Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Проекти
« назад към списъка 03.09.2015
Организиране и провеждане на обучение по управление на качеството по ISO 9001:2008 на експерти от помощните органи на ИПАИ


Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
               І. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

„Организиране и провеждане на обучение по управление на качеството по ISO 9001:2008 на експерти от помощните органи на ИПАИ

 

IІ. ПРАВНА РАМКА:

Проекта бе изпълнен от външен изпълнител МениджЕкс” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Сливен, ул. "Клокотница" № 3, в резултат от сключен договор за възлагане на обучението.

Изпълнението на проекта „Организиране и провеждане на обучение по управление на качеството по ISO 9001:2008 на експерти от помощните органи на ИПАИ“ е част от приетата Стратегия за развитието на Институт за правни анализи и изследвания, поради което неговото изпълнение съответства на целите на организацията съдържащи се в чл.7 от Устава на ИПАИ. Проектът съответства напълно на механизмите за реализация на целите организацията, посочени в чл.8 от Устава на ИПАИ, а неговото изпълнение е съобразено изцяло с условията за упражняване на дейност и разходване на средства от организацията, съдържащи се в чл.9 от Устава на ИПАИ и чл.2, чл.3, чл.4 и чл.8 от Правилата и реда за извършване на обществено полезна дейност от ИПАИ. Предвид горното Управителния съвет на ИПАИ е приел, че изпълнението на Програма IX „Повишаване на ключовите компетенции“, Мярка 1: “Придобиване на ключови умения и компетенции от експертите на организацията, чрез организиране и провеждане на обучения“ от „Стратегия за развитието на Институт за правни анализи и изследвания 2014-2020, ще допринесе до повишаване на знанията свързани с ключовите компетенции на членовете на помощните органи и обвързаността на личните цели на експертите, включени в състава им, напълно съответства на целите на организацията, което ще гарантира ефективност и ефикасност при изпълнение на функциите и задачите на Експертния съвет, Експертната комисия, Центъра за национално сътрудничество, Центъра за международна дейност и Центъра за наблюдение на обществените поръчки, от там и целите и задачите на ИПАИ, поради което проекта следва да бъде изпълнен.

 

ІІI. ОСНОВНА ЦЕЛ:

Основна цел на проекта „Организиране и провеждане на обучение по управление на качеството по ISO 9001:2008 на експерти от помощните органи на ИПАИ“ е получаването на нови знания, свързани с ключовите компетенции на експертите, ангажирани с дейността на Експертния съвет, Експертната комисия, Центъра за национално сътрудничество, Центъра за международна дейност и Центъра за наблюдение на обществените поръчки. Основният резултат от обученията е чрез използването на специфична методология и дидактични подходи за обучение, да бъдат придобити нови, полезни и трайни знания от експертите, свързани с увеличаването на техните ключови компетенции. Тези ключови компетенции са взаимно зависими, а акцентът във всеки отделен случай ще бъде основан на критично мислене, креативност, творчество, инициативност, решаване на проблеми и/или задачи, управление на риска и вземане на решения. Освен придобиване на ключови умения от целевата група, се предвижда обученията и тяхната периодичност да предоставят референтна рамка за подкрепа на политиката за широко достъпно и отворено образование и обучение, през целия живот на личността. За обучението ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите, използване на ролеви игри и разглеждане на различни казуси свързани с тематиката.

Изпълнителят по договоря е подготвил проект на учебна програма, във връзка с обучението, както и проект на план за разпределение по теми и часове.

 

ІV. ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА:

Проектът „Организиране и провеждане на обучение по управление на качеството по ISO 9001:2008 на експерти от помощните органи на ИПАИ“ включва организирането и провеждането на едно семинар-обучение.

Семинар – обучението е на тема „Управление на качеството по ISO 9001:2008

 

Модул 1. „Международните стандарти. Общ преглед на изискванията на ISO 9001:2008

Тема 1. Стандарти, принципи, дефиниции;

Тема 2. Акредитация, сертификация и видове одити;

Тема 3. Преглед на ISO 9001:2008;

Тема 4. Процес на разработване на система за управление на качеството.

Тема 5. Определяне на обхвата на системата за управление на качеството;

Тема 6. Изисквания на ISO 9001:2008 – подробен преглед;

Модул 2. „Документиране на системите за управление на качеството

Тема 1. Анализ на състоянието и техники за събиране на информация;

Тема 2. Процес на подготовка на документацията на система за управление на качеството;

Тема 3. Разработване на системата за управление на качеството;

Тема 4. Идентифициране и документиране на процесите;

Тема 5. Разработване на процесни карти;

Тема 6. Документирани процедури;

Тема 7. Разработване на наръчник по качеството.

Модул 3. „Внедряване на Система за управление на качеството

Тема 1. Процес на одобряване, разпространяване и управление на документите на системата за управление на качеството;

Тема 2. Планиране на внедряването;

Тема 3. Измерване, анализ и корекции на внедрената система за управление на качеството.

Модул 4. „Одити

Тема 1. Видове одити. Планиране на одити;

Тема 2. Разработване на план за одит;

Тема 3. Въпросници;

Тема 4. Техники на одитиране;

Тема 5. Докладване на одита;

Модул 5. „Подобряване на Системата за управление на качеството

Тема 1. Несъответствия.

Тема 2. Коригиращи действия. 

Общата продължителност на семинар-обученията е 195 (сто деветдесет и пет) академични часа.

Техническото изпълнение и постигнатите резултати от проведените три обучения в периода 25.07.2015г. - 31.08.2015 г. са представени пред УС на ИПАИ. Обученията са проведени в изпълнение на приетите от УС мерки за повишаване квалификацията на членовете на помощните органи на организацията за 2015г. Членове на ЕС, ЕК, ЦНОП, ЦМД и ЦНОП на ИПАИ са включени в групите обучаеми, съгласно направено предложение на Координатора на проектите на ИПАИ.

Във връзка с обученията е изготвен детайлен график на обученията по места – в гр. Бургас и в гр. София.

Направен бе анализ на нуждите за обучение на експертите и бе изготвена учебна програма, учебен график, както и обучителните материали, определени бяха съответните лектори.

От изпълнителя по договора бяха дефинирани конкретните цели на обученията, задачите и очакваните резултати, формите и методите за обучение, механизмите за оценка на успеваемостта, минималните изисквания за квалификация и опит на обучителите и местата за провеждане на обученията.

Учебните материали съдържаха всички документи и материали, които бяха осигурени за целите на обученията.

Подборът на лектор-обучителите, който “МениджЕкс” ЕООД извърши, следваше много строги критерии, в резултат на което определихме едни от най-добрите специалисти в областите, притежаващи богат опит и познания при провеждане на различните квалификационни дейности и с утвърден преподавателски авторитет.

По време на обученията, които преминаха при изключителен интерес и активност от страна на участниците, бяха направени много важни и полезни коментари и препоръки по въпросите, включени в модулите и темите от различните обучения.

Постигнати резултати:

Преминалите през тези обучения експерти на ИПАИ занапред ще прилагат още по-стриктно и с необходимото разбиране получените познания, като в същото време ще участват още по-активно в дейността на организацията, разполагайки с достатъчно работещ набор от критерии и знания за изпълнение на възложените им задачи. Обученията внесоха допълнително яснота по редица въпроси, които вълнуваха експертите на организацията, а това е определящо за добрите резултати от работата на ИПАИ.

 

В технически план при провеждането на обученията целевата група бе разделена на 2 подгрупи участници, а обученията бяха проведени в две сесии:

 

1. Сесиите на обученията в гр. Бургас бяха разделени на две – подсесия понеделник-петък и подсесия  почивни дни. Сесиите се състояха в периода: 25.07.2015 г. - 31.08.2015 г., а лекциите бяха провеждани в конферентната зала на ИПАИ в гр. Бургас.

 

2. Сесиите на обученията в гр. София бяха разделени на две – подсесия понеделник-петък и подсесия  почивни дни. Сесиите се състояха в периода: 25.07.2015 г. - 31.08.2015 г., а лекциите бяха провеждани в конферентната зала на ИПАИ в гр. София.

За провеждането на обученията бяха подбрани по експерти-обучители за всяко обучение от програмата.

Графикът за провеждане на обученията и обучителната програма бяха съгласувани с възможностите за участие на всеки експерт и с УС.

На всеки участник през първия ден от обучението бяха предоставени пакетите с обучителни материали: учебни материали и програма на електронен носител, папка и химикал. В залите бяха осигурени допълнителни листа за писане и др. помощни материали. За всеки участник е подготвен за издаване сертификат за успешно преминато обучение по съответните теми.

По информация от обучаващите, всички участници са следели внимателно презентациите, разясненията и казусите, както и са участвали пълноценно в дискусиите. Това обосновава изводът, че основната цел - получаването на знания свързани с ключовите компетенции на членовете на помощните органи и обвързаността на личните цели на експертите, включени в състава им, с целите на организацията, което да гарантира ефективност и ефикасност при изпълнение на функциите и задачите на помощните органи, от там и целите и задачите на ИПАИ е постигната, съобразно възможностите на първите за организацията проведени успешно обучения.

 

V. СТАТУС

Проекта „Организиране и провеждане на обучение по управление на качеството по ISO 9001:2008 на експерти от помощните органи на ИПАИ“ е изпълнен от “МениджЕкс” ЕООД.