Скандално Анализи
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
12.02.2022
Има нарушения при обществените поръчки в "Напоителни системи"
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки? виж всички
час пик
31.01.2022
Кои са лошите практики при възлагането на търгове от болниците
28.01.2022
Как се заобикалят обществени поръчки в здравеопазването виж всички
съобщения
08.03.2022
Предстои редовно заседание на УС на ИПАИ
05.10.2021
Предстои провеждането на заключително годишно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
18.02.2022
Остроумия по темата има ли калинка начело на Агенцията по обществените поръчки
18.11.2021
Финансовият министър иска реформа на закона за обществените поръчки виж всички
ЧАС ПИК / Анализи
« назад към списъка 15.02.2015
Проблемите в ЗОП свързани с публикуването на предварително обявление за обществени поръчки


Анализ на Петър Бакърджиев и Милана Кривачка

Проблемите в ЗОП свързани с публикуването на предварително обявление за обществени поръчки
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

Според изискванията на чл.23 от ЗОП възложителите на обществени поръчки са задължени да изпращат до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки и да публикуват в профила на купувача, предварителните си обявления за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца и които се отнасят за:

- доставки на стоки и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е по-голяма от 450 000 лв.;

- строителство, когато общата стойност на поръчката без ДДС е равна или по-висока от 2 640 000 лв., а когато поръчката е по чл. 3, ал. 2 - равна или по-висока от 4 000 000 лв.;

-  доставки на стоки по чл. 3, ал. 2 и услуги по чл. 5, ал. 1, т. 3 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е равна или по-висока от 1 000 000 лв.

Посочената правна норма е императивна и според съществуващия запис създава задължение за всички възложители на обществени поръчки.

Също така според разпоредбата на чл.23 ал.2 от ЗОП когато публикуват предварителни обявления в профила на купувача, възложителите изпращат по електронен път до агенцията съобщение по утвърден образец. Предварителните обявления не могат да се публикуват в профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението. Тази разпоредба също има императивен характер.

Съгласно чл.23, ал.3 от ЗОП обявленията, посочени в чл.23, ал.1, и съобщението по чл.23, ал.2 от ЗОП за доставки и услуги трябва да бъдат изпратени до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки и да бъдат публикувани в профила на купувача от възложителите до 1 март. Разпоредбата на чл.23, ал.4 обаче създава правило, което е императивно по своя характер и задължава възложителите да изпращат предварителните си обявления само когато възнамеряват да използват съкратените срокове по чл. 64, ал. 2, чл. 81, ал. 2 и чл. 104, ал. 1 от ЗОП.

На първо място трябва да се изясни, че съгласно чл.23, ал.1 от ЗОП изпращането на предварително обявление за публикуване в Регистъра за обществени поръчки, се отнася до процедури за възлагане на обществени поръчки, които възложителите възнамеряват да открият през следващите 12 месеца.

В случая е важно да се отбележи, че с предварителното обявяване възложителят не открива процедура за възлагане на обществена поръчка, а само демонстрира и дава гласност на едно свое намерение да открие процедури за съответните обществени поръчки. Поради това към датата на публикуване на предварителното обявяване, откриването на всяка процедура, представлява всъщност бъдещо несигурно събитие.

Именно затова в чл. 23, ал. 6 от ЗОП е изрично предвидено, че публикуването на предварително обявление не задължава възложителя да открие съответните процедури за възлагане на обществени поръчки.

На второ място не трябва да се забравя, че след последното изменение на ЗОП в сила от 01.10.2014г., възложителите са задължени, когато са налице посочените обстоятелства в чл.23, ал.1 от ЗОП, да изпращат предварителни обявления до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки и едновременно с това да публикуват тези обявления в профила на купувача.

За съжаление направените промени в ЗОП (изм. изцяло, бр. 33 от 2012 г. , изм., бр. 40 от 2014г., в сила от 01.10.2014г.) не са коректни и достатъчно прецизни, поради което възникват несъответствия и противоречия в някои от текстовете на чл.23 от ЗОП, а именно:

1.  Съгласно общата императивна разпоредба на чл. 23, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; ............; изм., бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)  (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., ..........; изм., бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) възложителите изпращат до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки и публикуват в профила на купувача предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца, отнасящи се за доставки на стоки и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е по-голяма от 450 000 лв.

2.  Нормата на чл. 23, ал. 2 от ЗОП не е съобразена с промяната в ал.1 от същия член, затова въпреки, че към момента публикуването на предварителното обявление в профила на купувача е задължително, а не алтернативна възможност, разпоредбата предвижда „Когато публикуват предварителни обявления в профила на купувача, възложителите изпращат по електронен път до агенцията съобщение по утвърден образец. Предварителните обявления не могат да се публикуват в профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението.” На практика тази правна норма трябва да бъде отменена при следващо изменение на закона, защото е отпаднала необходимостта от изпращането на съобщения до АОП. 

3.  Текстът на чл. 23, ал. 4 от ЗОП (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., ............изм. изцяло, бр. 33 от 2012 г.) също е некоректен, защото за разлика от редакцията преди изменението от 2012г.,  в момента в тази норма липсва уточнение, че се прилага само по отношение на обществени поръчки, чиято обща стойност без ДДС е под стойностите по чл.23, ал. 1 от ЗОП.

4.  По силата на специалната норма на чл. 109, ал. 1 от ЗОП секторните възложители не са длъжни, а по своя преценка „При условията на чл. 23 възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 могат да изпращат до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки предварително обявление или предварително обявление-покана за планираните обществени поръчки или рамкови споразумения за следващите 12 месеца. Видът на обявлението е по избор на възложителя.” Диспозитивният характер на това правило се потвърждава и от чл.104, ал.1 от ЗОП, който уточнява, че „При открита процедура, когато възложителите са изпратили предварително обявление, срокът за получаване на оферти може да се намали до 22 дни от датата, на която е изпратено обявлението за откриване на процедурата.“

5.  За разлика от чл. 109, ал. 1 от ЗОП, втората алинея от същата разпоредба е императивна и предвижда „Възложителите публикуват в профила на купувача предварително обявление за планираните обществени поръчки или рамкови споразумения за следващите 12 месеца при условията на чл. 23, ал. 2.”

 

На първо място следва да се има предвид, че общото правило на чл. 23, ал. 1, т. 1 от ЗОП задължава възложителите да изпратят до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки и да публикуват в профила на купувача, предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца, отнасящи се за доставки на стоки и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е по-голяма от 450 000 лв. Както беше подчертано посочената правна норма е императивна и задължава класическите възложители да изпратят до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки, както и да публикуват в профила на купувача, предварителното си обявление.

Същевременно чл. 23, ал. 4 от ЗОП задължава възложителите да изпращат предварителни обявления, само когато възнамеряват да използват съкратените срокове по чл. 64, ал. 2, чл. 81, ал. 2 и чл. 104, ал. 1. Тази правна норма също е императивна, но поради нейното несъответствие с промяната в текста на чл.23, ал.1 от ЗОП, на практика противоречи и реално обезсмисля съществуването на цитирания законов текст, което вероятно е в състояние да предизвика объркване у възложителите.

За да бъде изяснена действителната воля на законодателя и съответно задълженията, които разпоредбата създава, е необходимо да се проследи  и анализира внимателно историята на чл.23, ал.4 от ЗОП. В последната си редакция към ДВ, бр.33 от 27.04.2012 г. (в настоящия си запис) тази разпоредба гласи: “Възложителите са длъжни да изпращат предварителни обявления само когато възнамеряват да използват съкратените срокове по чл.64, ал.2, чл.81, ал.2 и чл. 104, ал. 1.“ Докато преди промяната  чл.23, ал..4 от ЗОП предвижда : “Когато възложителите възнамеряват да използват съкратените срокове по чл.64, ал.2, те изпращат предварително обявление и за обществени поръчки, чиято обща стойност без ДДС е под стойностите по ал. 1.“ От направения анализ се налага логично извода, че чл.23, ал.4 от ЗОП се прилага само по отношение на обществени поръчки, които са на стойност под праговете, определени в чл.23, ал.1 от ЗОП.

При осъществяване на своите функции контролните органи могат да възприемат напълно буквално нормите на чл.23, ал.1 и ал.4 от ЗОП и съответно неизпълнението на задължението, произтичащо от чл.23, ал.1  от ЗОП да послужи като правно основание за налагане на административна санкция на възложителя. С оглед на това се налагай извода, че възложителят следва да изпрати предварително обявление за публикуване в РОП на АОП, а освен това в същия ден същото трябва да бъда публикувано в профила на купувача. В случай, че обществената поръчка за доставка следва да се възложи в кратки срокове, възложителят трябва да приеме и решение за откриване на съответната процедура

 

Как да се подходи, ако възложителят е секторен?

Съгласно чл. 109, ал. 1 от ЗОП възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 (секторни възложители) могат да изпращат до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки предварително обявление или предварително обявление-покана за планираните обществени поръчки или рамкови споразумения за следващите 12 месеца. Тази правна норма е диспозитивна и предоставя правото на секторния възложител да прецени дали да изпрати до АОП за публикуване в РОП предварително обявление или предварително обявление-покана за планираните обществени поръчки или рамкови споразумения за следващите 12 месеца. А според правилото на чл. 109, ал. 1 от ЗОП, възложителите (отново секторните възложители) публикуват в профила на купувача предварително обявление за планираните обществени поръчки или рамкови споразумения за следващите 12 месеца при условията на чл. 23, ал. 2 от ЗОП.

 

 Петър Бакърджиев и Милана Кривачка, ЦНОП на ИПАИ