Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Проекти
« назад към списъка 05.01.2015
Организиране и провеждане на обучения свързани с анализ, оценка и превенция на корупционния риск, приложението на ЗОП и новите тенденции в законодателството за обществените поръчки, на експерти от помощните органи на ИПАИ


Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
               І. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

„Организиране и провеждане на обучения свързани с анализ, оценка и превенция на корупционния риск, приложението на ЗОП и новите тенденции в законодателството за обществените поръчки, на експерти от помощните органи на ИПАИ

 

IІ. ПРАВНА РАМКА:

Проекта се изпълнява от Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ в резултат от прието решение на Управителния съвет, обективирано в т.2 от Протокол №45/13.02.2014г., от проведеното четиридесет и пето редовно заседание.

Изпълнението на проекта „Организиране и провеждане на обучения свързани с анализ, оценка и превенция на корупционния риск, приложението на ЗОП и новите тенденции в законодателството за обществените поръчки, на експерти от помощните органи на ИПАИ“ е част от приетата Стратегия за развитието на Институт за правни анализи и изследвания, поради което неговото изпълнение съответства на целите на организацията съдържащи се в чл.7 от Устава на ИПАИ. Проектът съответства напълно на механизмите за реализация на целите организацията, посочени в чл.8 от Устава на ИПАИ, а неговото изпълнение е съобразено изцяло с условията за упражняване на дейност и разходване на средства от организацията, съдържащи се в чл.9 от Устава на ИПАИ и чл.2, чл.3, чл.4 и чл.8 от Правилата и реда за извършване на обществено полезна дейност от ИПАИ. Предвид горното Управителния съвет на ИПАИ е приел, че изпълнението на Програма IX „Повишаване на ключовите компетенции“, Мярка 1: “Придобиване на ключови умения и компетенции от експертите на организацията, чрез организиране и провеждане на обучения“ от „Стратегия за развитието на Институт за правни анализи и изследвания 2014-2020, ще допринесе до повишаване на знанията свързани с ключовите компетенции на членовете на помощните органи и обвързаността на личните цели на експертите, включени в състава им, напълно съответства на целите на организацията, което ще гарантира ефективност и ефикасност при изпълнение на функциите и задачите на Експертния съвет, Експертната комисия, Центъра за национално сътрудничество, Центъра за международна дейност и Центъра за наблюдение на обществените поръчки, от там и целите и задачите на ИПАИ, поради което проекта следва да бъде изпълнен.

 

ІІI. ОСНОВНА ЦЕЛ:

Основна цел на проекта „Организиране и провеждане на обучения свързани с анализ, оценка и превенция на корупционния риск, приложението на ЗОП и новите тенденции в законодателството за обществените поръчки, на експерти от помощните органи на ИПАИ“ е получаването на знания, свързани с ключовите компетенции на експертите, ангажирани с дейността на Експертния съвет, Експертната комисия, Центъра за национално сътрудничество, Центъра за международна дейност и Центъра за наблюдение на обществените поръчки. Основният резултат от обученията е чрез използването на специфична методология и дидактични подходи за обучение, да бъдат придобити нови, полезни и трайни знания от експертите, свързани с увеличаването на техните ключови компетенции. Тези ключови компетенции са взаимно зависими, а акцентът във всеки отделен случай ще бъде основан на критично мислене, креативност, творчество, инициативност, решаване на проблеми и/или задачи, управление на риска и вземане на решения. Освен придобиване на ключови умения от целевата група, се предвижда обученията и тяхната периодичност да предоставят референтна рамка за подкрепа на политиката за широко достъпно и отворено образование и обучение, през целия живот на личността. За обучението ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите, използване на ролеви игри и разглеждане на различни казуси свързани с тематиката.

Центърът за обучение и квалификация на ИПАИ е подготвил проекти на учебни програми, във връзка с всяко обучение, както и проекти на планове за разпределение по теми и часове.

 

ІV. ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА:

Проектът „Организиране и провеждане на обучения свързани с анализ, оценка и превенция на корупционния риск, приложението на ЗОП и новите тенденции в законодателството за обществените поръчки, на експерти от помощните органи на ИПАИ“ включва организирането и провеждането на три семинар-обучения.

Първо семинар – обучение на тема „Анализ, оценка и превенция на корупционния риск в държавната и общинската администрации. Прилагане на антикорупционни процедури

 

Модул 1. „Анализ и оценка на корупционния риск в държавната и общинската администрации

Теми: Анализ на корупционния риск в дейностите на администрацията; Оценка на корупционния риск в дейностите на администрацията; Диагностичен анализ на корупционните практики в администрацията, определяне на източниците на информация при формиране на оценка и при извършване на анализ;

Модул 2. „Превенция на корупционния риск и прилагане на антикорупционни процедури в държавната и общинската администрации

Теми: Въвеждане на механизми за устойчивото функциониране и непрекъснатото усъвършенстване на механизмите за превенция на корупционния риск и антикорупционните процедури в администрацията; Изследване на състоянието на ведомствената компетентност, на състоянието на системата за опазване на служебната и държавна тайна, на степента на прозрачност в работата на административната структура, на състоянието на работата по сигнали за корупция и жалби срещу служители на ведомството, на състоянието на отчетността и контрола във ведомството и на състоянието на кадровата мобилност и мотивация; Извършване на антикорупционен одит в административната структура.

 

Второ семинар – обучение на тема „Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки в България. Мултиплициране на добри практики

Модул 1. „Практически и правни проблеми при подготовка, възлагане и изпълнение на обществени поръчки

Теми: Съществени моменти, често срещани проблеми и грешки при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки; Допускани нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на възложителите;  Допускани грешки при участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на изпълнителите; Практика на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция при осъществяването на последващ контрол върху подготовката, възлагането и изпълнението на обществени поръчки;

Модул 2. „Добри практики при подготовката, възлагането и изпълнението на обществени поръчки

Теми: Добри практики на българските възложители при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки; Добри практики на европейските възложители при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки; Спазване на принципите за прозрачност и отчетност при обществените поръчки, установени от европейското и национално законодателство.

Модул 3. Задължително съдържание и нормативни изисквания към Вътрешните правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на възложителя.

Модул 4. Добри и лоши практики при съставянето и приемането на Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на възложителя.

 

Трето семинар – обучение на тема „Актуални тенденции в законодателството за обществените поръчки. Практика на Агенцията по обществени поръчки

Модул 1. „Актуални тенденции в законодателството за обществените поръчки. Практика на Агенцията по обществени поръчки

Теми: Промени и тенденции в развитието на европейското законодателство за обществени поръчки; Тенденции в развитието на националното законодателство за обществени поръчки; Очаквани промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки; Практика на Агенцията по обществени поръчки при осъществяване на предварителен контрол.

Модул 2. „Актуални тенденции в практиката на КЗК и ВАС при разглеждане на спорове, свързани с обществените поръчки

Теми: Процедури, които не подлежат на обжалване пред КЗК; Правосубектност на лицата, които могат да обжалват актове, действие или бездействие на възложителя; Срокове и основания за обжалване на решенията за откриване на процедурите за възлагане на обществени поръчки; Казуси от практиката на КЗК и ВАС свързани с решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на възложителя; Казуси от практиката на КЗК и ВАС, свързани с актове на възложителя в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки; Казуси от практиката на КЗК и ВАС, свързани с липса на мотиви при присъждане на точките и грешно присъдени точки от комисията на възложителя; Съществени и несъществени нарушения при обществените поръчки според практиката на КЗК и ВАС; Временни мерки по ЗОП — допускане, обезпечение, обжалване.

Модул 3. „Актуални тенденции в практиката на Съда на Европейския съюз в Люксембург при разглеждане на спорове, свързани с обществените поръчки

Теми: Основни нарушения при възлагането на обществените поръчки, констатирани от Съда на Европейския съюз в Люксембург; Казуси от практиката на Съда на Европейския съюз в Люксембург, свързани с актове на възложителя в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки; Съществени и несъществени нарушения при обществените поръчки според практиката на Съда на Европейския съюз в Люксембург;

Модул 4. Конфликт на интереси, според приложимото национално и европейско законодателство.

Теми: Дефиниране на понятието „конфликт на интереси“; Конфликт на интереси и корупция; Превенция на конфликта на интереси; Действия при установяване на конфликт на интереси. Последици.

Модул 5. Практика на Управляващите програми на ЕС български органи, свързана с прилагането на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд и Европейския фонд за рибарство, съобразно Насоките за определяне на финансови корекции, които да бъдат извършвани от ЕК, на разходите, финансирани от ЕС съгласно принципа на споделено управление.

Общата продължителност на семинар-обученията е 1020 (хиляда сто и двадесет) академични часа.

Техническото изпълнение и постигнатите резултати от проведените три обучения в периода 04 март – 14 декември 2014г. са представени пред УС на ИПАИ от Центъра за обучение и квалификация. Обученията са проведени в изпълнение на приетите от УС мерки за повишаване квалификацията на членовете на помощните органи на организацията за 2014г. Членове на ЕС, ЕК, ЦНОП, ЦМД и ЦНОП на ИПАИ са включени в групите обучаеми, съгласно направеното на 18 февруари 2014г. предложение на Координатора на проектите на ИПАИ.

Във връзка с обученията бе изготвен детайлен график на обученията по места – в гр. Бургас и в гр. София.

Направен бе анализ на нуждите за обучение на експертите и бе изготвена учебна програма, учебен график, бяха подготвени обучителните материали и определени съответните лектори.

От Центъра за обучение и квалификация бяха дефинирани конкретните цели на обученията, задачите и очакваните резултати, формите и методите за обучение, механизмите за оценка на успеваемостта, минималните изисквания за квалификация и опит на обучителите и местата за провеждане на обученията, съгласно Решение №2 на УС на ИПАИ от Протокол № 45/13.02.2014г.

Учебните материали съдържаха всички нормативни документи и материали, които бяха осигурени за целите на обученията.

Подборът на лектор-обучителите, който Центъра за обучение и квалификация извърши, следваше много строги критерии, в резултат на което определихме едни от най-добрите специалисти в областите, притежаващи богат опит и познания при провеждане на различните квалификационни дейности и с утвърден авторитет в организацията.

По време на обученията, които преминаха при изключителен интерес и активност от страна на участниците, бяха направени много важни и полезни коментари и препоръки по въпросите, включени в модулите и темите от различните обучения.

Постигнати резултати:

Преминалите през тези обучения експерти на ИПАИ занапред ще прилагат още по-стриктно и с необходимото разбиране получените познания, като в същото време ще участват още по-активно в дейността на организацията, разполагайки с достатъчно работещ набор от критерии и знания за изпълнение на възложените им задачи. Обученията внесоха допълнително спокойствие и увереност, балансираха крайностите в някои възприятия на обучаемите и установиха яснота по редица въпроси, които вълнуваха експертите на организацията, а това е определящо за добрите резултати от работата на ИПАИ.

 

В технически план при провеждането на обученията целевата група бе разделена на 4 подгрупи участници, а обученията бяха проведени в две сесии:

 

1. Сесиите на обученията в гр. Бургас бяха разделени на две – подсесия понеделник-петък и подсесия  почивни дни. При провеждането на обученията от подсесия понеделник-петък обучаемите бяха разделени в 2 групи – съответно от 7 и 9 обучаеми. Първата група от 7 обучаеми посещаваха лекциите, които по график се провеждаха от 08.00 часа от понеделник до петък (ежедневно) в Конферентната зала на ИПАИ в гр. Бургас. Втората група от 9 обучаеми посещаваха лекциите, които по график се провеждаха от 18.00 часа от понеделник до петък (ежедневно) в Конферентната зала на ИПАИ в гр. Бургас. При провеждането на обученията от подсесия почивни дни, обучаемите бяха обособени в група от 8 участника, които по график посещаваха лекциите провеждани от 13.30 часа, основно всяка събота и неделя от седмицата.

 

2. Сесиите на обученията в гр. София се провеждаха от 18.00 часа в дните: понеделник, вторник, четвъртък и петък – ежеседмично, в Конферентната зала на ИПАИ в гр. София.

 

За провеждането на обученията бяха подбрани по двама експерти-обучители за всяко обучение от програмата.

Графикът за провеждане на обученията и обучителната програма бяха съгласувани с възможностите за участие на всеки експерт и с УС.

На всеки участник през първия ден от обучението бяха предоставени пакетите с обучителни материали: учебни материали и програма на електронен носител, папка и химикал.

В залите бяха осигурени допълнителни листа за писане и др. помощни материали. За всеки участник е подготвен за издаване сертификат за успешно преминато обучение по съответните теми.

По информация от обучаващите, всички участници са следели внимателно презентациите, разясненията и казусите, както и са участвали пълноценно в дискусиите. Това обосновава изводът, че основната цел - получаването на знания свързани с ключовите компетенции на членовете на помощните органи и обвързаността на личните цели на експертите, включени в състава им, с целите на организацията, което да гарантира ефективност и ефикасност при изпълнение на функциите и задачите на помощните органи, от там и целите и задачите на ИПАИ е постигната, съобразно възможностите на първите за организацията проведени успешно обучения.

 

V. СТАТУС

Проекта „Организиране и провеждане на обучения свързани с анализ, оценка и превенция на корупционния риск, приложението на ЗОП и новите тенденции в законодателството за обществените поръчки, на експерти от помощните органи на ИПАИ“ е изпълнен от Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ.