Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Проекти
« назад към списъка ЦОК-16-2014-06-20
ПРОЕКТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗДАВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ОТ ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ“


Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

І. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

„Организиране и провеждане на обучение на тема: „Практически и правни проблеми при издаването на административни актове от общинските администрации

IІ. ПРАВНА РАМКА:

Проекта се изпълнява от Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ в резултат от договор за подизпълнение с предмет: „Подпомагане на дейности свързани с провеждането на обучение по прилагането на антикорупционни процедури и превенция на корупцията в община Иваново“.

Изпълнението на проекта „Организиране и провеждане на обучение на тема: „Практически и правни проблеми при издаването на административни актове от общинските администрации“ е част от приетата „Стратегия за развитието на Институт за правни анализи и изследвания“, поради което неговото изпълнение съответства на целите на организацията съдържащи се в чл.7 от Устава на ИПАИ. Проекта съответства напълно на механизмите за реализация на целите организацията посочени в чл.8 от Устава на ИПАИ, а неговото изпълнение и финансиране е съобразено изцяло с условията за разходване на средства от организацията съдържащи се в чл.9 от Устава на ИПАИ и чл.2, чл.3, чл.4 и чл.8 от Правилата и реда за извършване на обществено полезна дейност от ИПАИ. Предвид горното Управителния съвет на ИПАИ е приел, че изпълнението на Програма ІІІ от Стратегията - „Ефективна и отговорна администрация“, Мярка 2: „Политики на успешно взаимодействие с администрацията“, Проект 1: „Участие в обществени форуми, дискусии и кръгли маси с цел ефективно взаимодействие с администрацията“, ще допринесе за изпълнение целите на организацията.

 

III. ОБЩИ ДАННИ:

Проектът „Организиране и провеждане на обучение на тема: „Практически и правни проблеми при издаването на административни актове от общинските администрации“ е свързан с провеждането на семинар - обучение на посочената в наименованието на проекта тема и се изпълнява във връзка с предоставянето на специализирани консултации, чрез семинар - обучение, свързано с прилагането на разпоредбите на АПК - код по CPV 80510000-2 от Общия терминологичен речник на Европейския съюз на тема: „Практически и правни проблеми при издаването на административни актове от общинските администрации. Семинарът е предвидено да се проведе на 19.06.2014г. от 11,00 часа и на 20.06.2014г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Иваново, находяща се на трети етаж в Административната сграда на общината, в с. Иваново, област Русе. При провеждането на семинар - обучението представителите на общинска администрация Иваново ще получат практическо обучение и допълнителни познания, свързани с преодоляването на практическите и правните проблеми при издаването на административни актове. Целта на семинара е да се подобри ефективността на работата на общинска администрация Иваново, чрез стимулиране на организационното развитие на административната структура. Целева група по обучението са служителите на община Иваново. Общият брой на служителите на община Иваново е 69, от които участващи в обучението са  36 участника, заедно с кмета на община Иваново. Всички са на пълно работно време, като специалистите на общинската администрация са разпределени в дирекция “Обща администрация“ и дирекция “Специализирана администрация “. Кметът на община Иваново като орган на изпълнителната власт, подпомаган от общинската администрация, предоставя редица административните услуги в общината и е натоварен със задачите и отговорностите по вземане на решения и осъществяване на дейности при определяне, изпълнение и контрол на националната и регионалната политика за развитие. В изпълнение на своята работа кмета на община Иваново се подпомага от работещите в общинската администрация, кметове и кметски наместници на останалите населени места, попадащи  на територията на община Иваново. Предвидено е семинарът да бъде целодневен като лекторите, осигурени от Институт за правни анализи и изследвания следва да представят своите познания в общо 6 модула. Продължителността на обучението е 16 академични часа.

IV. СТАТУС

Проектът „Организиране и провеждане на обучение на тема: „Практически и правни проблеми при издаването на административни актове от общинските администрации“ е изпълнен от Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ, а резултатите от неговото изпълнение са приети на 20.06.2014г. В резултат от проведеното обучение е повишена квалификацията на 36 пълнолетни лица и са издадени от Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ съответния брой сертификати за успешно преминато обучение. Община Иваново е издала Референция с изх. № 33-220-6/20.06.2014г. за изпълненото обучение.