Скандално Анализи
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
12.02.2022
Има нарушения при обществените поръчки в "Напоителни системи"
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки? виж всички
час пик
31.01.2022
Кои са лошите практики при възлагането на търгове от болниците
28.01.2022
Как се заобикалят обществени поръчки в здравеопазването виж всички
съобщения
08.03.2022
Предстои редовно заседание на УС на ИПАИ
05.10.2021
Предстои провеждането на заключително годишно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
18.02.2022
Остроумия по темата има ли калинка начело на Агенцията по обществените поръчки
18.11.2021
Финансовият министър иска реформа на закона за обществените поръчки виж всички
ЧАС ПИК / Анализи
« назад към списъка 02.10.2015
Обжалването на обществените поръчки се оскъпи, а контролът - занижи


Най-осезаемия ефект от повишаването на таксите всъщност е увеличението на приходите за КЗК и за ВАС и намаляване на работата им

Обжалването на обществените поръчки се оскъпи, а контролът - занижи
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

 

Центърът за наблюдение на обществените поръчки на Института за правни анализи и изследвания излезе с анализ на данните, публикувани на страницата на КЗК, решенията и определенията на Върховния административен съд, както и информацията от годишните доклади на КЗК, АДФИ, АОП и Сметната палата.

Информацията, публикувана на сайта на КЗК, показва, че в първите осем месеца на 2015 г. са постъпили 631 жалби за обществени поръчки, докато през 2014 г. за същия времеви период те са 1328. Това означава, че работата на КЗК, свързана с решаване на спорове с обществени поръчки, е намаляла с 52.49%. От данните в сайта на институцията се оказва, че от началото на годината до края на август 2015 г. антимонополният орган е постановил 298 решения за обществени поръчки, а за същия период на миналата година тези решения са 544 – налице е спад от 45.22%. Прекратените от КЗК производства в първите осем месеца на 2015 г. са 35, за разлика от 2014 г. когато са постановени 93 акта за прекратяване – тук спадът е 62.37%. Оставените от КЗК без уважение жалби на участници в обществени поръчки в периода януари-август 2015 г. са 81, при 165 такива през 2014 г., тоест тази дейност е отбелязала 51.91% спад.

Работата намалява

През първите осем месеца на 2015 г. КЗК е отменила като незаконосъобразни и е върнала на възложителите 44 решения, докато за същия период през 2014 г. се установяват 116 такива случая – налице е спад от 62.07%. Всички посочени данни са извлечени от публичния модул на сайта на КЗК. В резултат от анализа на данните от сайта на КЗК за периода 01.01.2015 – 31.08.2015 г. се установява, че контролната дейност на антимонополната комисия, свързана с  разрешаването на спорове при възлагането на обществени поръчки, е намаляла наполовина, а причината за това е увеличаването на таксите за тяхното обжалване. Същия спад е налице и в дейността на ВАС при делата, свързани с обществени поръчки.

Рисковете се запазват

Същевременно рисковете от незаконосъобразни действия на възложителите при поръчките се запазват, а освен това няма резултат от повишаването на административния капацитет за прилагане на изискванията на ЗОП. С други думи, въпреки че държавата е разходвала средства, за да повишава административния капацитет на администрацията – резултати няма. Тези изводи се потвърждават от годишните доклади на АДФИ и Сметната палата, където е записано, че рисковете от незаконосъобразни действия на възложителите на обществени поръчки се запазват и че тази област продължава да е високорискова.

Практиката на дискриминационните условия продължава

Възложителите продължават с практиката по поставяне на дискриминационни условия за участие, както и при незаконното отстраняване на кандидати и класиране на участници. Сериозни проблеми в дейността на възложителите носят и неправилното прилагане на методиката за оценка и липсата на мотиви в решението за класиране и избор на изпълнител. Освен това през 2015 г. възниква още един нов риск – спечелилата делото страна да не получи възстановяване на разноските, направени в производството. Предвид високия размер на таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от ЗОП пред КЗК ВАС, на практика обжалването на обществените поръчки става възпрепятстващо скъпо. Най-осезаемият ефект от повишаването на таксите всъщност е увеличението на приходите за КЗК и за ВАС и намаляването на работата им.

При отслабения контрол дейността по възлагане на обществените поръчки в България отново е белязана от множество нередности, сред които водещо място през 2014 г. заемат нередностите при формулиране на предмета на поръчката и избора на реда, по който тя предстои да бъде проведена, при формулирането на критериите за подбор и възлагане, при изготвянето на техническите спецификации и методиката за оценка, както и при изпращане на обявлението за обществената поръчка до съответните институции. Като друг основен проблем се очертава фактът, че възложителите продължават да не провеждат предвидените в закона процедури за възлагане на обществени поръчки. На следващо място се нарежда формулирането на незаконосъобразна методика за оценка на офертите с цел необосновано ограничаване на участието в процедурата. Проблем е и незаконосъобразното съкращаване на срока за получаване на офертите или определяне на твърде кратък срок за получаване, а в някои случаи и поставяне на отпадналото условие за купуване на документацията за участие, въпреки нормативно установеното задължение за осигуряване на пълен и неограничен електронен достъп до цялата документация. Другата група проблеми са назначаването на некомпетентни оценителни комисии, плеядата от грешки на този помощен орган, свързани с процеса по оценка на получените оферти, както и грешките при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки.

Наблюдава се тенденция, според която въпреки упражнения предварителен контрол от страна на АОП върху определени документации за участие, при който не са идентифицирани нередности, КЗК и ВАС да отменят решения за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки, преминали през контрола на АОП./Лайф бг