Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Проекти
« назад към списъка ЦНОП-12-2012-12-23
ПРОЕКТ: „МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ“


Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

І. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

„Граждански мониторинг върху дейността на публичната власт в България, свързана с възлагането на обществени поръчки при разходването на национални бюджетни средства и средства от бюджета на Европейския съюз

IІ. ПРАВНА РАМКА:

Проекта се изпълнява от Центъра за наблюдение на обществените поръчки на ИПАИ в резултат от прието решение на Управителния съвет, обективирано в т.2 от Протокол №37/22.12.2012г., от проведеното тридесет и седмото редовно заседание.

Изпълнението на проекта „Граждански мониторинг върху дейността на публичната власт в България, свързана с възлагането на обществени поръчки при разходването на национални бюджетни средства и средства от бюджета на Европейския съюз“ е част от приетата „Стратегия за развитието на Институт за правни анализи и изследвания“, поради което неговото изпълнение съответства на целите на организацията съдържащи се в чл.7 от Устава на ИПАИ. Проекта съответства напълно на механизмите за реализация на целите организацията посочени в чл.8 от Устава на ИПАИ, а неговото изпълнение е съобразено изцяло с условията за разходване на средства от организацията съдържащи се в чл.9 от Устава на ИПАИ и чл.2, чл.3, чл.4 и чл.8 от Правилата и реда за извършване на обществено полезна дейност от ИПАИ. Предвид горното Управителния съвет на ИПАИ е приел, че изпълнението на Програма ІV от Стратегията: „Утвърждаване  върховенството на закона 2009-2012“ Мярка 2: „Независим обществен мониторинг“, Проект №1 „Прозрачно управление на публичните ресурси от държавната администрация“ и Проект №2 „Прозрачно управление на публичните ресурси от общините“, както и на проект „Граждански мониторинг върху дейността на публичната власт в България, свързана с възлагането на обществени поръчки при разходването на национални бюджетни средства и средства от бюджета на Европейския съюз“, ще допринесе за гарантиране на повече прозрачност при възлагането на обществени поръчки в България, което е системен проблем от национално значение, предизвикващ тежки полемики в публичното пространство.

IІI. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ФИНАНСИРАНЕ:

Независимото наблюдение върху процесите на възлагане, изпълнение и контрол на обществени поръчки в България и изработването, представянето и предлагането за приемане на идеи, концепции, решения и всякакъв вид допустими действия на възложителите, свързани с подобряване на работата по приложението на ЗОП от ръководените от тях юридически лица, по правило се осъществява от Центъра за наблюдение на обществените поръчки в офиса на организацията в гр. Бургас.

Финансовата обезпеченост на дейността на Центъра за наблюдение на обществените поръчки е съобразена с условията за разходване на средства от организацията съдържащи се в чл.9 от Устава на ИПАИ и чл.2, чл.3, чл.4 и чл.8 от Правилата и реда за извършване на обществено полезна дейност от организацията.

За нуждите на независимото наблюдение и провежданите в тази връзка работни срещи с възложители по смисъла на ЗОП, попадащи в обхвата на дейността на ЦНОП е осигурена за безвъзмездно ползване  Конферентната зала на ИПАИ находяща се на адрес – гр.Бургас, ул. “Цариградска“ №24, „Административен-бизнес център „Цариградска“ ет.4., офис №1, която се ползва напълно свободно - без каквито и да било условия към възложителите.

За нуждите на независимото наблюдение и провежданите в тази връзка работни срещи с възложители Управителният съвет е приел Регламент №4/22.12.2012г., в който са определени условията за провеждане на работни срещи и наблюдение върху дейността на възложителите на обществени поръчки. Регламентът се отнася до случаите, в които работни срещи се преваждат свободно в Конферентната зала на ИПАИ, но урежда и случаите, при които възложител желае провеждането на работна среща, но предпочита експертите ЦНОП да го посетят на място. В този случай възложителят заплаща единна такса в размер на 600.00 лв. определена от Управителния съвет. Таксата се събира във всички случаи, когато участникът е извън границите на гр. Бургас независимо от това къде се намира седалището на възложителя, за да бъдат поставени при равни условия всички наблюдавани възложители. Заплащането на „Такса–посещение на място от ЦНОП“ е изключение, представляващо предвидена възможност за възложителите – определено е място за обичайно провеждане на работните срещи – Конферентната зала на организацията, поради което следва да се има предвид, че посещението на място не представлява принцип в работата на ЦНОП. Според Устава на ИПАИ имуществото на ИПАИ може да се образува от приходи от одобрени проекти на правителствени и неправителствени програми, свързани с целите на ИПАИ. В този смисъл определената от УС на ИПАИ такса е единна и дължима за провеждането на една работна среща с адрес седалището на съответния възложител и се събира от организацията на основание решение №5  обективирано в Протокол №37/22.12.2012г. от тридесет и седмото редовно заседание на УС на ИПАИ във всички случаи, когато участникът е извън границите на гр.Бургас, независимо от това къде е установено седалището на последния. При извършване на плащанията ИПАИ издава фактура съгласно изискванията на закона за счетоводството.

 

ІV. КОНСТАТИРАНИ ПРОБЛЕМИ:

Опитът на ИПАИ, придобит от 2009г. до момента показва, че е установена трайна тенденция на различни действия, допринасящи до опорочаване на процедурите по възлагането и изпълнението на обществените поръчки на различни нива и на различни етапи на тяхното изпълнение от българските възложители на обществени поръчки.

Експертите на ИПАИ установяват, че разпространението на това негативно явление нараства успоредно с увеличаването на размера на средствата, които се разпределят чрез обществени поръчки, в това число и средства от фондовете на Европейския съюз.  В този смисъл, чрез наблюдението осъществявано от Центъра за наблюдение на обществените поръчки върху провежданите от държавните и общински органи обществени поръчки, ще бъде възможно регулярното обобщаване и изпращане до Европейската комисия на информация за констатираните от ЦНОП нарушения, което ще улесни изпълнението на оповестените мерки на ЕС за борба с корупцията.

Европейската комисия оповести публично свое становище, според което корупцията ерозира доверието в институциите на Общността, което е пречка пред пазарите и конкуренцията, поради което оповести събирането на информация, отнасяща се до изпращане на препоръки и формиране на антикорупционни политики в държавите-членки. За тази цел ЕК ще използва данните от мониторинга на GRECO, OECD, UNCAC и неправителствения сектор.

V. ОБЩИ ДАННИ:

Гражданският мониторинг върху дейността на публичната власт в България, свързана с възлагането на обществени поръчки при разходването на национални бюджетни средства и средства от бюджета на Европейския съюз е израз на стремежа на неправителствения сектор, чрез упражняването на публичен независим мониторинг и чрез упражняването на различни форми на допустим от нормативната база външен натиск, да бъдат създадени и предлагани механизми за преодоляването на придобилите системен характер проблеми свързани с нарушенията на възложителите при планирането, провеждането, възлагането и изпълнението на обществените поръчки. Идеята на наблюдението е чрез системен външен натиск да се увеличи прозрачността и законосъобразността при възлагането и изпълнението на обществените поръчки в България, както и прозрачността и законосъобразността да бъдат превърнати във водещи принципи на работа на българските институции. Една от задачите на наблюдението е да бъдат дефинирани пропуските и нарушенията в практиката на възложителите и пропуските и несъвършенствата на действащото законодателството. Планирано е чрез наблюдението да се набелязват и предлагат способи за преодоляване на съществуващите порочни практики и нарушения на действащото законодателство, а при необходимост и да се предложат законодателни промени. Предвижда са така също да бъдат интензивно наблюдавани, проследявани и публично оповестявани типичните корупционни и други нарушения при възлагането на обществени поръчки, с цел чрез адекватни мерки предложени от организацията и чрез предлагането за внедряване на механизми подобряващи работата на администрацията, да се повиши експертния капацитет на администрацията ангажиран с работа по планиране, организация и възлагане, както и при осъществяването на контрол върху изпълнението на сключените договори в резултат от възлагането по реда на ЗОП.

VI. СТАТУС

Проекта „Граждански мониторинг върху дейността на публичната власт в България, свързана с възлагането на обществени поръчки при разходването на национални бюджетни средства и средства от бюджета на Европейския съюз“ е в процес на изпълнение от Центъра за наблюдение на обществените поръчки на ИПАИ.