Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Проекти
« назад към списъка
ПОДПОМАГАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ИЗГОТВЯНЕТО ПРАВНО АРГУМЕНТИРАНА РАЗРАБОТКА ЗА СЪЩНОСТТА И СТАТУТА НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ


Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

Програма ІІ от Стратегия 2009-2012 „РЕФОРМИРАНО БЪЛГАРСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 2009-2012“

 

Мярка 4: „Проекти за подобряване на работата на държавната администрация в системата на българското здравеопазване“

Проект: „Подпомагане на държавната администрация чрез изготвянето на правно аргументирана писмена разработка, съдържаща правен анализ на същността и статута на Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения“

 

Изработване и предлагане на механизми за подобряване бързината, надеждността и ефективността на работата на държавните органи, лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, с цел установяване на постоянно действащ правозащитен стандарт в сферата на здравеопазването чрез съдействието на експертите на ИПАИ.

ИПАИ реализира дейност по безвъзмездно изготвяне и предоставяне за нуждите на Министерство на здравеопазването на правно аргументирана писмена разработка, съдържаща правен анализ на същността и статута на Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения.

 

 

I. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА:

СРЕДСТВА И ДЕЙСТВИЯ

1. Участие в дейности по проучване, анализ и обобщаване на юриспруденцията, за установяване на трайна практика и създаване и предлагане за приемане на механизми, прилагани от действащата държавна администрация, гарантиращи в по-голяма степен правата на гражданите в системата на здравеопазването;

2. Осъществяване на партньорство с държавни структури, работещи в ситемата на здравеопазването;

3. Повишаване нивото на информираност на държавни органи, магистрати, преподаватели, студенти и цялото гражданско общество в системата на българското здравеопазване, както и изследване на определени правни явления чрез анализи и систематизиране насоките на развитие на правната доктрина и възникналите нови функции в българското и европейското право;

4. Предлагане на механизми за подобряване бързината, надеждността и ефективността на работата на държавните органи, с цел установяване на постоянно действащ правозащитен стандарт, чрез създаване и утвърждаване на разработки за преодоляване на системни дефекти при тълкуването и прилагането на българското и европейското законодателство с цел защита правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица.

5. Подпомагане на държавната администрация, както и държавни и общински структури или предприятия, лечебни заведения и др. при упражняване на компетенции и работа, чрез дейности по сътрудничество.

 

ФИНАНСИРАНЕ

Средствата необходими за изпълнение на проекта се осигуряват от Институт за правни анализи и изследвания;

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

1. Име на проекта  - Подпомагане на държавната администрация чрез изготвянето на правно аргументирана писмена разработка, съдържаща правен анализ на същността и статута на Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения;

2. Териториален обхват на проекта – територията на страната;

3. Период на изпълнение – месец ноември 2010г. месец януари 2011г.

 

ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Изработване и предлагане на механизми за подобряване бързината, надеждността и ефективността на работата на държавните органи, лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, с цел установяване на постоянно действащ правозащитен стандарт в сферата на здравеопазването чрез съдействието на експертите на ИПАИ.

ИПАИ реализира дейност по безвъзмездно изготвяне и предоставяне за нуждите на Министерство на здравеопазването на правно аргументирана писмена разработка, съдържаща правен анализ на същността и статута на Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения.

 

ІV. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Министъра на здравеопазването; Служителите на публичните структури, осъществяващи контрол върху дейността на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи; Практикуващи юристи; Българската съдебна система; Мениджъри и юрисконсулти на лечебни заведения; Студенти по право и публична администрация; Консултанти на лечебни заведения; Лекари, пациенти и Пациентски организации и членовете на цялото гражданско общество.

 

V. ПРЕДСТАВЯНЕ И ОПИСАНИЕ

НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА

Експертите на ИПАИ реализират дейност, във връзка с която извършват основно проучване на съдебната практика и нормативната база, регулираща изследваната материя.

До осъществяването на Проекта и изготвянето на Правен анализ на същността и статута на Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения, се стигна поради установената от експертите на ИПАИ разнопосочна, твърде противоречива и често незаконосъобразена практика, налагана от ръководителите на лечебните заведения в страната, при подхода им на съгласуване, начина на съставяне, приложното поле и задължителното съдържание на основния устройствен акт на лечебните заведения - Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения (ПУДВР).

Безспорно специалния закон (ЗЛЗ) дава на ръководителите на лечебните заведения определена свобода на преценка при формирането на ПУДВР. Това е така, тъй като този вътрешноустройствен акт въвежда правила, които като отношения, с оглед степента на конкретност и индивидуалност не са предмет на изчерпателна регламентация посредством актовете с нормативен характер, отнасящи се до дейността на лечебните заведения. Въпреки тази условна свобода при изпълнението на проекта се изведе изводът, че Министъра на здравеопазването, като Принципал на множество лечебни заведения в страната, следва да създаде нарочни писмени указания (или да издаде нарочна Наредба), задължителни по характер за ръководителите на лечебните заведения, в унисон с които последните да изработват, приемат, съставят и въвеждат своите ПУДВР в управляваните лечебни заведения.

Съществува недопустима противоречива и често незаконосъобразна практика, налагана от някои ръководители на лечебните заведения в страната по отношение съставянето и приемането на ПУДВР, по силата на която се приемат вътрешни правила несъобразени с изискванията на ЗЛЗ, ЗЗ и тези на Наредба №49 на МЗ за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, на Министъра на здравеопазването. Често ПУВДР приети по горния начин не се съгласуват нито с юристи, нито с органите, които следва да следят тяхното спазване, а се съставят чисто формално с цел да бъде „отговорено на изискванията на закона“.

При подобен подход ръководителите на лечебни заведения не държат сметка на това, че ПУДВР определя сложни взаимовръзки в структурата на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, несъществуващи в нормативната база, поради което не влагат необходимото старание при изготвянето на вътрешните правила. Не се държи сметка от такива ръководители, че този вътрешноустройствен акт създава множество механизми и сложни взаимовръзки в структурата на лечебните заведения по начин, гарантиращ наличието на изискваната структура, въвеждането на механизми гарантиращи правата на гражданите и осигуряването на ефективността на лечебните заведения при осъществяване на специфичните им функции, възложени от закона.

Поради тази причина тези вътрешни правила, често се превръщат в препятствие пред упражняването на законни права и защита на интересите на пациентите, гарантирани от националното законодателство.

Това им качество, често се обуславя от това, че вероятно целенасочено не се създават механизми за контрол, не се очертават определени отговорности, не се създават срокове за извършването на конкретни действия, не се създават по силата на вътрешните актове задължителни модели на поведения на служителите на лечебните заведения изискващи отзивчивост и ангажираност с проблемите, спазване правата и нуждите на пациентите.

По този начин се създават пречки пред създаването на вътрешна дисциплина на органите на лечебните заведения, за спазването на която да се следи стриктно, респективно за допуснати нарушения да бъде дирена съответната отговорност на нарушителите.

Всичко това, като последица води до липса на доверие у пациентите към системата на здравеопазването, демотивиране на служителите на лечебните заведения по повод спазване на вътрешните правила, неглижиране от тяхна страна на задълженията произтичащи от правилата на лекарската етика и професионалното поведение като цяло, демонстриране на поведение обладано от високомерие и пренебрежителност, нехарактерни за медицинските професии и противоречащи на Хипократовата клетва и правилата на Eтичния кодекс на лекаря.

Предвид това, че Министърът на здравеопазването неведнъж в средствата за масово осведомяване е изразявал воля за въвеждане на ясни правила за работа в лечебните заведения, които да бъдат спазвани, изцяло експертите на ИПАИ изцяло подкрепят това начинание.

Проектът по изготвянето на такава разработка е провокиран от идеята за създаване на благоприятни условия за работа при защита правата и законните интереси на пациента и лечебните заведения и в изпълнение на ангажиментите на ИПАИ по създаване и предлагане за приемане усъвършенствана систематизация и организация на административните регулативни производства от компетентните органи.

 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА

От изпълнението на настоящия проект се очаква след запознаването с разработката от Министъра на здравеопазването да бъдат приети правила задължителни по характер за ръководителите на лечебните заведения, в унисон с които последните да изработват, приемат, съставят и въвеждат своите ПУДВР в управляваните лечебни заведения. Резултатите от реализацията на Проекта ще доведат до мултиплициране на добри практики  чрез приемането на нарочни разпоредби, които ще доведат до описаните по–горе правни последици. Ефекта от успешната реализация на Проекта ще доведе до установяване на подобрен правозащитен стандарт в сферата на здравеопазването, както и до защита на обществения интерес в по-висока степен, така също до увеличаване на държавните гаранции към защита на гражданските права и  в частност правото на живот и здраве на българските граждани, гражданите на ЕС и онези чужди граждани пребиваващи на територията на РБългария.

 

Програма ІІ от Стратегия 2009-2012 „РЕФОРМИРАНО БЪЛГАРСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 2009-2012“

 

Мярка 4: „Проекти за подобряване на работата на държавната администрация в системата на българското здравеопазване“

 

Проектът e изпълнен.     

ВАЖНО!

При използване на горния текст в съвкупност, или на части от него, Управителният съвет на Институт за правни анализи и изследвания, Ви препоръчва да се запознаете  и спазвате Условията за ползване на интернет сайта - www.ipai-bg.eu.

Институт за правни анализи и изследвания  си запазва правото при необходимост да изменя и допълва горния текст.

Авторски права © Институт за правни анализи и изследвания.              

Всички права са запазени © Институт за правни анализи и изследвания.