Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Проекти
« назад към списъка 24.11.2015
Организиране и провеждане на семинар- обучения по разработване и управление на проекти и управление на риска в проекти, финансирани със средства на ЕС за педагогически специалисти и ръководители на учебни заведения в област Бургас


Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 І. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

„Организиране и провеждане на семинар- обучения по разработване и управление на проекти и управление на риска в проекти, финансирани със средства на ЕС за педагогически специалисти и ръководители на учебни заведения в област Бургас

 

IІ. ПРАВНА РАМКА:

Проекта се изпълнява от Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ в резултат от прието решение на Управителния съвет, обективирано в т.1 от Протокол № 56/10.07.2015г., от проведеното петдесет и седмо редовно заседание.

Изпълнението на проекта „Организиране и провеждане на семинар- обучения по разработване и управление на проекти и управление на риска в проекти, финансирани със средства на ЕС за педагогически специалисти и ръководители на учебни заведения в област Бургас“ е част от приетата Стратегия за развитието на Институт за правни анализи и изследвания, поради което неговото изпълнение съответства на целите на организацията съдържащи се в чл.7 от Устава на ИПАИ. Проектът съответства напълно на механизмите за реализация на целите организацията, посочени в чл.8 от Устава на ИПАИ, а неговото изпълнение е съобразено изцяло с условията за упражняване на дейност и разходване на средства от организацията, съдържащи се в чл.9 от Устава на ИПАИ и чл.2, чл.3, чл.4 и чл.8 от Правилата и реда за извършване на обществено полезна дейност от ИПАИ. Предвид горното Управителния съвет на ИПАИ е приел, че изпълнението на Програма IX „Повишаване на ключовите компетенции, Мярка 2: “Придобиване на ключови умения и компетенции от външни за организацията лица, чрез организиране и провеждане на обучения“ от „Стратегия за развитието на Институт за правни анализи и изследвания 2014-2020, ще допринесе до повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и ръководители на учебни заведения в Бургаска област и до подобряване капацитета на човешките ресурси в публичния сектор, поради което проекта следва да бъде изпълнен.

 

ІІI. ОСНОВНА ЦЕЛ:

Основна цел на проекта „Организиране и провеждане на семинар- обучения по разработване и управление на проекти и управление на риска в проекти, финансирани със средства на ЕС за педагогически специалисти и ръководители на учебни заведения в област Бургас“ е получаването на знания, свързани с ключовите компетенции на педагогическите специалисти и ръководителите на учебни заведения в Бургаска област.  Основният резултат от включеното в проекта семинар-обучение е чрез използването на специфична методология и дидактични подходи за обучение, да бъдат придобити нови, полезни и трайни знания у педагогическите специалисти, свързани с увеличаването на техните ключови компетенции. Тези компетенции са взаимно зависими, а акцентът във всеки отделен случай ще бъде основан на критично мислене, креативност, творчество, инициативност, решаване на проблеми и/или задачи, управление на риска и вземане на решения. Освен придобиване на ключови умения от целевата група, се предвижда обученията и тяхната периодичност да предоставят референтна рамка за подкрепа на политиката за широко достъпно и отворено образование и обучение, през целия живот на личността. За обучението ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите и разглеждане на различни казуси свързани с тематиката.

Центърът за обучение и квалификация на ИПАИ е подготвил проект на учебна програма, във връзка с всяко обучение, както и проект на план за разпределение по теми и часове.

 

ІV. ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА:

Проектът „Организиране и провеждане на семинар- обучения по разработване и управление на проекти и управление на риска в проекти, финансирани със средства на ЕС за педагогически специалисти и ръководители на учебни заведения в област Бургас“ включва организирането и провеждането на едно семинар-обучение на тема „Разработване и управление на проекти и управление на риска в проекти, финансирани със средства на ЕС“ е с продължителност от 8 академични часа. Според съгласуваната с РИО-Бургас програма, семинар - обучението се състои от:

Модул 1.Въведение. Стратегически документи и контекст на разработването на проекти, финансирани от ЕС“;

Модул 2.Оперативните програми 2014-2020 и възможностите за финансиране (национално и на ниво ЕС) в областта на образованието. Източници на актуална информация“;

Модул 3.Как да разработваме успешни проекти (включително примери за добри практики), работа с ИСУН (електронната система за подаване, оценка и отчитане на проекти, финансирани по националните оперативни програми)“;

Модул 4.Основни правила при управлението и отчитането на проекти. Управление на риска в проекти“.

Общата продължителност на семинар-обучението е 8 (осем) академични часа.

За провеждането на семинар-обучението е ангажирана конферентната зала "Амфибия" на хотел „Аква“ в гр. Бургас, находяща се на адрес: п. к 8000, гр. Бургас, бул. „Демокрация“, комплекс Лазур на 07.12.2015г.

V. СТАТУС

Проекта „Организиране и провеждане на семинар- обучения по разработване и управление на проекти и управление на риска в проекти, финансирани със средства на ЕС за педагогически специалисти и ръководители на учебни заведения в област Бургас“ е в процес на изпълнение от Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ.