Европа България Коментари
гореща точка - европа
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС
06.01.2017
ЕК: Можем да караме и без български еврокомисар виж всички
гореща точка - българия
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо
27.01.2017
Петър Бакърджиев: ЕК ни казва, че десет години в България е все същото виж всички
час пик
31.10.2017
Защо си отиват здравните министри?
15.08.2017
Петър Бакърджиев, ИПАИ пред БИТ Телевизия: Държавата няма възможност да изгради тол-система до 2018 година виж всички
съобщения
17.11.2017
Семинар – обучение на тема: „Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки“
26.10.2017
ЦОК проведе семинар на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование“ виж всички
анализи
29.08.2016
Трудности при ползването на Единния европейски документ за обществени поръчки
29.03.2016
Как се променят правилата за търговете с новия ЗОП? виж всички
публикации
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Не е реалистично държавна компания да изгражда тол системата
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Поръчката за ТОЛ система е подложена на натиск от тези, които не искат да я има виж всички
ГОРЕЩА ТОЧКА / Европа
« назад към списъка 14.07.2016
ЕСП: Институциите на ЕС трябва да улеснят участието на бизнеса в обществени поръчки


Институциите на ЕС следа да подпомогнат още повече бизнеса в намирането на обяви за обществени поръчки и за участие в тях, се казва в специален доклад на Европейската сметна палата.

ЕСП: Институциите на ЕС трябва да улеснят участието на бизнеса в обществени поръчки
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Одиторите призовават за намаляване на административната тежест в обществените поръчки на ЕС и нова онлайн платформа с информация за поръчки от всички институции.

Одиторите провериха колко достъпни са организираните от институциите обществени поръчки. Те констатираха, че правилата за управление и контрол са солидни и намаляват риска от грешки, които биха могли да възпрепятстват участието на бизнеса и равнопоставеността. Когато са били ревизирани през 2015 г. обаче, тези правила не са осигурили по-голям достъп чрез въвеждане на опростени процедури и максимално изясняване на „сивите зони". През 2014 г. обществените поръчки, организирани от основните институции на ЕС — Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета и Европейската централна банка, възлизат на около 4 млрд. евро.

„Институциите на ЕС трябва да направят повече за улесняване на бизнеса — най-вече МПС, като намалят максимално административната тежест и премахнат ненужните препятствия, стоящи пред всички, които търсят информация за предлаганите обществени поръчки", заяви Alex Brenninkmeijer —членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада.

Повечето от институциите нямат практика да се допитват до пазара преди официално да открият дадена процедура за възлагане на обществена поръчка, смятат одиторите. Освен това е било възможно поръчките по-често да се разделят на обособени позиции с цел стимулиране на участието. Това е щяло да увеличи достъпността за икономическите оператори като напр. малките и средните предприятия (МСП). Нещо повече — одиторите твърдят, че има слаба видимост в интернет относно обществените поръчки на институциите на ЕС. Публикуваната информация е непълна и е разпръсната в множество различни уебсайтове. Функцията за търсене в TED (електронен ежедневник за обществени поръчки) невинаги дава задоволителни резултати и все още не са внедрени по всеобхватен и хармонизиран начин инструменти, които да позволяват електронно подаване на офертите.

За икономическите оператори, които считат, че са третирани несправедливо, е трудно да получат бързо

разглеждане на своите жалби и обезщетения за вреди. Информацията относно резултатите от поканите за подаване на оферти не е достъпна по начин, който да позволява ефективен мониторинг от страна на обществеността.

Одиторите отправят следните основни препоръки:

• Институциите на ЕС следва да създадат общ електронен механизъм за обслужване на едно гише за дейностите си по възлагане на обществени поръчки, който да позволява на икономическите оператори да намират цялата необходима информация и да взаимодействат с институциите на ЕС чрез този уебсайт. Те следва да създадат единен публичен регистър с информация относно техните предходни договори за обществени поръчки, а разпоредбите относно процедурите за обществени поръчки следва да се консолидират в единен правилник.

• Участието на малки и средни предприятия следва изрично да се насърчава.

• Винаги когато е уместно, институциите следва да използват предварителни пазарни консултации с цел информиране на бизнеса за техните планове.

• Когато е възможно, институциите на ЕС следва да разделят поръчките на обособени позиции, за да повишат участието в тях.

• Комисията следва да предложи механизъм за бързо и независимо разглеждане на жалби от икономически оператори, които считат, че са третирани несправедливо.

• Европейската служба за борба с измамите следва да докладва относно предполагаеми нарушения, които са в процес на разследване, относно резултатите от тях. /Европейска сметна палата