Скандално Анализи
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
12.02.2022
Има нарушения при обществените поръчки в "Напоителни системи"
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки? виж всички
час пик
31.01.2022
Кои са лошите практики при възлагането на търгове от болниците
28.01.2022
Как се заобикалят обществени поръчки в здравеопазването виж всички
съобщения
08.03.2022
Предстои редовно заседание на УС на ИПАИ
05.10.2021
Предстои провеждането на заключително годишно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
18.02.2022
Остроумия по темата има ли калинка начело на Агенцията по обществените поръчки
18.11.2021
Финансовият министър иска реформа на закона за обществените поръчки виж всички
ЧАС ПИК / Анализи
« назад към списъка 05.01.2015
Доставките на компютърно оборудване и програмирането запазени за специализирани предприятия на хора с увреждания


Анализ на адв. Х. Василева

Доставките на компютърно оборудване и програмирането запазени за специализирани предприятия на хора с увреждания
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

С последните изменения в Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 40/2014 г.) беше изменен регламентът относно участието на специализирани предприятия на хора с увреждания в процедури за възлагане на обществени поръчки. 

Запазването на поръчки за такива предприятия е в съгласие с европейските директиви в областта на обществените поръчки, включително с новата Директива 2014/24/ЕС на ЕП и Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, чиито разпоредби българската държава следва да транспонира в законодателството си до 18 април 2016 г. (вж. по-конкретно чл. 20).

Новата уредба се съдържа в новия чл. 16г ЗОП, в сила от 1.10.2014 г.

Когато предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), възложителите са длъжни да обявят, че поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Възложителят е длъжен да отдели в обособена позиция всяка стока или услуга, която е включена в списъка и представлява част от предмета на обществената поръчка, и да обяви, че тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Доколкото чл. 16г се намира в раздел III "Видове процедури" на глава първа от ЗОП, в който се разглеждат видовете процедури за възлагане на поръчки по чл. 14, ал. 1-3 ЗОП и доколкото в текста на разпоредбата се говори за "процедура" и "обявление", то правилото на чл. 16г не следва да намира приложение относно поръчки, за които не се провежда процедура - такива по чл. 14, ал. 4 (с публична покана) и ал. 5 ЗОП.

Като най-съществено изменение може да се посочи значителното разширяване на списъка по чл. 30 ЗИХУ с услуги и доставка на стоки, които може да не са от собствено производство, какъвто беше досегашният замисъл. Текстът на чл. 16г води до извода, че в "запазените" процедури могат да участват на общо основание всички заинтересовани лица, но участието на специализирани предприятия е съпътствано от съществени преференции.

Когато предметът на поръчката или част от него е включен в списъка по чл. 30 от ЗИХУ, в обявлението се включва информация, че обществената поръчка/обособената позиция е запазена за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В тези случаи определените от възложителите критерии за подбор не се прилагат за кандидати и участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Съгласно чл. 25, ал. 2, т. 6 ЗОП, критериите за подбор включват изисквания към икономическото и финансово състояние на участника, техническите му възможности или квалификация, както и изискване по чл. 49 ЗОП - за регистрация в професионален или търговски регистър. Изискванията към участниците, установени от закона (в т.ч. национално и европейско законодателство или наложени от евентуални ДБФП на възложителите), следва да се прилагат на общо основание.

За тези предприятия не важат и изискванията за представяне на гаранция за участие в процедурата и гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка (чл. 59, ал. 6 ЗОП).

Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в Регистъра на специализирани предприятия, поддържан от Агенцията за хората с увреждания (РСПКХУ) или в еквивалентен регистър на държава-членка на ЕС, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват

При участници-обединения, преференциалните условия се прилагат само ако всички членове на обединението са лица, вписани в РСПКХУ. Когато участник - специализирано предприятие, е обявил, че ще използва подизпълнители, преференциалните условия се прилагат само ако всички посочени подизпълнители са лица, вписани в РСПКХУ.

Декларираното от участника вписване в РСПКХУ или еквивалентен регистър е необходимото и достатъчно условие, за да бъде приложен към него преференциалният режим. Възложителят няма право или задължение да изследва предмета на дейност на предприятието, реалния дял на заетите хора с увреждания към датата на подаване на офертата, наличието на ресурси и капацитет за изпълнение, реноме на участника и пр. Към днешна дата публичният РСПКХУ не съдържа задължителната съгл. чл. 29б ЗИХУ информация относно предмет на дейност, обхват на производството или услугите, извършвани от съответните предприятия, което лишава възложителите от възможността да проверят дали участникът или кандидатът е вписан с компетентност в предмета на поръчката.

Правата на специализираните предприятия по чл. 16г ЗОП не възникват директно от закона. За да се ползва едно специализирано предприятие от преференциите по чл. 16г, възложителят следва да е посочил в обявлението, че поръчката или обособената позиция е запазена за изпълнение за такива предприятия. Ако това не е сторено, но предметът на поръчката или част от него са включени в списъка по чл. 30 ЗИХУ, специализираното предприятие има възможност да обжалва решението на възложителя за откриване на процедурата. Възложителите - бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ, следва да имат предвид, че неизпълнението на задължението по чл. 16г, ал. 1 и 2 ЗОП е нарушение, което може да има за последица налагането на финансови корекции.

На основание § 113 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИДЗОП, ДВ бр. 40/2014 г., в едномесечен срок от влизането в сила на закона (т.е. до 1.8.2014 г.)  Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика актуализира списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Агенцията по обществени поръчки публикува актуализирания списък в Регистъра на обществените поръчки в 7-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" и показва хипервръзка от него към регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания

Актуализираният списък по чл. 30 ЗИХУ е приет с Решение на Министерски съвет № 551/25.7.2014 г. Към днешна дата същият е публикуван на страницата на АОП в рубрика "Практика", подрубрика "Списъци", но до момента не е обнародван в Държавен вестник, както изисква ЗИДЗОП, което прави спорна приложимостта му. В чл. 30 ЗИХУ няма изискване за обнародване, но решението за утвърждаване на досегашния списък е обнародвано в ДВ, бр. 26/2007 г. Нито в закона, нито в решението на МС е посочена конкретна дата на влизане в сила на актуализацията, поради което не е ясно защо от АОП са посочили датата 1.10.2014 г..

Прави впечатление, че списъкът започва с ясно разграничени раздели "Доставка на стоки" и "Извършване на услуги", в които са изброени подробно стоки и услуги с техните детайлни кодове съгласно Общия терминологичен речник на обществените поръчки (CPV) до най-ниското възможно ниво - категория и подкатегория, след което, на стр. 11-13 от списъка е "лепната" допълнителна таблица, съдържаща предимно услуги, но и някои стоки, без всякаква логика на подредбата, с различно ниво на детайлност по CPV, която включва цели раздели (напр. 63000000 "Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции") и групи (напр. 30200000 "Компютърно оборудване и принадлежности", 72200000 "Програмиране и софтуерни консултантски услуги"), но в същото време и някои конкретни подкатегории от някои раздели или групи, което поставя въпроса дали конкретното изключва общото. Например, в списъка фигурира група 72400000 "Интернет услуги", но и включените в тази група категория 72413000 "Услуги по уеб-дизайн" и клас 72420000 "Услуги по Интернет разработка". Да не говорим, че в действащия от 2008 г. CPV няма код 30240000 - "Програмно осигуряване".
Информацията в РОП показва, че към момента възложителите не са достатъчно информирани за актуализацията на списъка и задължението им по чл. 16г ЗОП. За периода 1.10.2014 - 23.12.2014 са обявени общо 26 "запазени" процедури. За същия период, от обявените 12 поръчки с код 30200000 - доставка на компютърно оборудване, само в два случая е изпълнено изискването на чл. 16г., а от обявените 4 поръчки с код 72200000 - Програмиране и софтуерни консултантски услуги, само една е съобразена с изискването на чл. 16г.

Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания са тези по смисъла на чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания или техният еквивалент съгласно законодателството на държава членка. 

За да се счита едно предприятие за "специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания", то трябва да отговаря на следните условия:

1. да е регистрирано по Търговския закон или по Закона за кооперациите, следователно ЕТ също може да бъде такова предприятие;

2. да произвежда стоки или да извършва услуги, т.е. не може да има за предмет на дейност само чиста търговия - покупка на стоки с цел продажба в първоначалния им вид;

3. да има относителен дял на лицата с трайни увреждания, както следва:

а) за специализирани предприятия и кооперации за незрящи и слабовиждащи лица - не по-малко от 20 на сто от списъчния брой на персонала. С оглед разпоредбата на чл. 20 от Директива 2014/24/ЕС, по отношение на обществените поръчки този дял следва да бъде завишен на 30%. 

б) за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреден слух - не по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала;

в) за специализирани предприятия и кооперации на лица с други увреждания - не по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала;

Няма изискване лицата с трайни увреждания да са заети в основната дейност на предприятието, достатъчно е същите да са на основен трудов договор в предприятието. Следва да се има предвид, че по смисъла на закона "човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

4. да е вписано в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания (РСПКХУ)

Вписването в РСПКХУ става въз основа на заявление по образец, адресирано до Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания. Заявлението се подава от законния представляващ предприятието или упълномощено от него лице, лично, по пощата с обратна разписка или по електронен път по реда на ЗЕДЕП. Последната опция е по-скоро пожелателна.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 2 по образец;

2. декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 3 по образец;

3. документ, удостоверяващ правото на лицата да извършват дейност, в случай, че дейността подлежи на регистрационен, разрешителен или лицензионен режим по специален закон.

Към момента образците не са публикувани на интернет страницата на АХУ. Издаването на заповед за вписване в регистъра се предшества от проверка на заявените обстоятелства. Отказът да бъде извършено вписване подлежи на обжалване.

 адв. Х. Василева/Нередности