Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
22.03.2018
Поддръжката на оградата по границата ще се извършва без обществени поръчки
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса виж всички
час пик
23.02.2018
Над 150 администрации могат да си "говорят" електронно
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем виж всички
съобщения
06.08.2018
Съобщение за предстоящо заседание на УС на ИПАИ
09.07.2018
ЦОК организира семинар-обучение на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на туризма“ в гр. Бургас виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
23.03.2018
Предварителна информация за промените във връзка с Общия регламент за защита на личните данни
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 22.07.2016
Предстои провеждане на обучение на педагогическите специалисти и ръководителите на училища в област Бургас


За въпроси във връзка с обучението, можете да се свържете с Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ на телефон +359 878 999 004

Предстои провеждане на обучение на педагогическите специалисти и ръководителите на училища в област Бургас
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Семинар - обучението на тема „Новата правна уредба за възлагане на обществените поръчки“,което предстои да се състои на 04 август 2016г. в гр. Бургас, община Бургас, залата на ОУ „Братя Миладинов“ на адрес – гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ ул. “Родопи“. Според съгласуваната с РИО-Бургас програма, семинар - обучението се състои от:

Модул 1. „Нови правила в ЗОП относно обектите на обществени поръчки (чл.3 от ЗОП); правен статут на възложителите (чл.5 от ЗОП); делегиране на правомощия от възложителя (чл.7 от ЗОП); смесени обществени поръчки (чл.11 от ЗОП); запазени обществени поръчки (чл.12 от ЗОП). Видове процедури за възлагане на обществени поръчки (чл.18 от ЗОП). Нови стойностните прагове и приложимите за тях процедури: с прогнозна  стойност  по чл. 20, ал.1 от ЗОП; с прогнозна  стойност  по чл.20, ал.2 от ЗОП - публично състезание и пряко договаряне (чл.176 – чл.185 от ЗОП); с прогнозна стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП - чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица (чл.186 - чл.195 от ЗОП). Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки (чл.21 от ЗОП)“ - 2 учебни часа.

Модул 2. „Решения и обявления на възложителите (чл.22 – чл.30 от ЗОП). Документи за обществени поръчки (чл.31 – чл.34 от ЗОП). Публикуване на обявления и друга информация в „Официален вестник” на ЕС и/или Регистъра на обществените (чл.35 – чл.36 от ЗОП). Профил на купувача (чл.42 от ЗОП). Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията за участие (чл.44 от ЗОП). Обособени позиции (чл.46 от ЗОП). Варианти на офертата (чл.53 от ЗОП). Изисквания към кандидатите и участниците относно: личното състояние на кандидатите и участниците (чл.54 – чл.55 от ЗОП); мерки за доказване на надеждност и прилагане на основанията за отстраняване от процедурата (чл.56 – чл. 58 от ЗОП). Критерий за подбор (чл.59 - 64 от ЗОП). Използването на капацитета на трети лица (чл.65 от ЗОП). Използването на подизпълнители (чл.66 от ЗОП). Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор с Единен европейски документ за обществени поръчки  (чл.67 от ЗОП). Критерии за възлагане нa обществените поръчки (чл.70  - чл.72 от ЗОП)“ - 2 учебни часа.

Модул 3. „Правила за избор на процедурата (чл. 73 от ЗОП). Оповестяване откриването на процедурата (чл.99 от ЗОП). Изменение на предварително обявените условия (чл.100 от ЗОП). Заявяване на участие чрез заявление за участие или оферта (чл.101 от ЗОП). Комисия за провеждане на процедурата (чл.103 от ЗОП). Провеждане на процедурата (чл.104 – чл.109 от ЗОП). Прекратяване на процедурата (чл.110 от ЗОП). Гаранция за изпълнение (чл.111 от ЗОП). Нови правила при сключване, изменение и прекратяване на договор за обществена поръчка (чл.112 - чл.120 от ЗОП)“ - 2 учебни часа.

Модул 4. „Национални процедури за възлагане на обществени поръчки (чл.176 от ЗОП).Публично състезание (чл.178 - чл.181 от ЗОП). Пряко договаряне (чл.182- чл. 185 от ЗОП). Събиране на оферти с обяви (чл.186- чл. 190 от ЗОП). Покана до определени лица (чл.191- чл. 195 от ЗОП). Провеждане на конкурс за проект (чл.80 от ЗОП и чл.82 - чл.95 от ППЗОП)“ - 2 учебни часа..

За участие в семинар-обучението, молим кандидатите да попълнят и подадат образец на регистрационна форма за участие на training-center@ipai-bg.eu, във Word формат). Кандидатите за участват в семинара е необходимо своевременно да попълнят и изпратят по електронен път, във Word формат регистрационните карти на посочената електронна поща.

 

За въпроси във връзка с обучението, можете да се свържете с Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ на телефон +359 878 999 004./Център за обучение и квалификация