Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Проекти
« назад към списъка 30.10.2015
Организиране и провеждане на семинар- обучения по Закона за обществените поръчки и Кодекса на труда за педагогически специалисти и ръководители на учебни заведения в област Бургас


Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
             І. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

„Организиране и провеждане на семинар- обучения по Закона за обществените поръчки и Кодекса на труда за педагогически специалисти и ръководители на учебни заведения в област Бургас

 

IІ. ПРАВНА РАМКА:

Проекта се изпълнява от Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ в резултат от прието решение на Управителния съвет, обективирано в т.1 от Протокол № 56/10.07.2015г., от проведеното петдесет и седмо редовно заседание.

Изпълнението на проекта „Организиране и провеждане на семинар- обучения по Закона за обществените поръчки и Кодекса на труда за педагогически специалисти и ръководители на учебни заведения в област Бургас“ е част от приетата Стратегия за развитието на Институт за правни анализи и изследвания, поради което неговото изпълнение съответства на целите на организацията съдържащи се в чл.7 от Устава на ИПАИ. Проектът съответства напълно на механизмите за реализация на целите организацията, посочени в чл.8 от Устава на ИПАИ, а неговото изпълнение е съобразено изцяло с условията за упражняване на дейност и разходване на средства от организацията, съдържащи се в чл.9 от Устава на ИПАИ и чл.2, чл.3, чл.4 и чл.8 от Правилата и реда за извършване на обществено полезна дейност от ИПАИ. Предвид горното Управителния съвет на ИПАИ е приел, че изпълнението на Програма IX „Повишаване на ключовите компетенции, Мярка 2: “Придобиване на ключови умения и компетенции от външни за организацията лица, чрез организиране и провеждане на обучения“ от „Стратегия за развитието на Институт за правни анализи и изследвания 2014-2020, ще допринесе до повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и ръководители на учебни заведения в Бургаска област и до подобряване капацитета на човешките ресурси в публичния сектор, поради което проекта следва да бъде изпълнен.

 

ІІI. ОСНОВНА ЦЕЛ:

Основна цел на проекта „Организиране и провеждане на семинар- обучения по Закона за обществените поръчки и Кодекса на труда за педагогически специалисти и ръководители на учебни заведения в област Бургас“ е получаването на знания, свързани с ключовите компетенции на педагогическите специалисти и ръководителите на учебни заведения в Бургаска област.  Основният резултат от включените в проекта две семинар-обучения е чрез използването на специфична методология и дидактични подходи за обучение, да бъдат придобити нови, полезни и трайни знания у педагогическите специалисти, свързани с увеличаването на техните ключови компетенции. Тези компетенции са взаимно зависими, а акцентът във всеки отделен случай ще бъде основан на критично мислене, креативност, творчество, инициативност, решаване на проблеми и/или задачи, управление на риска и вземане на решения. Освен придобиване на ключови умения от целевата група, се предвижда обученията и тяхната периодичност да предоставят референтна рамка за подкрепа на политиката за широко достъпно и отворено образование и обучение, през целия живот на личността. За обучението ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите и разглеждане на различни казуси свързани с тематиката.

Центърът за обучение и квалификация на ИПАИ е подготвил проект на учебна програма, във връзка с всяко обучение, както и проект на план за разпределение по теми и часове.

 

ІV. ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА:

Проектът „Организиране и провеждане на семинар- обучения по Закона за обществените поръчки и Кодекса на труда за педагогически специалисти и ръководители на учебни заведения в област Бургас“ включва организирането и провеждането на две семинар-обучения:

Първия семинар - обучение на тема „Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки в България“ е с продължителност от 8 академични часа. Според съгласуваната с РИО-Бургас програма, първото семинар - обучение се състои от:

Модул 1.Практически и правни проблеми при подготовка, възлагане и изпълнение на обществени поръчки“, с Теми: Съществени моменти, често срещани проблеми и грешки при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Профил на купувача - законови изисквания и практическото им прилагане; Важни моменти при подготовка на процедурите - обявление за обществена поръчка; документация за участие в процедурата; условие за участие на външни експерти в подготовката на документацията за участие; достъп до документацията за участие; обособени позиции; запазване на обществени поръчки по чл. 16г от ЗОП; изисквания към кандидатите/участниците по чл. 47 от ЗОП; гаранции за участие и изпълнение; критерии за подбор на участниците - промени и документи за доказване; ползване ресурсите на трети лица; критерии и методика за оценка на офертите - законови ограничения и изисквания; Възлагане на обществени поръчки с публична покана - стартиране на възлагането; задължително съдържание на поканата; разяснения по условията на обществената поръчка; оттегляне на публичната покана; преки преговори; разглеждане, оценка и класиране на офертите; сключване и изменение на договорите.

Модул 2.Добри практики при подготовката, възлагането и изпълнението на обществени поръчки“, с Теми: Практика на Комисията за защита на конкуренцията по прилагането на ЗОП, относно - допустимост на жалбата; решение за откриване на процедура; дискриминационни условия; нарушения във връзка с изготвянето на документацията и критериите/методиката за оценка на офертите; решение за класиране; състав, действия/бездействия на комисията към възложителя; Практиката на Комисията за защита на конкуренцията по прилагането на Закона за обществените поръчки. Решения на КЗК относно - формални нарушения; писмена обосновка; мотиви на класирането; решение за прекратяване на процедурата; такси и разноски пред КЗК и ВАС.

Модул 3.Задължително съдържание и нормативни изисквания към Вътрешните правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на възложителя.“

 

Втория семинар - обучение на тема „Промени в Кодекса на труда през 2015г.“ е с продължителност от 8 академични часа. Според съгласуваната с РИО-Бургас програма второто семинар - обучение се състои от:

Модул 1.Прекратяване на трудов договор“, с Теми: Общи основания за прекратяване на трудовия договор - чл. 325  и чл. 331 КТ; Прекратяване на договора от работника или служителя по чл. 326 и чл. 327 КТ.

Модул 2.Законосъобразно прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя“, с Теми: Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие по чл. 328 КТ; Реализиране на правото на подбор от страна на работодателя - чл. 329 КТ; Прекратяване на трудовия договор от работодателя съгласно чл. 330 КТ; Предварителна закрила при уволнение - чл. 333 КТ; Защита срещу твърдяно незаконосъобразно прекратяване на трудовия договор - искове на работника/служителя (оспорване на законността на уволнението).

Модул 3.  „Общи въпроси и реализиране на дисциплинарната отговорност“, с Теми:

Видове нарушения на трудовата дисциплина - анализ и тълкуване; Задължение на работодателя при налагане на дисциплинарни наказания; Срокове за налагане на дисциплинарни наказания; Видове дисциплинарни наказания; Заповеди за налагане на дисциплинарни наказания - съдържание и връчване; Дисциплинарно уволнение - основания и критерии за налагане.

Модул 4. Задължително съдържание и нормативни изисквания към трудовото досие на работник или служител.

Модул 5. Новости в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, във връзка с придобиване и упражняване правото на пенсиониране.

Общата продължителност на семинар-обученията е 16 (шестнадесет) академични часа.

Семинар-обученията са проведени в конферентната зала на хотел Sol Nessebar Palace, находяща се на адрес: гр. Несебър, булевард „Аурелия“ № 7 в периода от 26.10.2015г. до 28.10.2015г.

 

V. СТАТУС

Проекта „Организиране и провеждане на семинар- обучения по Закона за обществените поръчки и Кодекса на труда за педагогически специалисти и ръководители на учебни заведения в област Бургас“ е изпълнен от Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ.