Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС
06.01.2017
ЕК: Можем да караме и без български еврокомисар виж всички
гореща точка - българия
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо
27.01.2017
Петър Бакърджиев: ЕК ни казва, че десет години в България е все същото виж всички
час пик
31.10.2017
Защо си отиват здравните министри?
15.08.2017
Петър Бакърджиев, ИПАИ пред БИТ Телевизия: Държавата няма възможност да изгради тол-система до 2018 година виж всички
съобщения
17.11.2017
Семинар – обучение на тема: „Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки“
26.10.2017
ЦОК проведе семинар на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование“ виж всички
анализи
29.08.2016
Трудности при ползването на Единния европейски документ за обществени поръчки
29.03.2016
Как се променят правилата за търговете с новия ЗОП? виж всички
публикации
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Не е реалистично държавна компания да изгражда тол системата
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Поръчката за ТОЛ система е подложена на натиск от тези, които не искат да я има виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 18.03.2016
Обявление във връзка с провеждането на семинари по ЗОП


Възможност за подаване и обработка на заявления, във връзка с организиране и провеждане на локални семинари по ЗОП.

Обявление във връзка с провеждането на семинари по ЗОП
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 ОБЯВЛЕНИЕ

на Центъра за обучения и квалификация

на Институт за правни анализи и изследвания

 

Уважаеми дами/господа възложители на обществени поръчки,

С настоящото обявление Ви информираме, че на 23.03.2016г. правителството предстои да гласува ПМС за приемане на Правилник за прилагане на ЗОП и Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава двадесет и седма от ЗОП пред КЗК и ВАС.

Предвид това, считано от 25.03.2016г. ще започне обработката на получените заявления за организиране и провеждане на локални семинари, по въпросите свързани с приложението на новия Закон за обществените поръчки (ДВ, бр. 13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г.).

Съгласно Стратегията за развитие на Института за правни анализи и изследвания Центърът за квалификация и обучение на ИПАИ е натоварен с изпълнението на проект „Организиране и провеждане на семинари - обучения по ЗОП“, Мярка 3 „Повишаване на експертния капацитет“.

Възможни са два подхода за организацията и провеждането на необходимите обучения, а именно:

- Съответният възложител да се ангажира с осигуряването на подходяща зала за провеждане на семинара, а Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ да осигури лектор/и, като на участващите в обучението служители бъдат издадени удостоверения за участие;

- или Центърът за обучение и квалификация на ИПАИ да поеме изцяло ангажимента по организацията и провеждането на семинари (обучения), включително и настаняването на участващите в обучението служители в хотел (когато е приложимо), осигуряването на подходяща зала за провеждане на семинара и получаването на удостоверения от участниците в семинара.

Във всички случаи, за да получите конкретно предложение ще бъде необходимо да посочите освен избраната възможност, така и приблизителния брой участници, времето за провеждане на семинар – обучението и евентуалната проблематика, на която искате да бъде обърнато по-специално внимание на участниците. В семинарите по искане на всеки възложител може да бъдат включени и въпроси, свързани с нарушенията, водещи до налагане на финансови корекции, във връзка с констатирани нередности, установени в операции или оперативни програми, финансирани в Република България със средства от Европейския съюз. Лекторската програма може да бъде съобразена с конкретни изисквания на възложителя, относно обхвата и акценти върху определени проблеми. Допълнителните въпроси се изпращат предварително (до 10 дни преди провеждането на семинара) на електронна поща training-center@ipai-bg.eu.

Семинарите се провеждат по планиран и предварително уточнен график.

Цената на семинара се определя в зависимост от броя участници, сложността и обема на информацията, включена в дискусията, а по-високата посещаемост, предполага по-приемлива цена. Възможно е провеждането на един семинар, по заявка на двама и повече възложители.

При провеждането на семинара се предвижда коментар на новите нормативни правила, определящи изискванията и ограниченията, свързани с подготовката и възлагането на обществените поръчки. Лекцията обхваща всички въпроси свързани измененията на приложимото законодателство при възлагането на обществените поръчки . ЗОП и Правилника за неговото приложение.

Семинарите предвиждат възможност за тематични лекции, с продължителност до 24 учебни часа. Въпроси, свързани с организирането и провеждането на локални семинари можете да изпращате на адрес: training-center@ipai-bg.eu. /ЦАИО