Скандално Криминално Анализи
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
22.03.2018
Поддръжката на оградата по границата ще се извършва без обществени поръчки
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса виж всички
час пик
23.02.2018
Над 150 администрации могат да си "говорят" електронно
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем виж всички
съобщения
06.08.2018
Съобщение за предстоящо заседание на УС на ИПАИ
09.07.2018
ЦОК организира семинар-обучение на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на туризма“ в гр. Бургас виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
23.03.2018
Предварителна информация за промените във връзка с Общия регламент за защита на личните данни
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение виж всички
ЧАС ПИК / Анализи
« назад към списъка 02.10.2015
Обжалването на обществените поръчки се оскъпи, а контролът - занижи


Най-осезаемия ефект от повишаването на таксите всъщност е увеличението на приходите за КЗК и за ВАС и намаляване на работата им

Обжалването на обществените поръчки се оскъпи, а контролът - занижи
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

 

Центърът за наблюдение на обществените поръчки на Института за правни анализи и изследвания излезе с анализ на данните, публикувани на страницата на КЗК, решенията и определенията на Върховния административен съд, както и информацията от годишните доклади на КЗК, АДФИ, АОП и Сметната палата.

Информацията, публикувана на сайта на КЗК, показва, че в първите осем месеца на 2015 г. са постъпили 631 жалби за обществени поръчки, докато през 2014 г. за същия времеви период те са 1328. Това означава, че работата на КЗК, свързана с решаване на спорове с обществени поръчки, е намаляла с 52.49%. От данните в сайта на институцията се оказва, че от началото на годината до края на август 2015 г. антимонополният орган е постановил 298 решения за обществени поръчки, а за същия период на миналата година тези решения са 544 – налице е спад от 45.22%. Прекратените от КЗК производства в първите осем месеца на 2015 г. са 35, за разлика от 2014 г. когато са постановени 93 акта за прекратяване – тук спадът е 62.37%. Оставените от КЗК без уважение жалби на участници в обществени поръчки в периода януари-август 2015 г. са 81, при 165 такива през 2014 г., тоест тази дейност е отбелязала 51.91% спад.

Работата намалява

През първите осем месеца на 2015 г. КЗК е отменила като незаконосъобразни и е върнала на възложителите 44 решения, докато за същия период през 2014 г. се установяват 116 такива случая – налице е спад от 62.07%. Всички посочени данни са извлечени от публичния модул на сайта на КЗК. В резултат от анализа на данните от сайта на КЗК за периода 01.01.2015 – 31.08.2015 г. се установява, че контролната дейност на антимонополната комисия, свързана с  разрешаването на спорове при възлагането на обществени поръчки, е намаляла наполовина, а причината за това е увеличаването на таксите за тяхното обжалване. Същия спад е налице и в дейността на ВАС при делата, свързани с обществени поръчки.

Рисковете се запазват

Същевременно рисковете от незаконосъобразни действия на възложителите при поръчките се запазват, а освен това няма резултат от повишаването на административния капацитет за прилагане на изискванията на ЗОП. С други думи, въпреки че държавата е разходвала средства, за да повишава административния капацитет на администрацията – резултати няма. Тези изводи се потвърждават от годишните доклади на АДФИ и Сметната палата, където е записано, че рисковете от незаконосъобразни действия на възложителите на обществени поръчки се запазват и че тази област продължава да е високорискова.

Практиката на дискриминационните условия продължава

Възложителите продължават с практиката по поставяне на дискриминационни условия за участие, както и при незаконното отстраняване на кандидати и класиране на участници. Сериозни проблеми в дейността на възложителите носят и неправилното прилагане на методиката за оценка и липсата на мотиви в решението за класиране и избор на изпълнител. Освен това през 2015 г. възниква още един нов риск – спечелилата делото страна да не получи възстановяване на разноските, направени в производството. Предвид високия размер на таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от ЗОП пред КЗК ВАС, на практика обжалването на обществените поръчки става възпрепятстващо скъпо. Най-осезаемият ефект от повишаването на таксите всъщност е увеличението на приходите за КЗК и за ВАС и намаляването на работата им.

При отслабения контрол дейността по възлагане на обществените поръчки в България отново е белязана от множество нередности, сред които водещо място през 2014 г. заемат нередностите при формулиране на предмета на поръчката и избора на реда, по който тя предстои да бъде проведена, при формулирането на критериите за подбор и възлагане, при изготвянето на техническите спецификации и методиката за оценка, както и при изпращане на обявлението за обществената поръчка до съответните институции. Като друг основен проблем се очертава фактът, че възложителите продължават да не провеждат предвидените в закона процедури за възлагане на обществени поръчки. На следващо място се нарежда формулирането на незаконосъобразна методика за оценка на офертите с цел необосновано ограничаване на участието в процедурата. Проблем е и незаконосъобразното съкращаване на срока за получаване на офертите или определяне на твърде кратък срок за получаване, а в някои случаи и поставяне на отпадналото условие за купуване на документацията за участие, въпреки нормативно установеното задължение за осигуряване на пълен и неограничен електронен достъп до цялата документация. Другата група проблеми са назначаването на некомпетентни оценителни комисии, плеядата от грешки на този помощен орган, свързани с процеса по оценка на получените оферти, както и грешките при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки.

Наблюдава се тенденция, според която въпреки упражнения предварителен контрол от страна на АОП върху определени документации за участие, при който не са идентифицирани нередности, КЗК и ВАС да отменят решения за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки, преминали през контрола на АОП./Лайф бг