Европа България Коментари
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
12.02.2022
Има нарушения при обществените поръчки в "Напоителни системи"
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки? виж всички
час пик
31.01.2022
Кои са лошите практики при възлагането на търгове от болниците
28.01.2022
Как се заобикалят обществени поръчки в здравеопазването виж всички
съобщения
08.03.2022
Предстои редовно заседание на УС на ИПАИ
05.10.2021
Предстои провеждането на заключително годишно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
18.02.2022
Остроумия по темата има ли калинка начело на Агенцията по обществените поръчки
18.11.2021
Финансовият министър иска реформа на закона за обществените поръчки виж всички
ГОРЕЩА ТОЧКА / Европа
« назад към списъка 09.12.2014
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И НЕДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ СА АХИЛЕСОВАТА ПЕТА НА ПРСР


Административния контрол на ДФЗ е неадекватен и е една от причините за наложените финансови корекции на ПРСР.

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И НЕДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ СА АХИЛЕСОВАТА ПЕТА НА ПРСР
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

Процедурите за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки за одобрени инвестиционни разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, въведени от Държавен фонд „Земеделие“ очевидно не работят добре. Това е логичния извод, който се налага с оглед констатациите на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК, която счита, че българските органи органи не са спазили напълно изискванията на действащите регламенти в ЕС и че предложените от ЕК корективни мерки са необходими за осигуряване на съответствие с тези изисквания в бъдеще. ГД „Земеделие“ е предложила част разходите, финансирани от ЕЗФРСР да бъдат изключени от финансирането от ЕС в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, като подчертава, че установените недостатъци ще продължат да бъдат основание за прилагане на финансови корекции по отношение на осъществените разходи, докато се приложат подходящи корективни мерки. Становището на ЕК се подкрепя напълно от Годишния доклад за изпълнението на Европейския бюджет за 2013 г. на Европейската сметна палата. В основните заключения на ЕСП е посочено, че се допускат сериозни грешки в процедурите за обществени поръчки – възлагане на допълнителни поръчки без конкретна процедура, масови грешки при оценка на офертите, нарушения на изискванията за публикуване на процедурата и спецификациите, неподходяща процедура за възлагане на обществени поръчки или липса на такава. Заключенията на ЕСП отчитат, че се одобряват недопустими дейности, проекти или бенефициенти (22%) или недопустими разходи, включени в декларациите за разходи (21%), но най-високия процент грешки (39%) са при процедурите за възлагане на обществени поръчки. Препоръките на ЕСП за ПРСР са насочени към подобряване на действащите административни проверки, отчитане на одитните констатации на ЕСП и ЕК и спазване на плановете за действие, насочени към минимизиране на грешките. За ПРСР констатациите са, че не се спазват съответствията за допустимост на дейности, проекти или бенефициенти и се нарушават правилата за възлагане на обществени поръчки, тоест процедурите за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки за одобрени инвестиционни разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, въведени от Държавен фонд „Земеделие“ са неефективни./ЦАИО