Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС
06.01.2017
ЕК: Можем да караме и без български еврокомисар виж всички
гореща точка - българия
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо
27.01.2017
Петър Бакърджиев: ЕК ни казва, че десет години в България е все същото виж всички
час пик
31.10.2017
Защо си отиват здравните министри?
15.08.2017
Петър Бакърджиев, ИПАИ пред БИТ Телевизия: Държавата няма възможност да изгради тол-система до 2018 година виж всички
съобщения
17.11.2017
Семинар – обучение на тема: „Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки“
26.10.2017
ЦОК проведе семинар на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование“ виж всички
анализи
29.08.2016
Трудности при ползването на Единния европейски документ за обществени поръчки
29.03.2016
Как се променят правилата за търговете с новия ЗОП? виж всички
публикации
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Не е реалистично държавна компания да изгражда тол системата
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Поръчката за ТОЛ система е подложена на натиск от тези, които не искат да я има виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 18.03.2015
Покана за провеждане на редовно заседание на Управителния съвет
Покана за провеждане на редовно заседание на Управителния съвет
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Р Е Ш Е Н И Е

№51/18.03.2015г.

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

 

 Днес, на 18.03.2015г. в гр.Бургас, на основание чл. 6 от Правилника за организацията на дейността на ИПАИ (ПОД на ИПАИ), подписаният Петър Бакърджиев – Председател на Управителния съвет на ИПАИ, взех следните Решения:

1.         Свиквам петдесет и второ редовно заседание на Управителния съвет на ИПАИ, което ще се проведе на 31.03.2015г. от 19,00 часа в Конферентната зала на ИПАИ, находяща се на адрес – град Бургас, област Бургаска, ул. „Цариградска” № 24 – Административен бизнес център „Цариградска”, ет.4, офис№ 1;

2.         На основание чл. 6, ал.1 от ПОД на ИПАИ отправям Писмена покана за участие в заседанието до членовете на УС чрез публикуването на настоящото Решение в сайта на организацията, предвид проведеното съгласуване, обявявам следния Дневен ред на предстоящото заседание на Управителния съвет на ИПАИ, както следва:

   ДНЕВЕН РЕД на заседание на Управителния съвет на ИПАИ за 31.03.2015г.:

1.         Обсъждане и приемане на решения по въпросите свързани с изпращането на посочените в ЗЮЛНЦ документи на Министерство на правосъдието и публикуването на Годишния доклад, съдържащ отчет на дейността на ИПАИ на интернет сайта.

2.         Обсъждане и приемане на решения по оперативни въпроси, свързани с дейността и отчетността на помощните органи на организацията;

3.         Обсъждане и приемане на решения във връзка с разширяването на обхвата на дейност на организацията;

4.         Разни.

3.         Настоящото Решение да бъде публикувано на интернет страницата на ИПАИ предвид това, че съдържа приетия и утвърден Дневен ред на предстоящото заседание на Управителния съвет на ИПАИ;

4.         Електронен вариант на настоящото Решение се предоставя за публикуване на интернет страницата на ИПАИ, находяща се в глобалната информационна мрежа Интернет на адрес: www.ipai-bg.eu.

5. Настоящото решение да бъде доведено до знанието на всички членове на Управителния съвет на ИПАИ, чрез съобщаването му от Председателя на УС на ИПАИ;

Настоящото Решение се състави и подписа в един екземпляр за архива на УС на ИПАИ

 Председател на УС на ИПАИ