Скандално Криминално Анализи
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЧАС ПИК / Скандално
« назад към списъка 21.11.2014
НА ВНИМАНИЕТО НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР! ИМА ЛИ КОРУПЦИОННИ СХЕМИ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ ПРИ „ПРОВЕЖДАНЕТО“ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА БЛИЗО 5 МИЛИОНА ЛЕВА


След подаден сигнал до Главния прокурор Сотир Цацаров за осъществени нарушения в Община Поморие, от Окръжна прокуратура – Бургас бе образувана преписка и разпоредено да се извърши финансова проверка

НА ВНИМАНИЕТО НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР! ИМА ЛИ КОРУПЦИОННИ СХЕМИ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ ПРИ „ПРОВЕЖДАНЕТО“ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА БЛИЗО 5 МИЛИОНА ЛЕВА
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

След подаден сигнал до Главния прокурор Сотир Цацаров за осъществени нарушения в Община Поморие, от Окръжна прокуратура – Бургас бе образувана преписка и разпоредено да се извърши финансова проверка на Община Поморие от Агенцията за държавна финансова инспекция за периода 01.01.2011 – 2013 г. Проверяващият орган е констатирал нарушения и е съставил 16 акта за установени административни нарушения срещу три длъжностни отговорни лица – кметът на община Поморие Иван Алексиев /ГЕРБ/ и двамата му заместници.

 

От изложените факти и обстоятелства в доклада на финансовия инспектор става ясно, че Община Поморие като възложител е допускала нарушения според Закона за обществените поръчки /ЗОП/, който определя принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извън бюджетните средства.

При проверката за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки в периода 2011-2013 г., от държавна финансова инспекция са установени нарушения при неспазване на разпоредбите на ЗОП, като в повечето случаи възложителят не е провеждал процедури за възлагане на поръчки чрез публична покана по условията в закона. Има случаи, в които Община Поморие не е провеждала обществена поръчка /публичен търг/ за избор на фирма-изпълнител, при наличието на законово основание за това, а също така „… е сключил неизгодна сделка, от която е настъпила значителна вреда за Община Поморие“.

Ето как работи Община Поморие „по реда“ на Закона за обществените поръчки:

1. При „Строителство на паркинг на ул. „Солна“, гр. Поморие“ на стойност 239 000 лева /без ДДС/, „Основен ремонт на сградата на Общинска администрация, гр. Поморие“ на стойност 71 915 лева /без ДДС/ и „Доставка на мебели за 35 000 лева /без ДДС/, в нарушение на ЗОП не са проведени процедури за възлагане на поръчки чрез публична покана.

2. Не са проведени процедури за възлагане на поръчки чрез публична покана съгласно ЗОП при: „Асфалтиране и чакълиране на улици в гр. Поморие на стойност 125 332 лв. /без ДДДС/; „Възстановяване на брегоукрпителна стена и пешеходна алея на ул. „Яворов“, гр. Поморие“ на стойност 194 085 лв. /без ДДС/; „Ремонт на тротоари на ул. „Княз Борис“ на стойност 109 512 лв. /без ДДС/;

3. Без провеждане на три обществени поръчки за избор на изпълнители за: „Доставка на бетонови изделия и строителни материали“ на стойност 317 561 лв. /без ДДС/; „Поддържане на осветлението на територията на община Поморие“ през 2012 г. на стойност 213 972 лв /без ДДС/; „Поддържане на осветлението на територията на община Поморие“ през 2013 г. на стойност 177 156 лв. /без ДДС/;

4. Установено е нарушение при проверка за законосъобразност на възлагане през 2012 г. по рамково споразумение на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на община Поморие“ на стойност 2,3 милиона лева

/без ДДС/. Установено е, че след проведена открита процедура по реда на ЗОП не е подадена информация до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

5. Не е проведена процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана по реда ЗОП през 2012 г. за „Строително-монтажни работи – изграждане на брегозащитна дига и буна на северния бряг /пясъчна коса/ на гр. Поморие за овладяване и преодоляване последиците от бедствия“ на стойност 166,854,60 лева /без ДДС/. Установено е, че изборът на изпълнител е извършен чрез договаряне без обявление.

6. Установени са закононарушения при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бетонови изделия – бетонови тротоарни плочи, декоративни плочи и бетонови бордюри за реновиране на тротоарни плочи в населените места на община Поморие“. Стойността на поръчката е 350 000 лева и с решението си за откриване на процедура кметът Иван Алексиев е одобрил при методиката за оценка на офертите при критерий „икономическа най-изгодна оферта“ е включен показател „търговска репутация, доказана с договори за доставка на бетонови изделия“!

За констатираните нарушения са съставени общо 16 акта срещу кмета на община Поморие Иван Алексиев /ГЕРБ/ и неговите заместници съгласно Закона за административните нарушения и наказания. Иван Алексиев не е възразил по повечето от установените нарушения, но след обжалване на актовете пред Районен съд – Поморие, в голямата си част те са отменени.

Окръжният прокурор Дарин Христов не е открил данни за осъществено престъпление. Според него не може да бъде споделен извода на проверяващия орган, отразен в ДЗ, че били налични данни, че кметът на община Поморие, предвид разликата в стойностите на доставените бетонови изделия, която била завишена, същият „…е сключил неизгодна сделка, от която е настъпила значителна вреда за Община Поморие“, т.е. – данни за осъществено престъпление, защото при проверката не се събраха каквито и да е данни, че при изплащането на тези средства, над договорените, се е преследвала специална цел – да набави за себе си или другиго облага или причини вреда.

След извършената проверка и констатираните нарушения финансовият инспектор е направил извода, че: кметът на община Поморие „…е сключил неизгодна сделка, от която е настъпила значителна вреда за Община Поморие“.

Кой не е в час в случая – прокурорът или финансовият инспектор? Каква ли е била тогава целта да се изплащат „средства, над договорените“?? До сега не сме чули някой да прави „ремонт“ и да плати на „майсторите“ повече от договореното от щедрост и благородство.

Г-н Цацаров! Г-н Цацаров!

Постановлението за отказ на прокурор Дарин Христов да се образува досъдебно производство е обжалван пред Апелативна прокуратура – Бургас. Подалите сигнала намират постановлението за отказа да се образува досъдебно производство от Окръжна прокуратура – Бургас от 03.11.2014 г. по преписка 5310/2013 г. за: „…неправилно , незаконосъобразно и необосновано. Моля за отмяната му и за привличане към наказателна отговорност на виновните лица за извършените престъпни деяния. Поддържам наличието на отразените в сигнала факти, а именно:

1. Построяване на паркинг срещу сградата на Община Поморие без рзрешение за строеж 2012 г, и без конкурс за изпълнител – както е по ЗОП.

2. Построяване на базар за селскостопанска продукция без промяна на ПУП и обявяване на строително разрешение, с което се е нарушавал Закона за устройството на териториите, като е била завишена цената на временната конструкция с 288 000 лева с ДДС. Била е завишена и цената за проектиране на 300 кв.м – 11 760 лева, приблизително с 39 лв с ДДС на квадратен метър, следствие на което са били незаконно похарчени 300 000 лева с ДДС.

3. Извършен е бил ремонт на ул. „Раковска“, изразяващ се в подмяна на водопровод, канализация и дъждовна вода, без разрешение за строеж и конкурс за обществена поръчка.

4. Частично строителство, асфалтиране и чакълиране на улиците „Иван Рилски“, „Европа“ „България“, „Ал. Батенберг“, „сан Стефано“ и други, без разрешение за строеж и обществена поръчка.

5. Ремонт и подмяна на тротоари на ул. „Крайбрежна“, въпреки че са попадали в зоната концесия и се стопанисват от концесионера.

6. Злоупотреби с Фонд „Бедствия и аварии“ – ремонти на буни и защитни стени 2012-2013 г. на гр. Поморие и гр. Ахелой – изграждане на защитни стени на плажове – „Косата“, „Източен“, „Моряшки вълнолом“ и къмпинг „Европа“, без конструктивни становища или проекти – завишени цени, без количествени сметки и обществена поръчка, както и възстановяване на буна в гр. Поморие, без проект и обществена поръчка.

7. В Поморие, Ахелой и къмпинг „Ахелой“ изцяло построени нови буни 2012-2013 г., без проект и строително разрешение, несъгласуване с МРРБ, РИОСВ и Басейнова дирекция за управление на водите и черноморски район.

8.Ремонт на сградата на Община Поморие – покрив, вътрешно освежаване, подмяна на мебели – извършени без обществена поръчка.

9. Покупка на общински МПС – леки/товарни и специализиран, без обществена поръчка.

10. Доставка и покупка на бетон, арматура, инертни материали и други строителни смеси и материали 2011-2102 г. на завишени цени и без обществена поръчка.

11. Завишени цени за изготвяне на общински проекти и проекти с европейско финансиране, като много от тях са били възложени без обществена поръчка.

12. Ремонт на тротоари на ул. „Княз Борис“, извършени без обществена поръчка.

13. Ремонти на кметства и други обществени сгради по малките населени места, без обществена поръчка.

14. Поддръжка на осветление в Община Поморие, без конкурс и обществена поръчка.

15. Неспазване на заложени материали в количество-стойностни сметки /КСС/ на изпълнени проекти, а именно: дебелина на асфалтиране и подложени настилки – паркинг срещу общината и всички новоасфалтирани улици, както и изграждане на много обекти без предварително направени и пресметнати разходи по тях.

16. Изписване на повече вложени материали в количествените стойностни сметки.

17. Възложен договор за поддръжка на уличната маркировка без обществена поръчка 2011-2012 г.

18. Възлагане на обществена поръчка за обезпаразитяване и грижа за бездомни кучета, извършен без конкурс.

19. Покупка на преместваем фургон (туристически информационен център) без обществена поръчка и поставянето му без разрешение за това.

20. Разпродажба на над 100 имота общинска собственост с решение 16 на ОБС-Поморие от 08.11.2012 г. и решение 24 от 25.04.2013 г. на занижени и неизгодни цени за гражданите на община Поморие и без обществено обсъждане.

21. Обявяване за продажба на имоти ПИ 57491.501.616 от 11 410 кв.м дворно място в кв. „Малко солено езеро“ – без обществено обсъждане, с което се лишават граждани и гости на град Поморие от зона за спорт и отдих.

Безспорно установени са нарушения на 16 обществени поръчки, като в резултат на системно неспазване на ЗОП е нанесена вреда на Община Поморие в особено големи размери. За констатираните нарушения са били съставени 16 акта срещу три отговорни длъжностни лица – кмета на община Поморие, както и на двамата заместник-кметове на същата община.

Ето защо, наред с всичко гореизложено поддържам оплакването си за безстопанственост, осъществена от кмета и заместник-кметовете на Община Поморие, както и от Общинския съвет, тъй като общината изтегли милиони левове паричен заем за покриване на остри финансови нужди.

Изводите на прокурора от БОП на базата на установената фактическа обстановка са неправилни и незаконосъобразни. Събрани са конкретни данни и доказателства (по смисъла на чл. 211, ал. 1 от НПК) за осъществени от обективни и субективна страна от конкретно длъжностно лице престъпления от общ характер, в частност по смисъла на чл. 219, чл. 220, чл. 282 и сл. от НК, чл. 283 и сл. от НПК. Осъществените процедури по сключване на договорите по отделните дейности, свързани с нормалното функциониране и управление на Община Поморие.“

В заключение жалбоподателят акцентира, че „необосновано и незаконосъобразно прокурорът от БОП не споделя извода на проверяващия орган, отразен в ДЗ, че са налични данни, че кметът на Община Поморие, предвид разликата в стойността на доставените бетонови изделия, която е завишена, същият кмет „… е сключил неизгодна сделка, от която е настъпила значителна вреда за община Поморие“ т.е. – данни за осъществено престъпление, най-вече защото при проверката са събрани и доказателства, че при изплащането на тези средства над договорените, се е преследвала специална цел – кметът да набави за себе си или другиго облага или да причини другиму вреда.

Налице е отказ от правна защита по смисъла на ЕКЗПЧ“, пише още в обжалването пред Бургаска апелативна прокуратура с молба за отмяна на постановлението за отказ да се образува досъдебно производство от БОП по преписка №5310/2013 г, по описа на Окръжна прокуратура – Бургас.

Припомняме, че Брюксел замрази плащанията по ОПОС в края на 2013 г., заради допуснати груби нарушения при обществените поръчки в мандата на ГЕРБ / 2010-2013 г./.

Освен пари по „Околна среда“ България предстои да загуби сериозни средства и по Оперативна програма „Регионално развитие“. ЕК също замрази плащанията по две от осите на програмата – за развитие на туризма и градска инфраструктура. Мотивите отново бяха свързани с нарушения при обществени поръчки, сред които и тази за модернизиране на градския транспорт в Бургас./Публикация на сайта Афера