Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо виж всички
час пик
23.02.2018
Над 150 администрации могат да си "говорят" електронно
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем виж всички
съобщения
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Превенция и противодействие на незаконни и корупционни практики“
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Принципи и практики на ефективната управленска комуникация“ виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение
31.01.2018
Румъния е на път да спре наблюдението на Брюксел, България – не виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 18.03.2016
Обявление във връзка с провеждането на семинари по ЗОП


Възможност за подаване и обработка на заявления, във връзка с организиране и провеждане на локални семинари по ЗОП.

Обявление във връзка с провеждането на семинари по ЗОП
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 ОБЯВЛЕНИЕ

на Центъра за обучения и квалификация

на Институт за правни анализи и изследвания

 

Уважаеми дами/господа възложители на обществени поръчки,

С настоящото обявление Ви информираме, че на 23.03.2016г. правителството предстои да гласува ПМС за приемане на Правилник за прилагане на ЗОП и Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава двадесет и седма от ЗОП пред КЗК и ВАС.

Предвид това, считано от 25.03.2016г. ще започне обработката на получените заявления за организиране и провеждане на локални семинари, по въпросите свързани с приложението на новия Закон за обществените поръчки (ДВ, бр. 13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г.).

Съгласно Стратегията за развитие на Института за правни анализи и изследвания Центърът за квалификация и обучение на ИПАИ е натоварен с изпълнението на проект „Организиране и провеждане на семинари - обучения по ЗОП“, Мярка 3 „Повишаване на експертния капацитет“.

Възможни са два подхода за организацията и провеждането на необходимите обучения, а именно:

- Съответният възложител да се ангажира с осигуряването на подходяща зала за провеждане на семинара, а Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ да осигури лектор/и, като на участващите в обучението служители бъдат издадени удостоверения за участие;

- или Центърът за обучение и квалификация на ИПАИ да поеме изцяло ангажимента по организацията и провеждането на семинари (обучения), включително и настаняването на участващите в обучението служители в хотел (когато е приложимо), осигуряването на подходяща зала за провеждане на семинара и получаването на удостоверения от участниците в семинара.

Във всички случаи, за да получите конкретно предложение ще бъде необходимо да посочите освен избраната възможност, така и приблизителния брой участници, времето за провеждане на семинар – обучението и евентуалната проблематика, на която искате да бъде обърнато по-специално внимание на участниците. В семинарите по искане на всеки възложител може да бъдат включени и въпроси, свързани с нарушенията, водещи до налагане на финансови корекции, във връзка с констатирани нередности, установени в операции или оперативни програми, финансирани в Република България със средства от Европейския съюз. Лекторската програма може да бъде съобразена с конкретни изисквания на възложителя, относно обхвата и акценти върху определени проблеми. Допълнителните въпроси се изпращат предварително (до 10 дни преди провеждането на семинара) на електронна поща training-center@ipai-bg.eu.

Семинарите се провеждат по планиран и предварително уточнен график.

Цената на семинара се определя в зависимост от броя участници, сложността и обема на информацията, включена в дискусията, а по-високата посещаемост, предполага по-приемлива цена. Възможно е провеждането на един семинар, по заявка на двама и повече възложители.

При провеждането на семинара се предвижда коментар на новите нормативни правила, определящи изискванията и ограниченията, свързани с подготовката и възлагането на обществените поръчки. Лекцията обхваща всички въпроси свързани измененията на приложимото законодателство при възлагането на обществените поръчки . ЗОП и Правилника за неговото приложение.

Семинарите предвиждат възможност за тематични лекции, с продължителност до 24 учебни часа. Въпроси, свързани с организирането и провеждането на локални семинари можете да изпращате на адрес: training-center@ipai-bg.eu. /ЦАИО