Скандално Анализи
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки?
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
31.05.2021
Съобщение за свикване на редовно заседание на УС на ИПАИ
02.02.2021
Ново редовно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
24.01.2019
Държавата се подсигури срещу медиен шум при нов срив на Търговския регистър
21.01.2019
Е-услугите проникват мъчително бавно в аналоговата администрация виж всички
ЧАС ПИК / Скандално
« назад към списъка 21.11.2014
НА ВНИМАНИЕТО НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР! ИМА ЛИ КОРУПЦИОННИ СХЕМИ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ ПРИ „ПРОВЕЖДАНЕТО“ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА БЛИЗО 5 МИЛИОНА ЛЕВА


След подаден сигнал до Главния прокурор Сотир Цацаров за осъществени нарушения в Община Поморие, от Окръжна прокуратура – Бургас бе образувана преписка и разпоредено да се извърши финансова проверка

НА ВНИМАНИЕТО НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР! ИМА ЛИ КОРУПЦИОННИ СХЕМИ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ ПРИ „ПРОВЕЖДАНЕТО“ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА БЛИЗО 5 МИЛИОНА ЛЕВА
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

След подаден сигнал до Главния прокурор Сотир Цацаров за осъществени нарушения в Община Поморие, от Окръжна прокуратура – Бургас бе образувана преписка и разпоредено да се извърши финансова проверка на Община Поморие от Агенцията за държавна финансова инспекция за периода 01.01.2011 – 2013 г. Проверяващият орган е констатирал нарушения и е съставил 16 акта за установени административни нарушения срещу три длъжностни отговорни лица – кметът на община Поморие Иван Алексиев /ГЕРБ/ и двамата му заместници.

 

От изложените факти и обстоятелства в доклада на финансовия инспектор става ясно, че Община Поморие като възложител е допускала нарушения според Закона за обществените поръчки /ЗОП/, който определя принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извън бюджетните средства.

При проверката за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки в периода 2011-2013 г., от държавна финансова инспекция са установени нарушения при неспазване на разпоредбите на ЗОП, като в повечето случаи възложителят не е провеждал процедури за възлагане на поръчки чрез публична покана по условията в закона. Има случаи, в които Община Поморие не е провеждала обществена поръчка /публичен търг/ за избор на фирма-изпълнител, при наличието на законово основание за това, а също така „… е сключил неизгодна сделка, от която е настъпила значителна вреда за Община Поморие“.

Ето как работи Община Поморие „по реда“ на Закона за обществените поръчки:

1. При „Строителство на паркинг на ул. „Солна“, гр. Поморие“ на стойност 239 000 лева /без ДДС/, „Основен ремонт на сградата на Общинска администрация, гр. Поморие“ на стойност 71 915 лева /без ДДС/ и „Доставка на мебели за 35 000 лева /без ДДС/, в нарушение на ЗОП не са проведени процедури за възлагане на поръчки чрез публична покана.

2. Не са проведени процедури за възлагане на поръчки чрез публична покана съгласно ЗОП при: „Асфалтиране и чакълиране на улици в гр. Поморие на стойност 125 332 лв. /без ДДДС/; „Възстановяване на брегоукрпителна стена и пешеходна алея на ул. „Яворов“, гр. Поморие“ на стойност 194 085 лв. /без ДДС/; „Ремонт на тротоари на ул. „Княз Борис“ на стойност 109 512 лв. /без ДДС/;

3. Без провеждане на три обществени поръчки за избор на изпълнители за: „Доставка на бетонови изделия и строителни материали“ на стойност 317 561 лв. /без ДДС/; „Поддържане на осветлението на територията на община Поморие“ през 2012 г. на стойност 213 972 лв /без ДДС/; „Поддържане на осветлението на територията на община Поморие“ през 2013 г. на стойност 177 156 лв. /без ДДС/;

4. Установено е нарушение при проверка за законосъобразност на възлагане през 2012 г. по рамково споразумение на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на община Поморие“ на стойност 2,3 милиона лева

/без ДДС/. Установено е, че след проведена открита процедура по реда на ЗОП не е подадена информация до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

5. Не е проведена процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана по реда ЗОП през 2012 г. за „Строително-монтажни работи – изграждане на брегозащитна дига и буна на северния бряг /пясъчна коса/ на гр. Поморие за овладяване и преодоляване последиците от бедствия“ на стойност 166,854,60 лева /без ДДС/. Установено е, че изборът на изпълнител е извършен чрез договаряне без обявление.

6. Установени са закононарушения при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бетонови изделия – бетонови тротоарни плочи, декоративни плочи и бетонови бордюри за реновиране на тротоарни плочи в населените места на община Поморие“. Стойността на поръчката е 350 000 лева и с решението си за откриване на процедура кметът Иван Алексиев е одобрил при методиката за оценка на офертите при критерий „икономическа най-изгодна оферта“ е включен показател „търговска репутация, доказана с договори за доставка на бетонови изделия“!

За констатираните нарушения са съставени общо 16 акта срещу кмета на община Поморие Иван Алексиев /ГЕРБ/ и неговите заместници съгласно Закона за административните нарушения и наказания. Иван Алексиев не е възразил по повечето от установените нарушения, но след обжалване на актовете пред Районен съд – Поморие, в голямата си част те са отменени.

Окръжният прокурор Дарин Христов не е открил данни за осъществено престъпление. Според него не може да бъде споделен извода на проверяващия орган, отразен в ДЗ, че били налични данни, че кметът на община Поморие, предвид разликата в стойностите на доставените бетонови изделия, която била завишена, същият „…е сключил неизгодна сделка, от която е настъпила значителна вреда за Община Поморие“, т.е. – данни за осъществено престъпление, защото при проверката не се събраха каквито и да е данни, че при изплащането на тези средства, над договорените, се е преследвала специална цел – да набави за себе си или другиго облага или причини вреда.

След извършената проверка и констатираните нарушения финансовият инспектор е направил извода, че: кметът на община Поморие „…е сключил неизгодна сделка, от която е настъпила значителна вреда за Община Поморие“.

Кой не е в час в случая – прокурорът или финансовият инспектор? Каква ли е била тогава целта да се изплащат „средства, над договорените“?? До сега не сме чули някой да прави „ремонт“ и да плати на „майсторите“ повече от договореното от щедрост и благородство.

Г-н Цацаров! Г-н Цацаров!

Постановлението за отказ на прокурор Дарин Христов да се образува досъдебно производство е обжалван пред Апелативна прокуратура – Бургас. Подалите сигнала намират постановлението за отказа да се образува досъдебно производство от Окръжна прокуратура – Бургас от 03.11.2014 г. по преписка 5310/2013 г. за: „…неправилно , незаконосъобразно и необосновано. Моля за отмяната му и за привличане към наказателна отговорност на виновните лица за извършените престъпни деяния. Поддържам наличието на отразените в сигнала факти, а именно:

1. Построяване на паркинг срещу сградата на Община Поморие без рзрешение за строеж 2012 г, и без конкурс за изпълнител – както е по ЗОП.

2. Построяване на базар за селскостопанска продукция без промяна на ПУП и обявяване на строително разрешение, с което се е нарушавал Закона за устройството на териториите, като е била завишена цената на временната конструкция с 288 000 лева с ДДС. Била е завишена и цената за проектиране на 300 кв.м – 11 760 лева, приблизително с 39 лв с ДДС на квадратен метър, следствие на което са били незаконно похарчени 300 000 лева с ДДС.

3. Извършен е бил ремонт на ул. „Раковска“, изразяващ се в подмяна на водопровод, канализация и дъждовна вода, без разрешение за строеж и конкурс за обществена поръчка.

4. Частично строителство, асфалтиране и чакълиране на улиците „Иван Рилски“, „Европа“ „България“, „Ал. Батенберг“, „сан Стефано“ и други, без разрешение за строеж и обществена поръчка.

5. Ремонт и подмяна на тротоари на ул. „Крайбрежна“, въпреки че са попадали в зоната концесия и се стопанисват от концесионера.

6. Злоупотреби с Фонд „Бедствия и аварии“ – ремонти на буни и защитни стени 2012-2013 г. на гр. Поморие и гр. Ахелой – изграждане на защитни стени на плажове – „Косата“, „Източен“, „Моряшки вълнолом“ и къмпинг „Европа“, без конструктивни становища или проекти – завишени цени, без количествени сметки и обществена поръчка, както и възстановяване на буна в гр. Поморие, без проект и обществена поръчка.

7. В Поморие, Ахелой и къмпинг „Ахелой“ изцяло построени нови буни 2012-2013 г., без проект и строително разрешение, несъгласуване с МРРБ, РИОСВ и Басейнова дирекция за управление на водите и черноморски район.

8.Ремонт на сградата на Община Поморие – покрив, вътрешно освежаване, подмяна на мебели – извършени без обществена поръчка.

9. Покупка на общински МПС – леки/товарни и специализиран, без обществена поръчка.

10. Доставка и покупка на бетон, арматура, инертни материали и други строителни смеси и материали 2011-2102 г. на завишени цени и без обществена поръчка.

11. Завишени цени за изготвяне на общински проекти и проекти с европейско финансиране, като много от тях са били възложени без обществена поръчка.

12. Ремонт на тротоари на ул. „Княз Борис“, извършени без обществена поръчка.

13. Ремонти на кметства и други обществени сгради по малките населени места, без обществена поръчка.

14. Поддръжка на осветление в Община Поморие, без конкурс и обществена поръчка.

15. Неспазване на заложени материали в количество-стойностни сметки /КСС/ на изпълнени проекти, а именно: дебелина на асфалтиране и подложени настилки – паркинг срещу общината и всички новоасфалтирани улици, както и изграждане на много обекти без предварително направени и пресметнати разходи по тях.

16. Изписване на повече вложени материали в количествените стойностни сметки.

17. Възложен договор за поддръжка на уличната маркировка без обществена поръчка 2011-2012 г.

18. Възлагане на обществена поръчка за обезпаразитяване и грижа за бездомни кучета, извършен без конкурс.

19. Покупка на преместваем фургон (туристически информационен център) без обществена поръчка и поставянето му без разрешение за това.

20. Разпродажба на над 100 имота общинска собственост с решение 16 на ОБС-Поморие от 08.11.2012 г. и решение 24 от 25.04.2013 г. на занижени и неизгодни цени за гражданите на община Поморие и без обществено обсъждане.

21. Обявяване за продажба на имоти ПИ 57491.501.616 от 11 410 кв.м дворно място в кв. „Малко солено езеро“ – без обществено обсъждане, с което се лишават граждани и гости на град Поморие от зона за спорт и отдих.

Безспорно установени са нарушения на 16 обществени поръчки, като в резултат на системно неспазване на ЗОП е нанесена вреда на Община Поморие в особено големи размери. За констатираните нарушения са били съставени 16 акта срещу три отговорни длъжностни лица – кмета на община Поморие, както и на двамата заместник-кметове на същата община.

Ето защо, наред с всичко гореизложено поддържам оплакването си за безстопанственост, осъществена от кмета и заместник-кметовете на Община Поморие, както и от Общинския съвет, тъй като общината изтегли милиони левове паричен заем за покриване на остри финансови нужди.

Изводите на прокурора от БОП на базата на установената фактическа обстановка са неправилни и незаконосъобразни. Събрани са конкретни данни и доказателства (по смисъла на чл. 211, ал. 1 от НПК) за осъществени от обективни и субективна страна от конкретно длъжностно лице престъпления от общ характер, в частност по смисъла на чл. 219, чл. 220, чл. 282 и сл. от НК, чл. 283 и сл. от НПК. Осъществените процедури по сключване на договорите по отделните дейности, свързани с нормалното функциониране и управление на Община Поморие.“

В заключение жалбоподателят акцентира, че „необосновано и незаконосъобразно прокурорът от БОП не споделя извода на проверяващия орган, отразен в ДЗ, че са налични данни, че кметът на Община Поморие, предвид разликата в стойността на доставените бетонови изделия, която е завишена, същият кмет „… е сключил неизгодна сделка, от която е настъпила значителна вреда за община Поморие“ т.е. – данни за осъществено престъпление, най-вече защото при проверката са събрани и доказателства, че при изплащането на тези средства над договорените, се е преследвала специална цел – кметът да набави за себе си или другиго облага или да причини другиму вреда.

Налице е отказ от правна защита по смисъла на ЕКЗПЧ“, пише още в обжалването пред Бургаска апелативна прокуратура с молба за отмяна на постановлението за отказ да се образува досъдебно производство от БОП по преписка №5310/2013 г, по описа на Окръжна прокуратура – Бургас.

Припомняме, че Брюксел замрази плащанията по ОПОС в края на 2013 г., заради допуснати груби нарушения при обществените поръчки в мандата на ГЕРБ / 2010-2013 г./.

Освен пари по „Околна среда“ България предстои да загуби сериозни средства и по Оперативна програма „Регионално развитие“. ЕК също замрази плащанията по две от осите на програмата – за развитие на туризма и градска инфраструктура. Мотивите отново бяха свързани с нарушения при обществени поръчки, сред които и тази за модернизиране на градския транспорт в Бургас./Публикация на сайта Афера