Скандално Криминално Анализи
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЧАС ПИК / Скандално
« назад към списъка 15.09.2014
НЕКОМПЕТЕНТНИ КОМИСИИ ВЪЗЛАГАТ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Набира инерция незаконосъобразната практика некомпетентни комисии, неразбиращи от спецификата на обществените поръчки, да класират и избират изпълнители.

НЕКОМПЕТЕНТНИ КОМИСИИ ВЪЗЛАГАТ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Център за наблюдение на обществените поръчки на ИПАИ, pp-center@ipai-bg.eu

Представители на централната власт и учебните заведения начело на списъка с възложители, назначаващи формално оценителни комисии без компетентност, които разглеждат и класират оферти при възлагането на обществени поръчки.

На 11.07.2014г. КЗК отмени решение на директора на дирекция „Международни проекти“ на МВР за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет „По-нататъшно развитие, модернизиране и оборудване на геоинформационната дейност в ГДГП чрез събиране, редактиране, обновяване и обработка на цифрови географски данни и създаване на цифрови модели на граничната линия за въвеждането на стандартите и практиките в управлението на границите в ЕС“, тъй като съставът на комисията за провеждане на процедурата не отговаря на изискванията на ЗОП. Установено е, че нито един от включените членове не притежава професионална квалификация в съответствие с предмета на поръчката -доставка на софтуер, хардуер, проектиране и внедряване на портал, база данни, система за управление на база данни. При липса на специалист по компютърно оборудване и софтуер комисията не би могла адекватно да прецени доколко техническите предложения на участниците съответстват на изискванията на възложителя, тъй като за определено оборудване/сертификати се допуска предлагането и на еквивалентни.

Министерство на земеделието и храните, което по думите на министър Грудев подготвя ново нарушение за ЗОП, възнамерявайки с пряко договаряне на определи сертифициращ орган на ПРСР, заема челното място в друга печална класация – на възложителите, избиращи изпълнители на обществена поръчки с формално назначени некомпетентни оценителни комисии.

На 11.09.2014 г. КЗК отмени незаконосъобразна заповед на министъра на земеделието и храните за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на 21 броя комплексни и значими язовири – публична държавна собственост, съгл. приложение 1 към чл. 13 от Закона за водите, предоставени за управление на Министерство на земеделието и храните”. В хода на производството КЗК е установила, че нито едно от лицата, включени в състава на оценителната комисия, не притежава необходимата компетентност в съответствие с предмета на поръчката. Допуснатото нарушение е в противоречие с императивните изисквания на ЗОП и се отразява върху възможността на помощния орган компетентно да изпълни задачата, за която е назначен. Това прави невъзможно законосъобразното провеждане на процедурата и ангажира с незаконосъобразност всички извършени действия на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите, както и решението на възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

     На 12.09.2014 г. е отменено от КЗК незаконосъобразно решение на ректора на УАСГ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Разработване и интеграция на единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност в УАСГ, доставка на сървъри и специализиран софтуер и обучение на административния и преподавателски персонал за работа за работа със системата“. В хода на административното производство е установено, че  никой от членовете на оценителната комисия не притежава квалификация в съответствие с предмета на обществената поръчка и дейностите, които тя предполага. Липсата в оценителната комисия на компетентни експерти поставя същата пред невъзможност да разглежда и оценява техническите предложения на участниците в съответствие с предмета на поръчката и прави незаконосъобразно решението на възложителя./ЦНОП