Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки?
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
31.05.2021
Съобщение за свикване на редовно заседание на УС на ИПАИ
02.02.2021
Ново редовно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
24.01.2019
Държавата се подсигури срещу медиен шум при нов срив на Търговския регистър
21.01.2019
Е-услугите проникват мъчително бавно в аналоговата администрация виж всички
Структура
СТРУКТУРА НА ИПАИ
   Управителен съвет                                                                                            
   Управителният съвет е върховен пет членен колективен орган на управление, който е натоварен с правомощия по изменение и допълнение на устава и вътрешните актове, както и с извършването на промени в своя, и в състава, числеността, вида и статута на помощните органи. Управителният съвет издава указания, задължителни за изпълнение от останалите органи, отменя техни решения и приема стратегии за развитие на организацията или решения за участие във важни прояви свързани с целите на организацията. 
 
   Консултативен съвет                                                                                      
    Консултативният съвет на ИПАИ е постоянно действащ, факултативен орган, състоящ се от пет члена притежаващи общи представителни и консултативни компетенции. Основните функции на Консултативния съвет са свързани с подпомагане дейността на УС чрез оказване на висококвалифицирана експертна помощ, взаимодействие и сътрудничество с държавни и общински институции, научни, професионални, синдикални или обществени организации, както и чрез други действия, подпомагащи постигането на целите на организацията. 
 
   Редакционен съвет                                                                                           
   Редакционният съвет на ИПАИ е постоянно действащ пет членен, специализиран помощен орган, натоварен със специфични функции. Основните функции на този факултативен орган са свързани с взаимодействието и сътрудничеството с различни международни, държавни и общински институции, научни, професионални, синдикални и обществени организации, свързани с печатните издания или писмените становища предоставяни от ИПАИ. 
 
   Експертен съвет                                                                                                
  Експертният съвет на ИПАИ е постоянно действащ факултативен орган с основни функции, свързани със създаването и предлагане за приемане на различни проекти и мерки за независимо наблюдение върху работата на публичните органи в България, както и на предложения за усъвършенстване систематизацията и организацията на административните регулативни, регистърни, охранителните и нотариални производства. 
 
    Експертна комисия                                                                                      
   Експертната комисия на ИПАИ е постоянно действащ помощен орган натоварен с функции по  установяване и поддържане на контакти, осъществяване на взаимодействие и сътрудничество с държавни и общински институции, професионални и обществени организации и всякакви действия подпомагащи изпълнението на целите на организацията, включително чрез привличане на студенти и доброволци за изпълнението на проекти. 
 
   Етична комисия                                                                             
   Етичната комисия на ИПАИ е постоянно действащ тясно специализиран помощен орган, ангажиран с наблюдение върху спазването на Етичния кодекс на ИПАИ, както и с разглеждане и произнасяне по сигнали за нарушения на правилата на Етичния кодекс от членовета на управителните и помощни органи на ИПАИ при упражняване на професията им, както и при участието им в обществения живот.
 
   Център за подпомагане на съдебната реформа                                        
   Центърът за подпомагане на съдебната реформа на ИПАИ е постоянно действащ специализиран помощен орган взаимодействащ с органите на съдебната власт в България, ангажиран  с изработването, представянето и предлагането за приемане на идеи, концепции, решения и всякакъв друг вид допустими от закона действия, с които да бъде подпомогната съдебната реформа в България.  
 
  Център за наблюдение на обществените поръчки                                 
  Центърът за наблюдение на обществените поръчки на ИПАИ е постоянно действащ специализиран помощен орган, осъществяващ независимо наблюдение върху процесите на възлагане, изпълнение и контрол върху изпълнението на обществени поръчки в България, ангажиран с изработването, представянето и предлагането на идеи, концепции, решения и всякакъв друг вид допустими от закона действия, с които да бъдат изпълнявани целите на организацията.
 
   Център за обучение и квалификация                                               
   Центърът за обучение и квалификация на ИПАИ е постоянно действащ специализиран помощен орган, изпълняващ обучителни програми и мероприятия, ангажиран с промотирането, организирането и провеждането на специализирани обучения и обучителни семинари, насочени към различни групи заинтересованите лица. Центърът за обучение и квалификация на ИПАИ издава сертификати за проведените обучения.
 
   Център за национално сътрудничество                                     
   Центърът за национално сътрудничество на ИПАИ е постоянно действащ специализиран помощен орган с конкретни компетенции, упражнявани на национално равнище, изразяващи се в участие в съвместни дейности с български публични органи и организации, участие в работни групи или комисии по определени въпроси. 
 
   Център за международна дейност                                                                   
  Центърът за международна дейност е постоянно действащ специализиран помощен орган с компетенции упражнявани на международно ниво, свързани с участие в международни проекти или членство в европейски или световни организации. Центърът е ангажиран със съгласуане на договори, меморандуми или споразумения за сътрудничество с международни органи и организации при участие на организацията в трансгранични проекти или програми. 
 
   Център за информационно обслужване                      
   Центърът за административно и информационно обслужване на ИПАИ е постоянно действащ специализиран помощен орган, изпълняващ дейностите по информационното и административно обезпечаване на работата на организацията. 
 
   Координатор на проектите                                                                        
   Координаторът на проектите на ИПАИ е постоянно действащ помощен орган изпълняващ функция по координация на изпълняваните от организацията проекти и предоставяне на информация за същите. 
 
   Връзки със средствата за масова информация                                                 
   Връзки със средствата за масова информация на ИПАИ е постоянно действащ помощен орган изпълняващ функция по предоставяне на информация та трети лица за дейността на организацията. Сред основните дейности на Експертът осъществяващ функцията връзки със средствата за масова информация на ИПАИ са функциите по предоставяне на информация на трети лица за дейността на организацията.