите организацията посочени в чл.8 от Устава на ИПАИ, а неговото изпълнение и финансиране е съобразено изцяло с условията за разходване на средства от организацията съдържащи се в чл.9 от Устава на ИПАИ и чл.2, чл.3, чл.4 и чл.8 от Правилата и реда за извършване на обществено полезна дейност от ИПАИ. Предвид горното Управителния съвет на ИПАИ е приел, че изпълнението на Програма ІІІ от Стратегията - „Ефективна и отговорна администрация“, Мярка 2: „Политики на успешно взаимодействие с администрацията“, Проект 1: „Участие в обществени форуми, дискусии и кръгли маси с цел ефективно взаимодействие с администрацията“, ще допринесе за изпълнение целите на организацията.

III. ОБЩИ ДАННИ:

Проектът „Организиране и провеждане на обучение по прилагането на антикорупционни процедури и превенция на корупцията в общинска администрация Иваново“ е свързан с провеждането на семинар - обучение на тема „Прилагане на антикорупционни процедури и превенция на корупцията в община Иваново“ и се изпълнява в изпълнение на договор с предмет „Предоставяне на специализирани услуги свързани с прилагането на антикорупционни процедури и превенция на корупцията в община Иваново“ - код по CPV 79632000-3 от Общия терминологичен речник на Европейския съюз, на тема: „Прилагане на антикорупционни процедури и превенция на корупцията в община Иваново“. Семинарът е предвидено да се проведе на 01.04.2014г. от 11,00 часа и на 02.04.2014г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Иваново, находяща се на трети етаж в Административната сграда на общината, в с. Иваново, област Русе. При провеждането на семинар - обучението представителите на общинска администрация Иваново е предвидено да получат практическо обучение и допълнителни познания, свързани с преодоляването на практически и правни проблеми при прилагането на антикорупционни процедури и превенция на корупцията в община Иваново. Целта на семинара е да се подобри ефективността на работата на общинска администрация Иваново, чрез стимулиране на организационното развитие и повишаване на познанията на административната структура. Целева група по обучението са служителите на община Иваново. Общият брой на служителите на община Иваново е 69, от които участващи в обучението са  36 участника, заедно с кмета на община Иваново. Всички са на пълно работно време, като специалистите на общинската администрация са разпределени в дирекция “Обща администрация“ и дирекция “Специализирана администрация “. Кметът на община Иваново като орган на изпълнителната власт, подпомаган от общинската администрация, предоставя редица административните услуги в общината и е натоварен със задачите и отговорностите по вземане на решения и осъществяване на дейности при определяне, изпълнение и контрол на националната и регионалната политика за развитие. В изпълнение на своята работа кмета на община Иваново се подпомага от работещите в общинската администрация, кметове и кметски наместници на останалите населени места, попадащи  на територията на община Иваново. Предвидено е семинарът да бъде целодневен като лекторите, осигурени от Институт за правни анализи и изследвания следва да представят своите познания в общо 6 модула. Продължителността на обучението е 16 академични часа.

IV. СТАТУС

Проектът „Организиране и провеждане на обучение по прилагането на антикорупционни процедури и превенция на корупцията в общинска администрация Иваново“ е изпълнен от Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ, а резултатите от неговото изпълнение са приети на 02.04.2014г. В резултат от проведеното обучение е повишена квалификацията на 36 пълнолетни лица и са издадени от Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ съответния брой сертификати за успешно преминато обучение. Община Иваново е издала Референция с изх. № 33-220-5/18.06.2014г. за изпълненото обучение.